Ana Sayfa Görüşler Baþkasýnýn Saðlýk Karnesine Ýlaç Yazmayan Dr Darp Edildi

Baþkasýnýn Saðlýk Karnesine Ýlaç Yazmayan Dr Darp Edildi

Þanlýurfa Eyüyübiye Aile Saðlýk Merkezi’nde bugün meydana gelen olayda; iddiaya göre, baþkasýnýn saðlýk karnesi ile doktora gelen bir hasta, muayene olmak ve ilaç yazdýrmak istedi. Saðlýk merkezinde bulunan Doktor Ercan Nural ise bunun yasal olmadýðýný belirterek muayene yapmadý. Bunun üzerine hasta, doktora önce sözlü, ardýndan fiziki saldýrýda bulundu. Kavga, diðer personellerin araya girmesi ile sonlandýrýlýrken, olayla ilgili incelemenin baþlatýldýðý kaydedildi.

Konuyla ilgili açýklama yapan Þanlýurfa Tabipler Odasý Baþkaný Þahin Aksoy, olayý üzüntü içinde karþýladýklarýný dile getirdi. Olayý þiddetle kýnadýðýný belirten Aksoy, yetkililerden olayla ilgili hassas davranmasýný istedi. Aksoy, þöyle dedi: “Meslektaþýmýzýn acý ve üzüntüsünü en kalbi duygularýmýzla paylaþýyor, Saðlýk Müdürlüðü ve adli makamlarýn olaya hassasiyetle yaklaþarak, bundan sonra benzer olaylarýn yaþanmamasý için yasal yetkilerini sonuna kadar kullanacaklarýna olan inancýmýzý tekrar etmek isteriz.”

kaynak: Zaman gazetesi