Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat ATT Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik

ATT Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik

Saðlýk Bakanlýðý Tarafýndan Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 07.04.2011 Tarih ve 27898 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandý.

7 Nisan 2011 PERÞEMBE                Resmî Gazete                    Sayý : 27898

YÖNETMELÝK

Saðlýk Bakanlýðýndan:

AYAKTA TEÞHÝS VE TEDAVÝ YAPILAN ÖZEL SAÐLIK KURULUÞLARI

HAKKINDA YÖNETMELÝKTE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA

DAÝR YÖNETMELÝK

             MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmeliðin 12/D maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, ayný fýkraya aþaðýdaki (k) bendi eklenmiþtir.

             “a) Hekim çalýþma odasý/hasta muayene odasý: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalýþma alaný ve 8 metrekare hasta muayene alaný olmak üzere en az 16 metrekare kullaným alanýna sahip, yeterli þekilde aydýnlatýlan ve havalandýrýlan hasta muayene odasý ayrýlýr. Hasta muayene odalarýnda uzmanlýk dalýna uygun araç, gereç ve donaným ile hasta muayene masasý, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh saðlýðý ve hastalýklarý uzmanlýk dallarýnda muayene odasýnda lavabo istenmez. Kadýn hastalýklarý ve doðum ile üroloji muayene odalarýnda ayrýca, içerisinde sývý sabun-tuvalet kaðýdý ve kaðýt havlu gibi hijyen araçlarý bulunan tuvaletin bulunmasý gerekir. Ancak kadýn hastalýklarý ve doðum muayenehanelerinde USG bölümü; ürololoji muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrý düzenlenmiþ ve bu bölümlerde tuvalet var ise muayene odasýnda ayrýca tuvalet istenmez. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun þartlarda muayeneyi temin edecek þekilde ses, görüntü ve gürültü açýsýndan gerekli düzenlemeler yapýlýr.”

             “b) Hasta bekleme salonu: Kullaným alaný en az 12 metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alaný olarak da kullanýlabilir.”

             “d) Pansuman odasý: Cerrahi uzmanlýk dallarýnda en az 10 metrekare kullaným alanýna sahip pansuman odasý bulunur.”

             “e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlýk dallarýnda olmak üzere; giriþ katta olmayan muayenehanelerin bulunduðu binada, hastanýn tekerlekli sandalye ile girebilmesini saðlamak amacýyla, giriþi en az 80 santimetre geniþliðinde asansör olmasý gerekir. Merdivenin gerektiðinde sedye ile hasta taþýnmasýna imkan saðlayacak þekilde, basamak yüksekliði16-18 santimetre, basamak geniþliði 30-33 santimetreyi saðlamak kaydýyla merdiven ve sahanlýðýn geniþliði en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliði özürlülerin çýkýþýný zorlaþtýrmayacak þekilde düz bir satýhla bitirilir. Muayenehanenin giriþi, zemin seviyesinde deðilse %8 eðimli rampa yaptýrýlýr.”

             “f) Kapýlar: Muayene odasý ve tuvalet kapýlarý 110 santimetre diðer kapýlar 90 santimetre geniþliðinde olur.”

             “i) Bebek emzirme ve bakým odasý:  Kadýn hastalýklarý ve doðum ile çocuk hastalýklarý uzmanlarýnýn muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakým odasý veya uygun araçla ayrýlmýþ bölüm bulunur. Diðer uzmanlýk dallarýnda aranmaz.”

             “k) Acil seti: Tüm uzmanlýk dallarýndaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulmasý gerekir. Ýlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazýr bulundurulur ve kolay ulaþýlabilir bir yerde olur.”

             MADDE 2 – Ayný Yönetmeliðin 19 uncu maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

             “(6) Saðlýk kuruluþunda uzman tabip dýþýndaki asgarî saðlýk çalýþanýnýn kuruluþtan ayrýlmasý durumunda üç ay içerisinde yerine saðlýk çalýþaný bulunamamasý halinde, personel eksikliðinin bulunduðu birimin veya kuruluþun tamamýnýn faaliyeti eksiklik giderilene kadar durdurulur.”

             MADDE 3 – Ayný Yönetmeliðin 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

             “(2) Saðlýk kuruluþu isimlendirilmesinde; kiþilerin yanlýþ algýlamasý ve karýþýklýðýn önlenmesi amacýyla, hangi ilde olduðuna bakýlmaksýzýn ülke genelindeki üniversite ve kamu saðlýk kurum veya kuruluþlarýnýn isimleri aynen veya çaðrýþtýracak þekilde kullanýlamaz.”

             MADDE 4 – Ayný Yönetmeliðin ek 1 inci maddesinin baþlýðý ile ikinci fýkrasýnýn ilk cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve birinci fýkrasýna aþaðýdaki (f), (g) ve (ð) bentleri eklenmiþtir.

             “Saðlýk kuruluþlarýnýn kalite ve verimliliðini artýrmak amacýyla izin verilebilecek hususlar”

“Tabip, diþ tabibi ve uzmanlar, 1219 sayýlý Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydýyla kadrolu olarak çalýþtýklarý týp merkezi veya özel hastane dýþýnda en fazla iki özel saðlýk kuruluþunda kadro dýþý geçici olarak çalýþabilirler.”

             “f) Cerrahi müdahale birimi bulunan týp/dal merkezlerine, kuruluþta kadrolu görev yapan anestezi ve reanimasyonuzmaný bulunmamasý halinde kuruluþun ihtiyacý ve talebi dikkate alýnarak bu uzmanlýk dalýnda bir kadro verilebilir.”

             “g) Týp/dal merkezleri ile müessese ve laboratuvarlara asgarî kadro sayýlarý bakýmýndan saðlýk kuruluþu statüsünü kaybetmemesi için gerekli olan ayný branþtaki uzman kadrosu verilebilir.”

             “ð) (f) ve (g) bentleri kapsamýnda verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kuruluþ devri ve birleþmeleri istisnadýr.”

             MADDE 5 – Ayný Yönetmeliðin geçici 9 uncu maddesinin ikinci fýkrasýnýn ikinci paragrafý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, dördüncü fýkrasýnýn (a) bendine aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.

             “2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayýlý Kanunun 12 nci maddesine uygunluk saðlayarak buna dair belgelerini müdürlüðe sunmalarý halinde planlamadan istisna olarak saðlýk kuruluþunda kadro dýþý geçici çalýþmalarýna izin verilir. Bu süre içerisinde uygunluðunu saðlayamayanlarýn çalýþma belgeleri müdürlükçe iptal edilir. Bu çalýþma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup saðlýk kuruluþuna müktesep kadro hakký vermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle saðlýk kuruluþunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmamasý halinde bu kadroya veya kadrolu çalýþanýn ayrýlmasý durumunda ayrýlanýn yerine baþlatýlýr. Bu þekilde çalýþan tabip/uzmanýn saðlýk kuruluþundan ayrýlarak baþka bir saðlýk kuruluþunda çalýþmak istemesi halinde çalýþma belgesi iptal edilir ve yeni baþlayacaklarý saðlýk kuruluþu için 9 uncu ve 17 nci maddeler kapsamýnda deðerlendirilir.”

“Faaliyetin durdurulduðu tarihten itibaren altý ay içerisinde bu Yönetmeliðe uyum saðlayýp tekrar faaliyete geçmeyenlaboratuvar ve müesseselerin ruhsatlarý iptal edilir.”

             MADDE 6 – Ayný Yönetmeliðin ekinde yer alan EK-6’nýn “HÝZMET BÝRÝMLERÝNE ESAS  BÝLGÝ VE BELGELER” baþlýklý bölümünün 11 inci satýrý ile EK-7/b’nin 12 nci satýrý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve EK-8’e aþaðýdaki “Beyin Cerrahisi”, “Nöroloji”, “Kardiyoloji” ve “Kalp ve Damar Cerrahisi” kýsýmlarý eklenmiþtir.

 

11- Yönetmelikte belirlenen cerrahî müdahaleler haricindeki müdahaleler yapýlýyor mu? **
 
 
30 gün süre ile ameliyathane biriminin faaliyeti durdurulur.
Ayný fiilin 1 yýl içinde tekrarýnda verilen faaliyet durdurma süresinin iki katý uygulanýr. 
       ”
  ”
 

12.
Saðlýk kuruluþunun hizmet verdiði sürede bu Yönetmeliðe uygun ambulans bulunuyor mu?
 
Hayýr
5 gün
7 gün
 
  ”
 

BEYÝN CERRAHÝSÝ
NÖROLOJÝ
Muayene masasý
1 adet
 
Muayene masasý
1 adet
Negatoskop
1 adet
 
Tansiyon aleti
1 adet
Oftalmoskop
1 adet
 
Steteskop
1 adet
Otoskop
1 adet
 
Refleks çekici
1 adet
Diapozon
1 adet
 
Diyapozon (256 ve/veya 512)
1 adet
Refleks çekici
1 adet
 
Oftalmoskop
1 adet
Steteskop
1 adet
 
Negatoskop
1 adet
Mezura
1 adet
 
Iþýk kaynaðý
1 adet
Iþýk kaynaðý
1 adet
 
 
 
KARDÝYOLOJÝ
 
KALP VE DAMAR CERRAHÝSÝ
Muayene masasý
1 adet
 
Muayene masasý
1 adet
Tansiyon aleti
1 adet
 
Tansiyon aleti
1 adet
Steteskop
1 adet
 
Steteskop
1 adet
Negatoskop
1 adet
 
Negatoskop
1 adet
Elektrokardiyoðrafi
1 adet
 
 
 
  ”
             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Saðlýk Bakaný yürütür.

 

 
Yönetmeliðin Yayýmlandýðý Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayýsý
15/2/2008
26788
Yönetmelikte Deðiþiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayýmlandýðý Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayýsý
1.
23/7/2008
26945
2.
11/3/2009
27166
3.
31/12/2009
27449 5. Mükerrer
4.
10/3/2010
27517
5.
3/8/2010
27661
6.
25/9/2010
27710
7.
6/1/2011
27807