Ana Sayfa Görüşler Asistan Hekimler Grev Çadýrý Kurdu

Asistan Hekimler Grev Çadýrý Kurdu

Ýzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi (DEÜTF) asistan hekimleri, hastane bahçesine grev çadýrý kurup, taleplerine sonuç alýncaya kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi, “Hipokrat yemininde mesleðimizi dürüstlük ve onurla yapacaðýmýzý söylemiþtik. Bugün hastalarýmýzýn saðlýðýný tehlikeye atan, mesleki barýþýmýzý bozan bu sistemi reddeceðimize yemin ederiz” dedi.

Acil ve yoðun bakým dýþýndaki birimlerde görevli tüm asistanlarýn, bazý saðlýk çalýþanlarý ile hocalarýnýn da hazýr bulunduðu bahçedeki eyleme Türk Tabipleri Birliði (TTB) Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, Ýzmir Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Erdener Özer, SES ve Genel Saðlýk Ýþ Sendikalarý temsilcileri de katýldý. Asistanlar, geçen cuma günü kendilerini muhatap alýp görüþmeyen Baþhekim Prof. Eyüp Hazan’ý istifaya davet etti. “Ýthal Saðlýk Bakaný istiyoruz” yazýlý pankart da açan asistanlar, durumlarýný anlatmak için sözlerini deðiþtirdikleri þarkýlar söyleyip, coþtu. Asistanlarýn sözcüsü Dr. Anýl Tamburoðlu, talepleri ve tavýrlarý konusunda daha önce verdikleri sözden dönmeyeceklerini dair yemin ettirdi. Asistanlar koro halinde, “Hastalarla aralarýna para konusunu koymak isteyen bu sistemi reddedeceklerine, asistanlýk hekiminin tanýmýnýn yapýldýðý, özlük haklarýný kazandýklarý, esnek çalýþma saatlerine son veren yasal bir düzenleme oluþana kadar mücadele etmeye, uykusuz doktorun hastalara zarar vereceðini bildiklerini, bu nedenle de nöbet ertesi izin haklarýný almayý, kendileriyle ilgili verilecek tüm idari ve mali kararlarda söz sahibi olanaka kadar mücadele etmeye, hastalarýn saðlýðýný tehlikeye atan, meslek barýþýný bozan bu sistemi reddeceklerine” yemin etti.

kaynak: Hürriyet gazetesi