Ana Sayfa Görüşler Ýstanbul’daki Hastanelerde Yatak Kapasitesi 5 bin Artacak

Ýstanbul’daki Hastanelerde Yatak Kapasitesi 5 bin Artacak

Ýstanbul’da 2011 yýlý içinde Kartal, Okmeydaný ve Göztepe’de yüksek standartlý hastane inþaatlarý baþlýyor. Bu üç hastaneyi Þiþli Etfal, Taksim ve Haseki Eðitim Araþtýrma hastaneleri takip edecek. Ayrýca Okmeydaný ve Kartal Eðitim Araþtýrma hastaneleri bünyesindeki kanser merkezleri daha ileri seviyeye yükseltilirken, Haydarpaþa, Ümraniye ve Baðcýlar hastanelerine yeni kanser bölümleri eklenecek. Ýstanbul genelinde kamunun mevcut hastanelerinin 15 bin olan yatak kapasitesi 20 bine çýkarýlacak. Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dr. Ali Ýhsan Dokucu, “Þu an 12 büyük hastane projemiz var. Binalar depreme dayanýklý ve Saðlýk Bakanlýðý Toplam Kalite Yönetimi’ne uygun olarak inþa edilecek.” þeklinde konuþtu.

Ýstanbul’daki saðlýk kurumlarýnýn gerek yeni deprem yönetmeliði açýsýndan gerekse binalarýnýn sýhhi kullanýlmasý ve Saðlýk Bakanlýðý toplam kalite yönetmeliði açýsýndan geride olduðunu aktaran Prof. Dr. Dokucu, nitelikli yatak kapasitesi açýsýndan Ýstanbul’un yüzde 15’lerde bulunduðunu kaydetti. ‘Nitelikli oda’yý ‘banyo-tuvaletli, iki yataklý, 30 metrekarelik, refakatçi koltuðu bulunan yer’ olarak tanýmlayan Dokucu, bu standartlarý yakalamak için ciddi bir çalýþma içinde olduklarýný dile getirdi. Ýstanbul’da 56 hastanenin 26’sýnýn eðitim ve araþtýrma hastanesi bulunduðunu aktaran Dokucu, þöyle konuþtu: “Uzun yýllar nüfus artýþýmýzla irtibatlý olarak yeterince hastane inþa edemedik. Son beþ yýlda 20’nin üzerinde ufaklý büyüklü hastane hizmete girse de yeterli olmadý. Ýstanbul’da kamuda ihtiyaç 20 bin yatak. Þu anda 15 binlerdeyiz. Gerçi bu açýðý 12 bin yataklý üniversite ve özel hastanelerle karþýlýyoruz ama yeni çalýþmalarýmýz da devam ediyor.”

Þu anda 12 tane büyük hastane projelerinin bulunduðunu söyleyen Dokucu, bu senenin sonu itibarýyla 800’er yataklý Kartal, Göztepe ve Okmeydaný hastanelerindeki inþaat çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný aktardý. Bu hastanelerin eski binalardan boþalacak araziler üzerinde yapýlacaðýný aktaran Dokucu, þu bilgileri verdi: “Üç hastanemizin de yol haritasý belli. Bu hastaneler istediðimiz kalite standartlarýnda ve depreme dayanýklý olacak. Eski yerler ise yýkýlacak.”

Bunun yanýnda 250 yataklý Bahçelievler Kadýn Doðum Hastanesi’nin inþaatýnýn devam ettiðini aktaran Dokucu, inþaatýnýn yüzde 65’i biten Bakýrköy Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nin yeni bina inþaatýnýn da bu yýl itibarýyla tamamlanacaðýný aktardý.

Ýstanbul’da mevcut bir hastanenin yýkýlýp yerine yenisinin yapýlmasýnda yer sýkýntýsýndan dolayý büyük zorluklarýn bulunduðunu aktaran Prof. Dokucu, “Hem hastanelerde hizmet vermeye devam edeceksiniz, hem de yeni hastane yapacaksýnýz. Bu büyük sýkýntý oluyor.” dedi. Ýstanbul’un her iki ucuna yaptýklarý 600-800 yataklý Pendik ve Halkalý hastaneleri ile merkeze olan yoðunluðu azaltacaklarýný anlatan Dokucu, þöyle konuþtu: “Yeni süreçte de Þiþli Etfal, Taksim ve Haseki Eðitim Araþtýrma hastanelerinde de yeni eklentiler yapýlacak.

Öte yandan Kartal ve Okmeydaný’ndaki kanser merkezlerinin kapasiteleri artýrýlacak. Ayrýca Haydarpaþa’ya radyoterapi, Ümraniye ve Baðcýlar’a kemoterapi ve medikal tedavi üniteleri kurulacak.”

Kaynak: Zaman gazetesi-Çaðlar Avcý

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin