Ana Sayfa Görüşler 2.200 Katarakt Ameliyatý Ýncelemede!

2.200 Katarakt Ameliyatý Ýncelemede!

DOKTORA CEZA

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, CHP Muðla Milletvekili Ali Arslan’ýn soru önergesine verdiði cevapta; Ýzmir ve Afyon’da ardý ardýna yaþanan ve toplam 15 kiþinin görme yetisini kaybetmesiyle sonuçlanan katarakt ameliyatý skandallarýyla ilgili soruþturmalarýn tamamlandýðýný açýkladý. Akdað, Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde 8 hastanýn gözünü kaybettiði olayda, ameliyatlarý gerçekleþtiren Uzman Dr. Gökhan Kerci ile ilgili, “Soruþturma sonucunda ilgili hekimin kusurlu olduðu belirlenerek disiplin cezasý ile cezalandýrýlmasý, adli yönden yargýlanmasý için iþlem yapýlmasý ve görev yerinin deðiþtirilmesi doðrultusundaki müfettiþ önerileri uygun görülerek, raporlar gereði için ilgili mercilere gönderilmiþtir” dedi. Afyon’daki skandala iliþkin olarak da olayda ihmali olduðu gerekçesiyle Sandýklý Saðlýk Müdürlüðü yetkililerinin disiplin cezasý ile cezalandýrdýðý belirtildi. Bakan Akdað, özel bir göz hastanesinin yönetim kurulu baþkaný tarafýndan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a verilen dilekçede yer alan, “2 bin 200 hastanýn göz saðlýðý bozuldu” iddiasýnýn da araþtýrýldýðýný kaydetti. Akdað “Dilekçedeki iddia ile ilgili bir müfettiþ heyeti görevlendirilmiþtir” diye konuþtu.

kaynak:Sabah gazetesi