Ana Sayfa Görüşler 21 bin Asistan Dr, ‘köle’ gibi Çalýþmaktan Kurtuluyor

21 bin Asistan Dr, ‘köle’ gibi Çalýþmaktan Kurtuluyor

Bu ülkede asistanlarýn köle gibi çalýþtýrýlmalarýna izin vermeyeceðiz.” sözlerinin ardýndan hazýrlanan düzenlemeyle, günaþýrý, blok ve fazla sayýda nöbet tarihe karýþtý. Asistanýn çalýþtýrýlýp, uzman ya da hocalara puan yazýlmasý uygulamasý da kaldýrýldý. Artýk asistanlar çalýþmalarý karþýlýðýnda döner sermayeden pay alacak. Genelgedeki bir yeni iyileþtirme ise eðitim çalýþmalarýyla ilgili. Bundan böyle, yabancý dil öðrenmek isteyen asistanýn kurs masrafýný çalýþtýðý hastane karþýlayacak.

Saðlýk Bakanlýðý dün de asistanlarýn çalýþma þartlarýný iyileþtiren Bakan Akdað imzalý genelge yayýmladý. Asistanlarýn saðlýk hizmetinin vazgeçilmez unsuru olduðu aktarýlan genelgede, “Ancak zaman zaman asistanlara blok olarak, günaþýrý ya da fazla sayýda nöbet tutturulduðu görülmektedir. Bu kabil uygulamalar hasta ve çalýþan güvenliði açýsýndan kabul edilemez.” denildi.

Genelgeyle artýk asistanlara blok þeklinde veya günaþýrý nöbet tutturulmayacak. Nöbet programlarý, hasta ve çalýþan güvenliðini saðlayacak þekilde düzenlenecek. Tutulan nöbet karþýlýðýnda izin kullandýrýlamayan hallerde ise nöbet ücretleri en geç müteakip ayýn 15’ine kadar ödenecek. Eðitim ve araþtýrma hastanelerinin döner sermaye bütçelerine, asistanlarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere eðitim ve araþtýrma-geliþtirme giderlerinin karþýlanmasý için yeteri kadar ödenek konulacak. Personelin eðitimine ve mesleki geliþimine katký saðlayacak her türlü eðitim araç-gereçleri döner sermaye kaynaklarýndan temin edilecek ve personelin mesleki eðitim ve bilimsel etkinliklere katýlýmlarý saðlanacak. Ayrýca asistanlara elektronik ortamda veya basýlý bilimsel yayýn, kitap ve kongre desteði en üst seviyeye çýkacak.

Asistan doktorlarýn çalýþtýrýlýp baþkasýna

puan yazýlmasý dönemi sona erdi

Genelgede dikkat çeken bir diðer uygulama ise asistanlarýn hasta bakmalarýyla ilgili. Bakanlýk, uzmanlýk bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve asistanlarýn yaptýklarý iþ ve iþlemlerin baþka kiþiler adýna kayýtlara geçirilmesinin haksýzlýk ve adaletsizliðe yol açtýðýný vurguladý. Genelgeyle, “Uzmanlýk bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve asistanlarýn baðýmsýz olarak yaptýklarý iþ ve iþlemler, ilgili uzman veya eðitim personeli adýna kaydedilmeyecek ve bu iþ ve iþlemlerin puanlarý klinik hizmet puan ortalamasý ve hastane hizmet ortalamasý hesabýna dâhil edilecektir.” talimatý verildi.

Kaynak: Zaman gazetesi