Ana Sayfa Görüşler Bebek Düþürten Doktor Görevinden Alýndý

Bebek Düþürten Doktor Görevinden Alýndý

Cumhuriyet Savcýlýðý, Zonguldak Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi’nde para karþýlýðýnda anlaþtýðý doktora iðne yaptýrarak, karnýndaki 5 aylýk cenini düþürttüðü iddia edilen 32 yaþýndaki Ayþe K. ve operasyonu gerçekleþtiren doktor F.T. hakkýnda geçen salý günü soruþturma baþlattý. Evli olan kadýnýn baþka bir kiþiyle yaþadýðý iliþkisinden olan cenin, soruþturma kapsamýnda Ankara Adli Týp Kurumu’na gönderildý. ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlamasýyla gözaltýna alýnan doktor F.T., Ayþe K. ile birlikte ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.

Ýsteðe baðlý kürtajýn yasal sýnýrý 10 haftalýk olmasýna raðmen 5 aylýk cenini 1500 lira karþýlýðýnda iðne yöntemiyle düþürttüðü iddialarýnýn basýnda yer almasý üzerine doktor F.T. hakkýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü de idari soruþturma baþlattý. Saðlýk Bakanlýðý adýna yürütülen soruþturma kapsamýnda doktor F.T.’nin geçici süreyle görevden alýndýðý belirtildi

kaynak:haber50.com