Ana Sayfa Görüşler Bilim Ýlaç’dan Canik’e 2000 Kitap

Bilim Ýlaç’dan Canik’e 2000 Kitap

Eðitim alanýnda hergeçen gün çýtasýný yükselten Canik’e bir destekte Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri‘nden geldi.

“Tiyatroya gitmemiþ çocuk, kütüphanesiz okul kalmasýn” projesi ile sosyal bir projeye imza atan Bilim ilaç toplum gönüllüleri, proje kapsamýnda toplanan iki bin kitabý Canik’te bulunan Ýnönü ve Dereler Ýlköðretim Okullarý’na armaðan etti. Ýnönü Ýlköðretim Okulu’nda renkli görüntülerin yaþandýðý kitap teslim törenine katýlan Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, eðitim alanýnda yapýlan yatýrýmlarla anaokulundan üniversiteye büyük bir atýlýmýn içerisinde olan Canik’in eðitim kalitesi ile Samsun’a ýþýk tuttuðunu söyledi.

Baþkan Genç’ten teþekkür

Bilim Ýlaç Bölge Müdürü Alpaslan Sýrakaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Haluk Melekoðlu, Canik Belediye Baþkanvekili A. Haþim Baki, Canik Belediye Baþkan Yardýmcýsý Selçuk Kemeröz, Okul Müdürleri, Öðretmen ve Öðrencilerin hazýr bulunduðu törende eðitimi toplumsal bir konu olarak ele alan Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri’ne teþekkür eden Baþkan Genç, “Toplanan kitaplar sayesinde Ýnönü ve Dereler Ýlköðretim Okullarýmýzdaki yavrularýmýz yenilenen kütüphaneleri ile bilginin kaynaðý olan kitaplara doðrudan eriþim imkanýný elde ederek bir yandan okuma alýþkanlýklarýný geliþtirecek diðer yandan ise insanlýk tarihini ve kültürümüzü yakýndan tanýma fýrsatý elde edecekler”dedi.

kaynak: Halk gazetesi-Samsun