Ana Sayfa Görüşler Bilinçsiz Ýlaç Kullanýmý, Teþhisi Geciktiriyor

Bilinçsiz Ýlaç Kullanýmý, Teþhisi Geciktiriyor

 
Doç. Dr. Murat Gürsoy,kanser ölümlerinde önemli bir yer tutan mide kanserlerine karþý uyarýyor. Gürsoy midede yanma, ekþime, aðrý gibi þikayetlere karþý kullanýlan bilinçsiz ilaçlarýn midedeki rahatsýzlýklarý baskýladýðýný belirtiyor. Dr. Yeþim Yýldýrým da mide þikâyetleri ile birlikte erkeklerde kansýzlýk varsa hastanýn mutlaka izlenmesi gerektiðini ifade ediyor.

Mide kanserlerine geç evrelerde taný konulmasý bu hastalýðýn kanser ölümleri listesinde ikinci sýrada yer almasýna sebep oluyor. Bu durum hastalarýn yanma, kaynama ve aðrý gibi þikâyetlerini bilinçsizilaçkullanýmý ile gidermeye çalýþmalarýndan kaynaklanýyor. Anadolu Saðlýk Merkezi gastroenteroloji uzmaný Doç. Dr. Murat Gürsoy, mideye baðlý þikâyetlerin genellikle hekime gitmeden antiasitler kullanýlarak tedavi edilmeye çalýþýldýðý için hastalarýn genellikle ileri evrelerde ve yayýlmýþ kanser ile geldiklerini söyledi. Mide kanseri hastalarýnýn þikâyetleri tümörün bulunduðu yere göre deðiþiyor. Medikal onkoloji uzmaný Dr. Yeþim Yýldýrým da mide tümörlerinin kansýzlýða neden olduðunu belirtiyor. “Özellikle erkeklerde kansýzlýk saptandýysa hem mide hem baðýrsak kanseri yönünden izlenmelerini öneriyoruz.” diyen Yýldýrým, yemek borusunun alt ucunda yer alan tümörlerde ise lokma yutarken týkanma hissi oluþtuðunu ifade ediyor. Doç. Dr. Murat Gürsoy ve Dr. Yeþim Yýldýrým mide kanseriyle ilgili sorularý cevapladý…

Kanserin ortaya çýkmasýný artýran faktörler var mý? Yanmýþ kýrmýzý et, dondurulmuþ gýdalar, bayat tüketilen gýdalar, çok tuz kullanýlan turþu, salamura ve çið balýk gibi gýdalarýn tüketimi kanser riskini artýrýyor. Bu tür gýdalarýn daha çok tüketildiði coðrafyalarda mide kanseri görülme sýklýðý artýyor. Ülkemizde de doðuya doðru gidildikçe vakalarda artýþ var.

Mide kanserinden korunmak mümkün mü? Mide kanserine sebep olan yanýk, dondurulmuþ, bayat ve tuzlu gýdalarýn tüketiminden kaçýnmak, taze sebze ve meyve tüketimine aðýrlýk vermek önem taþýyor. Helikobakter pilorinin tedavi edilmesi, ülser tedavisinin ardýndan kontrollerin yapýlmasý, mide ameliyatý geçirmiþ hastalarýn düzenli kontrol edilmesi ve mide þikâyeti olan kiþilerin bilinçsiz ilaç kullanmak yerine uzman hekime baþvurmasý, mide kanserinin oluþumunu engelleyebildiði gibi erken taný sayesinde tedavi edilmesini de saðlýyor.

Mide tümörü nasýl geliþiyor? En sýk görülen intestinal tip mide tümörlerinde bilinen etkenlerin baþýnda helikobakter pilori mikrobu gösteriliyor. Dünya nüfusunun yarýsýnda bu mikrop bulunuyor. Bu mikrobu taþýyan her insanýn mide kanseri olacaðýný söylemiyoruz ancak bu mikrop kansere yatkýnlýðý artýrýyor ve taný konulduðu anda mutlaka var olan standart antibiyotik tedavisinin uygulanmasý gerekiyor. Helikobakter pilorinin kansere zemin hazýrlamasý, bu mikrobun gastrit ya da iltihap oluþumuna neden olmasýyla gerçekleþiyor.

Mide kanserinin tanýsý nasýl konuluyor? Görüntüleme yöntemlerinde altýn standart endoskopi yöntemidir. Ancak görerek yüzde 100 taný koymak mümkün olmadýðý için, ayný sýrada biyopsi alýnýyor. Bu iþlem sýrasýnda hastayý uyutma seçeneðini sunmakla birlikte, daha çok sakinleþtirici düzeyinde ilaçlar kullanýyoruz. Aðýzdan hortum sokulmasý nedeniyle hastanýn öðürtüden rahatsýz olmamasý için uygulanan bu ilaçla hasta yarý uyur yarý uyanýk halde oluyor ve yüzde 90 oranýnda daha sonra iþlemi hatýrlamýyor.

Cerrahiden önce ilaç tedavisi mi uygulanýyor? Vakalarda cerrahiye yönelmeden önce mutlaka küçültücü bir kemoterapi ya da kemo-radyoterapi düþünülmesi gerekiyor. Ameliyattan önce ve/veya sonra uygulanacak kemoterapi ya da kemo-radyoterapi hastalýðýn nüksetme olasýlýðýný azaltýyor ve yaþam sürelerini uzatýyor. Tümör mide duvarýný tutup midenin etrafýndaki lenf bezlerine yayýldýðýnda lokal olarak ileri evre olarak tanýmlanýyor. Cerrahiden önce uygulanacak bu tedaviler sayesinde mikrometastaz denilen, kanda dolaþan tümör hücrelerini de öldürüyoruz ve sistemik tedaviler ekleyerek korunmayý da saðlayabiliyoruz.

kaynak: Samanyolu haber