Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat ATT Yönetmeliðinde Yürütmeyi Durdurma

ATT Yönetmeliðinde Yürütmeyi Durdurma

Kiþisel saðlýk kayýtlarýnýn bildirimi ve saðlýk personeli yönünden yürütmeyi durdurma

3 Aðustos 2010 günü yürürlüðe konulan Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþikliklerinin bazý hükümleri yargýya taþýnmýþtý. 07 Þubat 2011 tarihli haberde ise açýlan bir bireysel davada, Danýþtay 10. Dairesi tarafýndan deðiþikliðe iliþkin bazý hükümlerin yürütmesinin durdurulduðu açýklanmýþtý.

Türk Tabipleri Birliði tarafýndan açýlan davada yürütmesi daha önce durdurulan koþullarýn yaný sýra iki yönden daha yürütmeyi durdurma kararý verilmiþtir:

* Ek 6 sayýlý Özel Saðlýk Kuruluþlarý Denetim Formunun “2. Bölüm: Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler” bölümünün 14 nolu satýrýnýn yürütmesini durdurmuþtur. Bu madde de bütün týbbi kayýtlarýn Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan istenmesine olanak verecek þekilde “týbbi kayýtlarýn” Bakanlýða gönderilmesinin istenmesine ve göndermeyenlere yaptýrým uygulanmasý düzenlenmiþtir. Daire bu düzenlemenin kurallaþtýrma tekniði ve hukuki güvenlik ilkesiyle baðdaþmadýðý sonucuna varmýþtýr.

* Kararda 12/D maddesinin 1. fýkrasýnýn (ð) bendinde uzmanlýk dallarý itibariyle ihtiyaçlar ve standartlar belirlenmeden bütün muayenehanelerde en az bir saðlýk personeli istihdam zorunluluðu getirilmesinin hizmet gereklerine aykýrý olduðu belirtilmiþtir.

Danýþtay 10. Dairesi tarafýndan verilen bu kararda, muayenehanelerde bulunan hekim çalýþma odalarýnýn, hasta bekleme salonlarýnýn, merdiven ve asansörlerin, kapý geniþliklerinin standratlarýný düzenleyen dava konusu Yönetmeliðin 2.maddesi ile Yönetmeliðe eklenen 12/D maddesinin 1. fýkrasýnýn (a), (b), (e), (f) bentlerinin, ayný fýkranýn pansuman ve acil müdahale odasý bulunma zorunluluðunu düzenleyen (d) bendinin, bebek emzirme ve bakým odasý kurma þartýný düzenleyen (I) bendinin yürütmesi durdurulmuþtur.