Ana Sayfa Ekonomi Ýþsizlik yüzde 11,9 (TÜÝK)

Ýþsizlik yüzde 11,9 (TÜÝK)

Türkiye’de 2010 yýlýnda iþsizlik oraný yüzde 11,9 olarak belirlendi.

Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, “2010 Yýllýk sonuçlarýna” göre, Türkiye genelinde iþsiz sayýsý 2010’da bir önceki yýla göre 425 bin kiþi azalarak, 3 milyon 46 bin kiþiye düþtü.

Ýþsizlik oraný, geçen yýl bir önceki yýla göre 2,1 puanlýk azalýþla yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleþti. 2009 yýlýnda iþsizlik, yüzde 14 olarak açýklanmýþtý.

Türkiye’de geçen yýl istihdam, bir önceki yýla göre 1 milyon 317 bin kiþi artarak, 22 milyon 594 bin kiþi oldu.

2010 yýlýnda tarým sektöründe çalýþan sayýsý 443 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý ise 874 bin kiþi arttý.

Ýstihdamýn sektörel kompozisyonunda, tarýmýn istihdam içindeki payýnýn 0,6 puan, sanayi sektörünün payýnýn 0,7 puan, inþaat sektörünün payýnýn 0,2 puan arttý görüldü. Hizmetler sektörünün payý ise 1,5 puan azaldý.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, “2010 Yýllýk sonuçlarýný” açýkladý.

Buna göre, 2010 yýlýnda, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yýla göre 801 bin kiþilik artýþla 71 milyon 343 bin kiþiye, kurumsal olmayan çalýþma çaðýndaki nüfus ise 855 bin kiþi artarak, 52 milyon 541 bin kiþiye ulaþtý.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayýsý, bir önceki yýla göre 1 milyon 317 bin kiþi artarak 22 milyon 594 bin kiþiye yükseldi. Tarým sektöründe çalýþan sayýsý 443 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý da 874 bin kiþi arttý.

2010’da istihdam edilenlerin yüzde 25,2’si tarým, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 6,3’ü inþaat, yüzde 48,6’sý ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlla karþýlaþtýrýldýðýnda, tarým sektörünün, istihdam edilenler içindeki payý 0,6 puan, sanayi sektörünün payý 0,7 puan, inþaat sektörünün payý 0,2 puan yükseldi, buna karþýlýk hizmetler sektörünün payýnýn ise 1,5 puan azaldýðý görüldü.

GENÇ NÜFUSTA ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 21,7

kaynak : Bigpara