Ana Sayfa Görüşler Bakan(lýk) Sahada!

Bakan(lýk) Sahada!

Saðlýk Bakanlýðý, ülkenin dört bir yanýna gönderilen müfettiþlerin ivedi telefon tebliðleriyle hekimleri çaðýrýp GöREV eylemine katýlmadýklarýna dair yazý imzalatmaya çalýþmaktadýr.

Bu uygulamanýn, herhangi bir düzenlemede ve ülkemiz idari geleneðinde yeri yoktur. Çalýþanlarýn eylem ve iþlemlerinin müfettiþler aracýlýðýyla denetlenmesi ve gerektiðinde soruþturulmasý mümkün olmakla birlikte bütün bunlarýn belirlenmiþ bir yöntemi (usulü) vardýr. Acil telefon çaðrýsýyla, kimi yerlerde hafta sonuna randevu verilerek, meslektaþlarýmýzýn davet edildiði, çaðrýnýn sebebinin belirtilmediði bir müfettiþlik uygulamasý yönteminin hukuksal temeli bulunmamaktadýr.

Sayýn Bakaný, saðlýk çalýþanlarýna baský uygulamak yerine onlarý anlamaya çalýþmaya, her gün onlarca saðlýk çalýþanýnýn fiziki þiddete maruz kalmasýnýn ya da kimi tedavi olanaklarýna kavuþabilmek için Cumhurbaþkanýndan ‘himaye’ talep edilmesinin sebeplerini anlayýp ortadan kaldýrmaya gayret etmek yerine, gerçeði gizleyebilmek için meslektaþlarýmýzdan baskýyla belge toplamaktan vazgeçmeye çaðýrýyoruz.

Can güvenliðimiz ve iþ güvencemiz ile halkýn saðlýk hakký için yürüttüðümüz eylemlerimiz evrensel hukuk normlarýnda ya da ülkemiz hukuksal düzenlemelerinde demokratik eylemler olarak nitelenmekte ve meþru kabul edilmektedir. Hepimizin özverili çabalarý ve hastalarýn anlayýþlý tutumu sonucunda ülke çapýnda iki gün boyunca herhangi bir maðduriyet yaþanmadan  GöREV yapýlmýþ olmasýnýn müfettiþ soruþturmasýna konu edilecek bir yaný bulunmamaktadýr. Bu nedenle, eyleme katýlmadýðýnýza iliþkin imzalatýlmak istenen belgenin hukuksal bir niteliði bulunmamakla birlikte söz konusu çabayý yürüten müfettiþler baþta olmak üzere onlarý bu iþi yapmak üzere görevlendirenlerin görevi kötüye kullanma suçunu iþlediklerinde kuþku yoktur.

Geliþmeleri izlediðimizi ve her aþamayý paylaþacaðýmýzý, ayrýca 26 Nisan 2011 Salý günü konuyla ilgili bir basýn toplantýsý yapacaðýmýzý belirterek kamuoyuna saygýyla duyururuz.

TTB Merkez Konseyi

 

 

Bilgi notu:

Anlaþýlmaktadýr ki Saðlýk Bakanlýðý dört bir yanda baþlattýðý bu baskýyla bir yandan hekimlere ‘gözdaðý’ vermekte diðer yandan da baský ile toplamayý planladýðý, “GöREV eylemine katýlmadým” þeklindeki yazýlarla eylemin katýlýmýnýn “çok düþük” olduðu savunmasýna dayanak oluþturmayý planlamaktadýr.

Meslektaþlarýmýzýn müfettiþlerin çaðrýlarýna gittiklerinde ne amaçla çaðýrýldýklarýný, söz konusu olanýn bir soruþturma/ön soruþturma olup olmadýðýný sormalarý yerinde olacaktýr. Müfettiþin cevabý “soruþturma/savunma alma” ise aþaðýda örneði olan yazýlý süreci baþlatmak için izin isteyerek ayrýlmak uygundur. Müfettiþ tarafýndan “soruþturma olmadýðý, sadece bilginize baþvurulduðu” söylendiði takdirde bilgi alýnmasý için 19-20 Nisan’ýn çaðrýcýsý olarak TTB Merkez Konseyi ile görüþülmesi, hastane/saðlýk kuruluþu vb. ile ilgili ise herhangi bir bilgi vermek istemediðiniz söylenmelidir.

Örnek:

Sayýn …………….

Saðlýk Bakanlýðý Müfettiþi,

22.4.2011 tarihinde tarafýma sözlü olarak iletilen çaðrýnýz üzerine görüþmeye geldiðimde iþ býrakma eylemine katýlýp katýlmadýðým ve hasta bakýp bakmadýðým hakkýnda sorular sorulmuþ; bu hususlarda savunma vermem istenmiþtir.

Tarafýma yöneltilen suçlamanýn yazýlý olarak bildirilmesi halinde yasal süresi içinde savunmamý yazýlý olarak sunacaðýmý beyan ederim.

Bilgilerinize sunarým. ../4/2011

Dr.  ……..   …………………..

TTB