Ana Sayfa Görüşler Ayný Gün:Danýþtay Kararý V Yönetmelik Deðiþikliði !

Ayný Gün:Danýþtay Kararý V Yönetmelik Deðiþikliði !

Bilindiði gibi, Danýþtay 5.Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde “Tam Gün Davasý” ile ilgili esastan karar vermiþ ve 7 Nisan 2011 tarihi itibariyle taraflar ve kamuoyu bilgi sahibi olmuþtur. Kararýn sonuç bölümünde kamuda çalýþan doktorlarýn “muayenehane açmalarýnýn mümkün olmadýðýna” iliþkin tespitin hukuka aykýrý olduðu belirtilerek iptal kararý verilmiþtir. Buna karþýn kamuda çalýþan hekimlerin ayný zamanda özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðýna iliþkin tespitin ise 1219 sayýlý Yasa’nýn 12. maddesinin 3. fýkrasýndaki kýsýtlama nedeniyle hukuka aykýrý olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr.
 
Ancak, yine 7 Nisan 2011 tarihinde Ayaktan Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik’te 8.deðiþiklik yapýlarak 27898 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanmýþtýr. Özellikle muayenehaneler yönünden yargý sürecinde hekimlerin lehine kazanýmlarýn olduðu düzenlemelerin yeniden uygulamaya taþýnmaya çalýþýldýðý yönetmelik metni ve Hukuk Büromuzun deðerlendirmesi aþaðýda bilgilerinize sunulmuþtur.

Kaynak: Ýstanbul Tabip Odasý

 

AYAKTA TEÞHÝS VE TEDAVÝ YAPILAN ÖZEL SAÐLIK KURULUÞLARI
HAKKINDA YÖNETMELÝKTE
7 NÝSAN TARÝHÝNDE YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLER
ve
HUKUKÝ DEÐERLENDÝRME
Bilindiði gibi 15 Þubat tarihinde bütünüyle deðiþtirilen Ayakta Teþhis ve  Tedavi
Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik (kýsaca ATT diye anýlacaktýr);
bu tarihten sonra da defalarca deðiþikliðe uðradý. Yönetmelik’te son deðiþiklik  7
Nisan tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
15 Þubat 2008 tarihinden bu yana Yönetmelik’de 8. kez deðiþiklik yapýldý.

DANIÞTAY TARAFINDAN
HUKUKA AYKIRILIÐI KARAR ALTINA ALINAN MADDELER
Hatýrlanacaðý  gibi  3  Aðustos  2010  tarihinde  yapýlan  deðiþiklikler  ile
“muayenehanelerin taþýmasý gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlarýna
iliþkin” yerine getirilmesi neredeyse imkansýz koþullar getirilmiþti.
Açýlan davalar sonucunda
1- Yönetmeliðe eklenen 12/D maddesinin 1. fýkrasýnýn; (a), (b), (d), (e), (f), (ð) ve
(i) bentlerinin yürütülmesinin durdurulmasýna karar verildi.
Böylece; “Muayenehane standardý ve açýlmasý” baþlýklý 12/D maddesinin;
a) Hekim çalýþma odasý/hasta muayene odasý:
b) Hasta bekleme salonu:
d) Pansuman ve acil müdahale bölümü/odasý:
e) Asansör ve merdivenler:
f) Kapýlar:
ð) Personel:
i)Bebek emzirme ve bakým odasý: 
bentlerinin hukuka aykýrý olduðu karar altýna alýndý.
2-Yönetmeliðin ekinde yer alan “Ek 6: Özel Saðlýk Kuruluþlarý Denetim
Formu”’nun 2. Bölümü 14. Satýrýnýn yürütülmesinin durdurulmasýna karar
verildi.
Böylece
14- Týbbi
kayýtlar,
belirlenen
formata uygun
þekilde ve
istenen
aralýklarla
Bakanlýða
gönderiliyor mu
Uyarýlýr ve
3 gün süre
verilir.
Bildirim
yapýlýncaya
kadar
faaliyeti
durdurulur.
düzenlemesi;“hangi týbbi kayýtlarýn hangi formatta ve aralýklarla Bakanlýða
gönderilmesi gerektiði belirtilmemiþtir. Yaptýrým uygulanmasý öngörülen ihlal belirgin 2
olmayýp, sýnýrlarý çizilmemiþtir…Bu haliyle faaliyet durdurma yaptýrýmýna baðlanan
ihlalin açýk olmayan ifadelerle kurallaþtýrýlmýþ olmasý; kurallaþtýrma tekniði ve hukuki
güvenlik ilkesi ile baðdaþmayacaðýndan”  gerekçesiyle düzenlemeyi hukuka aykýrý
bulunmuþ oldu.
YARGI KARARLARINA RAÐMEN,
7 NÝSAN DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ
“Muayenehane standartlarý” baþlýklý 12/D maddesinde deðiþiklik yapýldý. 1
3 Aðustos
a) Hekim çalýþma odasý/hasta muayene odasý: Muayenehanede, 8 metrekare
hekim çalýþma alaný ve 8 metrekare hasta muayene alaný olmak üzere en az 16
metrekare kullaným alanýna sahip, yeterli þekilde aydýnlatýlan ve havalandýrýlan
hasta muayene odasý ayrýlýr. Hasta muayene odalarýnda uzmanlýk dalýna uygun
araç, gereç ve donaným ile hasta muayene masasý, soyunma bölümü ve lavabo
bulunur. Kadýn hastalýklarý ve doðum ile üroloji muayene odalarýnda ayrýca,
içerisinde sývý sabun-tuvalet kaðýdý ve kaðýt havlu gibi hijyen araçlarý bulunan
tuvaletin bulunmasý gerekir. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve
uygun þartlarda muayeneyi temin edecek þekilde ses, görüntü ve gürültü açýsýndan
gerekli düzenlemeler yapýlýr.
7 Nisan
“a) Hekim çalýþma odasý/hasta muayene odasý: Muayenehanede, 8 metrekare hekim
çalýþma alaný ve 8 metrekare hasta muayene alaný olmak üzere en az 16 metrekare
kullaným alanýna sahip, yeterli þekilde aydýnlatýlan ve havalandýrýlan hasta muayene
odasý ayrýlýr. Hasta muayene odalarýnda uzmanlýk dalýna uygun araç, gereç ve
donaným ile hasta muayene masasý, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh saðlýðý
ve hastalýklarý uzmanlýk dallarýnda muayene odasýnda lavabo istenmez. Kadýn
hastalýklarý ve doðum ile üroloji muayene odalarýnda ayrýca, içerisinde sývý sabuntuvalet kaðýdý ve kaðýt havlu gibi hijyen araçlarý bulunan tuvaletin bulunmasý gerekir.
Ancak kadýn hastalýklarý ve doðum muayenehanelerinde USG bölümü; üroloji
muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrý düzenlenmiþ ve bu bölümlerde tuvalet
var ise muayene odasýnda ayrýca tuvalet istenmez. Bu bölümde, hasta mahremiyetini
ihlâl etmeyecek ve uygun þartlarda muayeneyi temin edecek þekilde ses, görüntü ve
gürültü açýsýndan gerekli düzenlemeler yapýlýr.”
3 Aðustos
b) Hasta bekleme salonu:  Kullaným alaný en az 20 metrekaredir. Bekleme salonu
sekreter hizmet alaný olarak da kullanýlabilir.
7 Nisan
“b) Hasta bekleme salonu: Kullaným alaný en az  12 metrekaredir. Bekleme salonu
sekreter hizmet alaný olarak da kullanýlabilir.”
3 Aðustos
d) Pansuman ve acil müdahale bölümü/odasý: En az 10 metrekare kullaným
alanýna sahip olmasý gerekir. Acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur.
Acil setinde; ambu, laringoskop, endotrakeal tüp bulundurulmasý gerekir. Ýlaçlar,
muayenehane içinde sürekli hazýr bulundurulur ve kolay ulaþýlabilir bir yerde olur.
7 Nisan
“d) Pansuman odasý: Cerrahi uzmanlýk dallarýnda en az 10 metrekare kullaným
                                                         
1 Deðiþiklikler kýrmýzý renk ile iþaretlenmiþtir. 3
alanýna sahip pansuman odasý bulunur.”
3 Aðustos
e) Asansör ve merdivenler: Giriþ katta olmayan muayenehanelerin bulunduðu
binada, hastanýn tekerlekli sandalye ile girebilmesini saðlamak amacýyla, giriþi en az
80 santimetre geniþliðinde asansör olmasý gerekir. Merdivenin gerektiðinde sedye ile
hasta taþýnmasýna imkan saðlayacak þekilde, basamak yüksekliði 16-18 santimetre,
basamak geniþliði 30-33 santimetreyi saðlamak kaydýyla merdiven ve sahanlýðýn
geniþliði en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliði özürlülerin çýkýþýný
zorlaþtýrmayacak þekilde düz bir satýhla bitirilir, muayenehanenin giriþi, zemin
seviyesinde deðilse %8 eðimli rampa yaptýrýlýr.
7 Nisan
“e) Asansör ve merdivenler:  Tüm uzmanlýk dallarýnda olmak üzere; giriþ katta
olmayan muayenehanelerin bulunduðu binada, hastanýn tekerlekli sandalye ile
girebilmesini saðlamak amacýyla, giriþi en az 80 santimetre geniþliðinde asansör
olmasý gerekir. Merdivenin gerektiðinde sedye ile hasta taþýnmasýna imkan
saðlayacak þekilde, basamak yüksekliði 16-18 santimetre, basamak geniþliði 30-33
santimetreyi saðlamak kaydýyla merdiven ve sahanlýðýn geniþliði en az 1,30 metredir.
Merdiven basamak yüksekliði özürlülerin çýkýþýný zorlaþtýrmayacak þekilde düz bir
satýhla bitirilir. Muayenehanenin giriþi, zemin seviyesinde deðilse %8 eðimli rampa
yaptýrýlýr.”
3 Aðustos
f) Kapýlar: Hasta kullanýmýna ait tüm kapýlar sedye ve tekerlekli sandalye geçiþine
uygun olacak þekilde en az 110 santimetre geniþliðinde olmasý gerekir.
7 Nisan
“f) Kapýlar:  Muayene odasý ve tuvalet kapýlarý 110 santimetre diðer kapýlar 90
santimetre geniþliðinde olur.”
3 Aðustos
i) Bebek emzirme ve bakým odasý:   Kadýn hastalýklarý ve doðum ile çocuk
hastalýklarý uzmanlarýnýn muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5
metrekarelik bebek emzirme ve bakým odasý bulunur.
7 Nisan
“i) Bebek emzirme ve bakým odasý:  Kadýn hastalýklarý ve doðum ile çocuk hastalýklarý
uzmanlarýnýn muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik
bebek emzirme ve bakým odasý  veya uygun araçla ayrýlmýþ bölüm bulunur. Diðer
uzmanlýk dallarýnda aranmaz.”
Görüldüðü üzere Mahkemenin yürütmesini durdurduðu maddelerde, esaslý bir
deðiþiklik olmamýþ, önceki düzenlemeler öz itibarýyla korunmuþtur.
Bu nedenle Danýþtay 10 Dairesinin bu sonuca ulaþýrken ki (yürütmenin
durdurulmasý kararý verirkenki)gerekçelerini hatýrlayalým. Mahkeme;
 Saðlýk Bakanlýðý’nýn, muayenehanelerin taþýmasý gereken asgari tesis, hizmet
ve personel standartlarýný belirleme konusunda düzenleme yapmaya yetkili
olduðunu; ancak bu yetkisini kullanýrken,  hizmet gereklerine ve kamu
yararýna uygun standartlar koymasý gerektiðini,
 Yönetmelikte; kadýn hastalýklarý ve doðum ile üroloji muayene odalarýnda
tuvalet bulunmasý ve kadýn hastalýklarý ve doðum ile çocuk hastalýklarý 4
uzmanlarýnýn muayenehanelerinde bebek emzirme ve bakým odasý öngörülmesi
yolundaki iki özel belirleme dýþýnda, bu dallarla birlikte diðer tüm dallardaki
muayenehaneleri kapsayacak þekilde, tek bir standart oluþturulduðunu,
 Asgari fiziki ve týbbi gerekliliklerin belirlenmesi teknik bir konu olduðundan,
bu konulardaki uzmanlarýn görüþlerine baþvurmayý gerektireceðini, bu
çerçevede Saðlýk Bakanlýðý’na bu düzenlemelerin hangi kriterlere göre yapýldýðý
sorularak, bu konuda  herhangi bir bilimsel kurulun veya mesleki örgütün
görüþüne baþvurulduysa buna iliþkin bilgi ve belgelerin istendiði,  ancak;
“Bakanlýðýn merkez ve taþra teþkilatý dýþýnda her hangi bir kurumun görüþüne
ihtiyaç duyulmadýðý” cevabýnýn alýndýðýný,
 Bu konuda Bakanlýk bünyesinde veya dýþýnda her hangi bir kurulun veya
meslek örgütünün görüþüne iliþkin bilgi veya belge gönderilmediðini belirterek;
“Pratisyen ve çeþitli uzmanlýk dallarýnda uzman olan doktorlar tarafýndan açýlabilen
muayenehanelerin  taþýmasý  gereken  asgari  fiziki  ve  týbbi  gerekliliklerin
belirlemesinde; o uzmanlýk dalýnýn ihtiyaç ve özelliklerine göre konunun uzmanlarýnýn
da görüþü alýnarak belirlenmesi gerekirken, yeterli çalýþma yapýlmadan ve uzmanlýk
alanlarý göz ardý edilerek, bütün muayenehaneler için ayný standartlarýn
konulmasýnda hizmet gereklerine uyarlýk bulunmadýðý” sonucuna ulaþmýþtýr.
Yukarýda aktardýðýmýz deðiþikliklerin Mahkeme kararýna uygun olmadýðý ortadadýr.
7 NÝSANDA YAPILAN DÝÐER DEÐÝÞÝKLÝKLER
1-12/D maddesinden –yargý kararýna uygun olarak-; “Muayenehanede en az bir
saðlýk personeli istihdam edilir” maddesi tamamen çýkarýlmýþtýr.
2- “Pansuman ve acil müdahale bölümü/odasý baþlýklý” d) bendi ikiye ayrýlmýþ ve
ayrýlan kýsým “acil seti” baþlýðýyla k) bendine taþýnmýþtýr.
k) Acil seti:  Tüm uzmanlýk dallarýndaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için
gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal
tüp bulundurulmasý gerekir. Ýlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazýr
bulundurulur ve kolay ulaþýlabilir bir yerde olur.”
Görüldüðü gibi “acil müdahale” bir oda olmaktan çýkarýlmýþ, ancak bu bölümde
arananlarda/içerikte herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
3- “Saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýk kuruluþundan ayrýlmasý” baþlýklý 19. Maddeye yeni
bir fýkra eklenmiþtir.
“(6) Saðlýk kuruluþunda uzman tabip dýþýndaki asgarî saðlýk çalýþanýnýn
kuruluþtan ayrýlmasý durumunda üç ay içerisinde yerine saðlýk çalýþaný
bulunamamasý halinde, personel eksikliðinin bulunduðu birimin veya kuruluþun
tamamýnýn faaliyeti eksiklik giderilene kadar durdurulur.”
4- “Týp merkezlerinin kalite ve verimliliðini artýrmak amacýyla izin verilebilecek
hususlar” baþlýklý EK 1. Maddesinde de –yine- deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Öncelikle maddenin üst baþlýðý deðiþtirilmiþ ve  “saðlýk kuruluþlarýnýn kalite ve
verimliliðini artýrmak amacýyla izin verilebilecek hususlar” halini almýþtýr.5
Yaný sýra ikinci fýkrada yer alan;
(2) Tabip, diþ tabibi ve uzmanlar, kadrolu olarak çalýþtýklarý týp merkezi veya özel
hastane dýþýnda en fazla iki özel saðlýk kuruluþunda kadro dýþý geçici
çalýþabilirler…”
düzenlemesi;
“Tabip, diþ tabibi ve uzmanlar, 1219 sayýlý Kanunun 12nci maddesine uygun
olmak kaydýyla kadrolu olarak çalýþtýklarý týp merkezi veya özel hastane dýþýnda
en fazla iki özel saðlýk kuruluþunda kadro dýþý geçici olarak çalýþabilirler.”
halini almýþtýr. Anayasa Mahkemesi ve Danýþtay 5. Dairesinin son kararý ýþýðýnda,
“1219 sayýlý Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydýyla” ibaresinin nasýl
uygulanacaðý, daha doðrusu Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu düzenlemeyi nasýl
yorumlayacaðý merak konusudur.
5- Ayný maddeye (Ek 1. Maddeye) 3 yeni bent eklenmiþtir.
“f) Cerrahi müdahale birimi bulunan týp/dal merkezlerine, kuruluþta kadrolu
görev yapan anestezi ve reanimasyon uzmaný bulunmamasý halinde kuruluþun
ihtiyacý ve talebi dikkate alýnarak bu uzmanlýk dalýnda bir kadro verilebilir.”
“g) Týp/dal merkezleri ile müessese ve laboratuvarlara asgarî kadro sayýlarý
bakýmýndan saðlýk kuruluþu statüsünü kaybetmemesi için gerekli olan ayný
branþtaki uzman kadrosu verilebilir.”
“ð) (f) ve (g) bentleri kapsamýnda verilen kadrolar, kadro devri yoluyla
devredilemez. Ancak kuruluþ devri ve birleþmeleri istisnadýr.”
6- 6 Ocak 2011 tarihinde yapýlan bir önce deðiþikliklerde ilk kez yer alan Geçici 9
madde  de– yaklaþýk 3 ay geçtikten sonra- deðiþikliðe uðramýþtýr.
2) 6/1/2011 tarihi itibarýyla saðlýk kuruluþunda kadrolu çalýþmayan
tabip/uzmanlardan;
a) Saðlýk kuruluþunda kýsmi zamanlý olarak çalýþanlar,
b) 11/3/2009 tarihinden sonra bir saðlýk kuruluþunda kadrosu olmadýðý için
görev yaptýðý kuruluþtaki kýsmi zamanlý çalýþma belgesi iptal edilenler,
c) Sadece muayenehane iþletenler,
28/2/2011 tarihine kadar müdürlüðe müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikteki
çalýþma þekline uygunluk saðlamalarý halinde planlamadan istisna olarak saðlýk
kuruluþunda kadro dýþý geçici çalýþmalarýna izin verilir. Bu çalýþma izni
tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup saðlýk kuruluþuna müktesep kadro hakký
vermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle saðlýk kuruluþunun müktesep kadrosunda
tabip/uzman bulunmamasý halinde bu kadroya veya kadrolu çalýþanýn ayrýlmasý
durumunda ayrýlanýn yerine baþlatýlýr. Bu þekilde çalýþan tabip/uzmanýn saðlýk
kuruluþundan ayrýlarak baþka bir saðlýk kuruluþunda çalýþmak istemesi halinde
çalýþma belgesi iptal edilir ve yeni baþlayacaklarý saðlýk kuruluþu için 9 uncu ve
17 nci maddeler kapsamýnda deðerlendirilir.
düzenlemesinin ilk bölümü korunmuþ, ikinci paragraf;
“2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayýlý Kanunun 12nci maddesine uygunluk
saðlayarak buna dair belgelerini müdürlüðe sunmalarý halinde planlamadan 6
istisna olarak saðlýk kuruluþunda kadro dýþý geçici çalýþmalarýna izin verilir. Bu
süre içerisinde uygunluðunu saðlayamayanlarýn çalýþma belgeleri müdürlükçe
iptal edilir. Bu çalýþma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup saðlýk
kuruluþuna müktesep kadro hakký vermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle saðlýk
kuruluþunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmamasý halinde bu
kadroya veya kadrolu çalýþanýn ayrýlmasý durumunda ayrýlanýn yerine baþlatýlýr.
Bu þekilde çalýþan tabip/uzmanýn saðlýk kuruluþundan ayrýlarak baþka bir
saðlýk kuruluþunda çalýþmak istemesi halinde çalýþma belgesi iptal edilir ve yeni
baþlayacaklarý saðlýk kuruluþu için 9uncu ve 17nci maddeler kapsamýnda
deðerlendirilir.”
þeklinde deðiþtirilmiþtir.
7- Ayný maddenin (Geçici 9 maddenin) laboratuar ve müesseseler ile ilgili
düzenlemeler içeren 4) fýkrasýna kýrmýzý ile iþaretlenen cümle eklenmiþ ve madde
aþaðýdaki hali almýþtýr.
a) Müstakil olarak açýlmýþ olan laboratuar ve müesseseler, en geç iki ay içerisinde
bu Yönetmeliðe göre kuruluþ ruhsatý ve mesul müdür belgesi almak için müdürlük
aracýlýðýyla Bakanlýða müracaat eder. Bakanlýkça bu kuruluþlarýn birinci fýkraya
göre kadrolarý belirlenerek kuruluþ ruhsatý ve mesul müdür belgesi düzenlenir. Ýki
ayýn sonunda ruhsat ve mesul müdür belgesi müracaatýnda bulunmayan
kuruluþlarýn faaliyeti müracaatta bulunana kadar valilikçe süresiz durdurulur.
“Faaliyetin durdurulduðu tarihten itibaren altý ay içerisinde bu Yönetmeliðe uyum
saðlayýp tekrar faaliyete geçmeyen laboratuar ve müesseselerin ruhsatlarý iptal
edilir.”
8- Yönetmeliðin ekinde bulunan “Özel Saðlýk Kuruluþlarý Denetim Formu” baþlýklý
EK-6’nýn; “Hizmet Birimlerine Esas Bilgi ve Belgeler” baþlýklý 2. Bölümünde yer
alan
11- Yönetmelikte
belirlenen cerrahî
müdahaleler
haricindeki
müdahaleler
yapýlýyor mu? **
Mesul müdür
uyarýlýr.
Ayný fiilin 1 yýl
içinde tekrarýnda
saðlýk kuruluþunun
30 gün süre ile
ameliyathane
biriminin faaliyeti
durdurulur
düzenlemesi,
11- Yönetmelikte
belirlenen cerrahî
müdahaleler haricindeki
müdahaleler yapýlýyor
mu? **
30 gün süre ile
ameliyathane
biriminin faaliyeti
durdurulur.
Ayný fiilin 1 yýl içinde tekrarýnda
verilen faaliyet durdurma
süresinin iki katý uygulanýr.
      
olarak deðiþtirilmiþtir.
9-Yönetmeliðin ekinde  “Özel Saðlýk Kuruluþlarýndaki Cerrahi Müdahale Birimi
Denetleme Formu” baþlýðý ile yer alan ve EK-7/b de düzenlenen formun 12.
satýrýnda yer alan
12. 24 saat hizmet verecek þekilde
hazýr, bu Yönetmeliðe uygun
Hayýr 5 gün 7 gün7
ambulans bulunuyor mu?
düzenlemesi;
12. Saðlýk kuruluþunun hizmet
verdiði sürede bu Yönetmeliðe
uygun ambulans bulunuyor
mu?
Hayýr 5 gün 7 gün
olarak deðiþtirilmiþtir.
10- Yönetmeliðinde ekinde “Saðlýk Kuruluþlarýnda Uzmanlýk Dallarýna Göre
Bulundurulmasý Zorunlu Asgari Týbbi Malzeme Ve Donaným Listesi” baþlýðý ile yer alan
Ek-8’de hali hazýrda 12 branþa ait liste yer almaktadýr. 7 Nisan deðiþikliði ile -daha
önce yer almayan- “Beyin Cerrahisi”, “Nöroloji”, “Kardiyoloji” ve “Kalp ve Damar
Cerrahisi” kýsýmlarý eklenmiþtir.
DEÐERLENDÝRME
1- Söz konusu deðiþiklikler  –týpký son yýllarda bu Yönetmelikte yapýlan ve tamamý
yargý önünde olan diðer deðiþiklikler gibi- muayenehanelerde sunulan saðlýk
hizmetinin zorunlu ve gerekli kýlmadýðý deðiþikliklerdir.
3 Aðustosta uzmanlýk alanlarýnýn farklýlýðýna ve ihtiyaçlarýna bakýlmaksýzýn, tüm
hekim muayenehaneleri için ayný “asgari koþullar” belirlenmiþ, 7 Nisanda bir iki
ufak rötuþla bu “asgari koþullar” tekrarlanmýþtýr.
                                                                                                                                                                                      
Muayenehanelerde sanki yataklý tedavi hizmeti veriliyormuþ gibi sedye ile hasta
taþýmanýn koþullarý sýralanmýþ, üstelik standart sedye ve tekerlekli sandalye
ölçütlerine uygun olmayan, dayanaksýz yeni ölçütler tekrarlanmýþtýr.
Benzer durum kapýlar için de geçerlidir. Eskiden tüm kapýlarýn 110 cm olmasý
gereðinden söz edilirken, þimdi sadece  “muayene odasý ve tuvalet kapýlarýnýn 110
santimetre, diðer kapýlarýn 90 santimetre geniþliðinde olacaðý” düzenlenmiþtir.
Sedye için, tekerlekli sandalye için veya ayakta gelen hasta için; gerçekten 110
cmlik kapý bir gereklilik ise, bu halde zaten bu kiþi 90 cmlik diðer kapýlardan
“sýðamayacak” ve içeriye giremeyecektir!!!! Yok ihtiyaç deðilse o halde neden ýsrarla
110 cmlik muayene odasý ve tuvalet kapýsýndan  söz edilmektedir???
Yönetmelikte belirlenen ölçütlere uygun bir bina bulunmasý neredeyse imkansýzdýr.
Üstelik muayenehanelerin kapý, merdiven ve asansör için aradýðý ölçütler ne özel
hastaneler için, ne aile hekimliði muayenehaneleri için, ne de kamu saðlýk
kuruluþlarý için a r a n m a m a k t a d ý r.
2- Diðer yandan 3153 sayýlý Kanun ve baðlý Tüzük hükümlerine göre açýlan
müesseseler ile 922 sayýlý Yasa hükümlerine göre açýlan laboratuarlar,  bu
Yönetmelik kapsamýna ilk kez 6 Ocak deðiþiklikleri ile girmiþti.
Geçici 9. maddenin 4 fýkrasýna göre;
 6.1.2011 tarihinden önce müstakil olarak açýlmýþ olan laboratuvar ve
müesseseler, en geç iki ay içerisinde yani 6 Mart 2011 tarihine kadar, bu 8
Yönetmeliðe göre kuruluþ ruhsatý ve mesul müdür belgesi almak için
müracaat eder.
 Ýki ayýn sonunda müracaatta bulunmayan kuruluþlarýn faaliyeti müracaatta
bulunana kadar valilikçe süresiz durdurulur.
 Bu  þekilde  ruhsat baþvurusu  yapýlan laboratuvar,  müessese ve
polikliniklerin iþlemleri; 9. Maddede düzenlenen “planlama”dan muaf tutulur.
Zaten haksýz ve hukuken tartýþmalý bu madde daha da “aðýrlaþtýrýlarak”; faaliyetin
durdurulduðu tarihten itibaren altý ay içerisinde bu Yönetmeliðe uyum saðlayýp tekrar
faaliyete geçilmemesi halinde ruhsatýn iptal edileceði eklenmiþtir.
3- Yönetmeliðin hekimlerin kaç yerde çalýþabileceðini  düzenleyen maddelerde yer
alan  “1219 sayýlý Kanunun 12nci maddesine uygun  olmak kaydýyla…” ibaresi,
kýsaca “Tam Gün” Kanunu diye anýlan 5947 sayýlý Kanunla doðrudan ilgilidir.
(Hekimlere çalýþma yasaklarýný getiren düzenleme 1219 sayýlý Kanunun 12. maddesinde yer
almaktaydý)
Bilindiði gibi “1219 sayýlý Kanunun 12nci maddesine uygunluk” Anayasa Mahkemesi
ve Danýþtay 5. Dairesi tarafýndan farklý, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan farklý
yorumlanmaktadýr.
Bugün (07.04.2011)  açýklanan Danýþtay 5. Dairesinin nihai kararý ýþýðýnda en
azýndan kamu kurumlarýnda çalýþan hekimlerin muayenehane açmalarýnýn önünde
bir engel olmadýðý açýklýk kazanmýþtýr. Anayasa Mahkemesi kararýndan hareketle,
özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmanýn da yasak olmamasý gerektiði kanýsýndayýz.
(Ayrýntýlý deðerlendirme yazýsý hazýrlanmaktadýr)
4-En özet ifadesiyle; 7 Nisan deðiþiklikleri  de  (týpký son bir yýl içinde yapýlan  6
deðiþiklikte olduðu gibi) hekimlerin tek baþýna ya da bir araya gelerek özel saðlýk
kuruluþlarýný açmasýný zorlaþtýrmaya, serbest meslek icrasýný ortadan kaldýrmaya
yönelik deðiþikliklerdir. 07.04.2011

Ýstanbul Tabip Odasý
Hukuk Bürosu