Ana Sayfa Görüşler Antibiyotik Direncimiz Batý’dan 4 kat Fazla

Antibiyotik Direncimiz Batý’dan 4 kat Fazla

Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi (RSHM) Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Ertek, Türkiye’deki antibiyotik direnç oranýnýn Kuzey Avrupa ve ABD’ye göre 3-4 kat daha fazla olduðunu belirtt.

Dünya Saðlýk Günü nedeniyle Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü’nde düzenlenen toplantýda konuþan Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi (RSHM) Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Ertek, Dünya Saðlýk Örgütü’nün (DSÖ) bu yýlki günün temasýný “yanlýþ antibiyotik kullanýmý ve antimikrobiyal direnç’’ olarak belirlediðini söyledi. Bu temanýn her geçen gün dünyada antibiyotik direncinin artmasýndan dolayý seçildiðini ifade eden Ertek, “Yanlýþ antibiyotik kullanýmý nedeniyle böyle bir durum ortaya çýktý. Antibiyotiklerin doðru kullanýmý için saðlýk personeli ve halkýn eðitimine önem veriyoruz’’ diye konuþtu.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab da, antibiyotiklerin çok deðerli buluþlar olmasýna raðmen, doðru kullanýlmadýðýný, dünyada þu anda hiçbir ilaca yanýt vermeyen “süper organizmalar”ýn bulunduðunu belirtti.

KRÝTÝK NOKTADAYIZ
Jakab, þunlara dikkati çekti: “Antibiyotik direncinin daha önce görülmemiþ düzeylere ulaþtýðý kritik bir noktada bulunmaktayýz ve yeni antibiyotiklerin zamanýnda geliþtirilmesi de mümkün gözükmemektedir. Avrupa’da ve tüm dünyada seyahatlerin sýklaþtýðýný ve ticaretin büyüdüðünü dikkate aldýðýmýzda herkes bilmelidir ki tüm ülkeler bu sorunu çözene kadar hiçbir ülke tek baþýna güvende olmayacaktýr.’’

kaynak: Habertürk