Ana Sayfa Görüşler 20 Milyar Dolarlýk Sürpriz!

20 Milyar Dolarlýk Sürpriz!

Konuya yakýn kaynaklardan alýnan bilgilere göre, taraflar ön görüþmeleri hafta sonunda gerçekleþti.

Ýsviçreli üretici Syntes’i satýn almasý, J&J’nin iþ alanýný geniþletmesi anlamýna gelecek. Ancak 20 milyar dolarlýk anlaþmanýn, Syntes’in piyasa deðerinin Cuma günkü kapanýþ seviyesine kýyasla yüzde 9’a yakýn daha düþük bir seviyeye denk geldiði belirtildi.

MÝKTAR DÜÞÜK

Bazý analistler, bu anlaþmadaki miktarýn olmasý gerekenin oldukça altýnda olduðuna dikkat çekti.

Haber sonrasýnda Synthes’in hisseleri yüzde 7 oranýnda yükseldi. Ýsviçreli þirketin hisseleri, Cuma günü çýkan J&J ve diðer bir ilaç devi Medtronic’in satýn alma tekliflerine yönelik dedikodularla yüzde 6.2 yükselmiþti.

Yapýlan açýklamada, “Piyasa dedikodularýna yanýt vermek için, Synthes, Johnson & Johnson ile olasý bir birleþme anlaþmasý için görüþmekte olduðunu teyit etmektedir” ifadesine yer verildi.

Synthes’i almak, Johnson & Johnson’ýn bugüne kadar ki en büyük satýn alýmý olacak ve nakit zengini ABD’li ilaç devinin iþ modelini çeþitlendirmesine ve kýrýk kemikler ve incinme gibi vakalarýn tedavisinde kullanýlan cihaz pazarýnda lider konuma gelmesini saðlayacak.

Synthes, kýrýk kemikleri tedavi etmek için medikal çiviler, vidalar ve tabakalar ile yapay omurga diskleri üretiyor.

Olasý bir anlaþma, Forbes dergisine göre Ýsviçre’nin en zengin ikinci kiþisi olan ve elinde Synthes’in yüzde 40 hissesini bulunduran Ýsviçreli þirketin Baþkaný Hansjoerg Wyss’in varlýðýný yüzde 8 artýrmasý saðlayacak. Forbes’a göre Wyss’in toplam mal varlýðý ise 6.4 milyar dolar seviyesinde.

kaymak: Hürriyet gazetesi