Ana Sayfa Görüşler Aylýk 15 bin Takip Var

Aylýk 15 bin Takip Var

Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Ýrfan Þencan, 467 hizmet biriminde, bin 700 kiþilik ekiple evde saðlýk hizmeti gerçekleþtirdiklerini belirterek, aylýk ortalama takip edilen hasta sayýsýnýn 15 bin olduðunu söyledi.

1. Uluslararasý Evde Saðlýk Hizmetleri Kongresi’nde konuþan Þencan, evde saðlýk hizmetlerinin, yaþlýsýna deðer veren Türk toplumunda dünyadaki örneklerinin önüne geçeceðini belirtti. Þencan, hedef kitleye en üst düzeyde evde bakým hizmetini götürmek derdinde olduklarýný dile getirdi.

Evde saðlýk hizmetlerinde koordinasyonun il saðlýk müdürlüklerinde olduðunu ifade eden Þencan, aile hekimlerinin, evde saðlýk hizmeti almasý gerektiði tespit edilen kiþilere birinci basamak koruyucu saðlýk, taný, tedavi, rehabilitasyon ve danýþmanlýk hizmeti verdiklerini vurguladý.

Evde saðlýk hizmetinin, solunum sistemi rahatsýzlýklarý, yataða baðlý hastalar, terminal dönem palyatif hastalar, ileri derecedeki kas hastalarý, yenidoðanlara fototerapi uygulamalarýný kapsadýðýný belirten Þencan, bu hizmet kapsamýna alýnanlara aðýz ve diþ saðlýðý hizmeti de verildiðini ile getirdi.

Evde saðlýk hizmeti alanlarýn, muayenenin yaný sýra hemþirelik ve laboratuvar hizmetlerinden de faydalandýðýný dile getiren Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Þencan, bu kiþilerin hastanelere gitmeden saðlýk raporlarýnýn çýkarýlacaðýný, týbbi cihaz ve malzemelerin de zimmet karþýlýðý hastanýn kullanýmýna verileceðini bildirdi.

Evde saðlýk hizmeti alan hastalarýn tedavi giderlerinin SGK kapsamýnda olduðunu belirten Þencan, 467 hizmet biriminde, bin 700 kiþilik ekiple evde saðlýk hizmeti gerçekleþtirdiklerini, kayýtlý hasta sayýsýnýn bugün itibarýyla 30 bine ulaþtýðýný, aylýk ortalama 15 bin hasta takip edildiðini anlattý.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Özürlü Bakým Hizmetleri Daire Baþkaný Avni Özkaya ise, 300 bin özürlüye aylýk baðlayarak aile yanýnda bakým hizmeti verdiklerini söyledi. Yýl sonuna kadar bu sayýnýn 380 bine ulaþacaðýný belirten Özkaya, ”300 bin özürlümüzle iletiþim kurulmasý paradan daha önemli. Yýlda bir kez bu kiþileri evde ziyaret etmeye çalýþýyoruz” dedi.

Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý Rehabilitasyon ve Eðitim Daire Baþkaný Süleyman Rýdvanoðlu da, Türkiye’de yaklaþýk 8.5 milyon özürlü olduðunu bildirdi. Doðuþtan özürlülüðün, özür nedenlerinin yüzde 34’ünü oluþturduðuna dikkati çeken Rýdvanoðlu, doðum öncesi nedenlere baðlý özürlülüðün engellenebilir olduðunu vurguladý.

Rýdvanoðlu, kurumlarýn bu hizmeti ayrý ayrý verdiðini belirterek, hizmetin çakýþmamasý için koordineli þekilde yürütülmesi gerektiðini dile getirdi.

kaynak:Habertürk