Ana Sayfa Görüşler Akdað: Asistan Olsam Ben de Ýsyan Ederdim

Akdað: Asistan Olsam Ben de Ýsyan Ederdim

Hastanenin Yanýk Merkezi’ndeki yaralýlarý Arapça selamlayan ve ”Hoþgeldiniz” diyen Bakan Akdað, tercüman aracýlýðýyla durumlarýný sordu. Bazý yaralýlar tercüman aracýlýðýyla memnuniyetini dile getirdi.

Akdað, tek kiþilik basýnç odasýnda Hiperbarik oksijen tedavisi gören yaralýyla ilgilendi, hastanedeki vatandaþlarla da bir süre sohbet etti.

Hastanenin Baþhekimi Doç. Dr. Yüksel Yýlmaz da hastaneye 33 yaralý getirildiðini, durumlarýnýn kötü olmadýðýný, 14’ünün ortopedi, 14’ünün genel cerrahi, 5’inin de yanýk merkezinde tedaviye alýndýðýný söyledi.

-DEÜ HASTANESÝ’NDEKÝ ASÝSTANLARIN EYLEMÝ-

Bakan Akdað, gazetecilerin ”Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi asistanlar performansa dayalý sistemi protesto etmek için eylem yapýyor. Ýki gündür de iþ býrakýyorlar, neler söyleyeceksiniz?” sorusu üzerine bugün bir grup asistanla yemek yediklerini, konuyu görüþtüklerini belirtti. Asistan doktorlarýn kendilerine zarar verecek bir þey yapmalarýna gönlünün razý olamayacaðýný ifade eden Akdað, þöyle konuþtu:

”Üniversite hastanelerinde iþ yükünün büyük kýsmý asistanlarýn üzerinde. Onlarýn taleplerinin büyük çoðunluðunu haklý buldum. Ama arkadaþlarýmýzý her kim iþlerini aksatacak biçimde eyleme falan teþvik ediyorsa yanlýþ yapýyor. Çünkü sonuçta kendileri zarar görür, bu arkadaþlarým kamu görevlisi. Kamuda görev yapmanýn kurallarý var. Onlarýn zarar görmelerini asla istemem. Bir üniversite hastanesi düþünün hocalarý yeni bir sisteme karþý çýktýklarý için hasta muayene etmeyi bir ay biraz askýya alýyor, bu da yapýlabilecek bir þey deðil, bundan dolayý hastanenin geliri düþüyor diye asistanýn geliri düþüyor. Böyle bir þey olur mu? Kim yapmasý gerekeni yapmadýysa onun geliri azalsýn.

Taleplerini büyük ölçüde haklý buldum ama eylemlerinin tarzý çok haksýz. Böyle hak ararlarsa kendileri zarar görür. Birbirimizi anladýðýmýzý düþünüyorum, sanýyorum sorun kýsa sürede çözülecektir. ‘Hadi aslanlar ileri’ diyenlere dönüp bakmak lazým. Ben hoca olacaðým, ‘hastaya bakmýyorum’ diyeceðim, hastanenin geliri azalacak, ondan dolayý asistanlarýn geliri azalacak ondan sonra buna isyan edecekler. Ben de asistan olsam ben de isyan ederdim ama yöntemi yanlýþ.’

kaynak: haber7