Ana Sayfa Ekonomi Baþbakan Projesini Açýkladý

Baþbakan Projesini Açýkladý

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, herkesin merakla beklediði ‘çýlgýn proje’yi açýkladý…

Erdoðan, çýlgýn projesini “Ýstanbul, artýk içinden iki deniz geçen bir þehre dönüþecek” þeklinde açýkladý.

Projenin maliyetini ve tam olarak nereye yapýlacaðýný gizli tutan Baþbakan Erdoðan, “Kanal Ýstanbul” olarak bahsettiði proje için Karadeniz ile Marmara denizi arasýnda yaklaþýk 45 ile 50 kilometre arasýnda bir kanal yapýlacaðýný açýkladý.

Kanalýn yapýlacaðý bölgede oteller, kongre-fuar merkezi, konutlar ve yýllýk 60 milyon kapasiteli bir havalimaný da inþa edileceðini bildiren Baþbakan Erdoðan, ayrýca 300 bin tonluk gemilerin de buradan geçebileceðini söyledi.

Erdoðan, etüd çalýþmalarý iki yýl sürecek projenin hazýrlýklarýna, seçim sonrasý baþlanacaðýný açýkladý.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, “Kanal Ýstanbul” olarak adlandýrdýðý “çýlgýn proje”yle ilgili, “Panama Kanalý ile Süveyþ’te, Yunanistan’da Corinth Kanalý ile kýyas dahi kabul etmeyecek yüzyýlýn en büyük projelerinden biri için bugün kollarý sývýyoruz” dedi
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, “çýlgýn proje”yle ilgili, “Türkiye, 2023’e böyle büyük çýlgýn ve muhteþem bir projeyle girmeyi fazlasýyla hak etmektedir. Projenin yeri ve maliyeti 3 aþaðý 5 yukarý belirlenmiþ durumdadýr.

Sadece etüd çalýþmalarý tahminen 2 yýl sürecek. Böyle devasa bir projenin süreç içinde yer ve maliyet açýsýndan deðiþikliklere uðrayacak olmasý da son derece tabiidir” dedi.

Þuanda açýklayacaðým projesi çok boyutludur, bu proje çevre projesidir, bu proje enerji projesidir bu proje eðitim kültür, deniz projesidir… Bu projenin yeri ve maliyetini belirledi ama bir takým olumsuzluklara karþý gizli tutacaðýz. Açýklamayacaðým…

“Ýçinden nehir geçen nice þehirler vardýr, ancak içinden deniz geçen negane þehir Ýstanbul’dur”

“Ýstanbul içinden nehir geçen iki þehire dönüþecek”

“Ýki yarým ada bir ada oluþuyor”

“45-50 km uzunluðunda bir kanal yapýyoruz”

“Ýstanbul’umuza “Kanal Ýstanbul’u” kazandýrýyoruz”

“Kanalýn su derinliði yaklaþýkk 25 metre olacak, su yüzeyinde geniþlik 145-150 metre olacak”

“Kanaldan bugün dünyadaki en büyük gemiler gemiler geçibilecek”

“Kanal üzerine inþaa edeceðimiz köprülerle kara ve demir yolu aksamaya uðramayacak”

“3. köprünün baðlantýsý olacak yollar bu kanalýn üzerinden geçecek”

“Kazý malzemesi büyük bir liman ve havalimaný yapýmýnda deðerlendireceðiz”

Bu projenin amaçlarýndan biri boðaz trafiðini azaltmaktýr.Böylece Boðaz’ý cehenneme çeviren tehlikeli tariði bu tehditten kurtaracaðýz,boðazýn yük trafiðini azaltacaðýz.

Kanalýn çevresinde kentsel yaþam alanlarý oluþturulacak. Ve bu bölgeye yaklaþýk 60 milyon yýl kapasiteli havalimaný yapacaðýz.

Bu kanal yüzünden Ýstanbul’da su sorunu olmayacak… Ýstanbul’a hiç bir zarar verimeyecek.

Bu projenin finasmanýnda hiç bir sorun yok. spekülasyonlara sebebiyet vermemek için þimdilik maliyeti açýklmayacaðým . Aðýrlýklý olarak hazine arazileri kullanacaðýz, Zorlandýðýmýz zaman olabilir ama kimsenin maðduriyetine sebep olmayacaðýz.

 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn konuþmasýndan diðer bölümler

Ýnsan hayalleri kadar yaþar… Fatih Sultan Mehmet önce hayal kurmuþ gemileri karadan yürütmüþtür…Çanakkale svaþý hayal kurabilen kumandanlarýn zaferidir. hayal gerçeðe atýlmýþ tohumdur. Bütün büyük hedefler  bir hayalle  baþlamýþtýr. Bizde milletimiz için hayaller kurduk…

Ýstanbul’u çöpten kurtarýk suyla buluþturduk, ‘Haliç temizlenmez’ diyenleri yalancý çýkardýk. Haliç’i temizledik, yeþil alan yaptýk.

Boðazýn altýna yol yaptýk, Marmaray’ýn yanýna onun hemen Güneyi’nde otomobiller için tüp geçidi yapýyoruz,

Marmaray 2013, ikinci tüp geçit 2014 sonunda bitecek…

Üçüncü köprü dedik karþý çýkýldý. Yapacaðýz

Bolu daðý tünelini yaptýk. Biz daðlarý delip geçtik.

Hýzlý tren hayaldi konuþulmazdý.ama gelecek ay Ankara- Konya  hýzlý tren seferleri baþlýyor…

500 bin konutun hayalini kurduk yaptýk þimdi yeni hedefimiz 2023’e kadar  ikinci 500 bin konutu yapacaðýz,

Ayda 100 lira taksitle 22 yýl vadeli evler satacaðýz, yeni evlilere fýrsatlar tanýyacaðýz…

15 bin kilometre duble yollar yapacaðýz,

Türkiye’nin dört bir yanýný hýzlý tren aðlarýyla öreceðiz

Biz hayalleri hedef yaptýk, plana projeye çevirdik. O hedeflere doðru emin adýmlarla yürüyoruz.

Ýstanbul sadece Türkiye’nin deðil Dünyanýn da gözbebeðidir.

kaynak: Milliyet gazetesi (resim Habertürk)