Ana Sayfa Görüşler YÖK den Tam Güne 3 Alternatif

YÖK den Tam Güne 3 Alternatif

YÖK Baþkaný Özcan, Baþbakan’a sunacaðý alternatifleri VATAN’a anlattý: “Hocalar saat 5’ten sonra kendi hastanesinde fark alarak hasta bakmalý.” Öneriye Akdað’ýn sýcak bakmayacaðýný söyleyen Özcan, “Biz de hocalarýmýzý düþünmek durumundayýz” dedi

YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, devlet hastanelerindeki hekimlerin mesai sonrasýnda muayenehanelerde çalýþmasýný yasaklayan “Tam Gün Yasasý”yla ilgili üniversite hastanelerindeki öðretim üyelerinin kaderini belirleyecek taslak çalýþmasýný VATAN’a açýkladý. Özcan, “Bana en mantýklý gelen üniversite hastanelerindeki doktorlarýn saat 5’ten sonra kendi hastanesinde fark alarak hasta bakmalarýdýr. Bunun hastaya çok büyük bir avantajý var. Bu uygulama hastaya istediði doktora görünme fýrsatý veriyor. Ben önüme gelen doktora muayene olmak zorunda deðilim. Eðer benim param varsa bu hizmetin bir kýsmýný da karþýlamak istiyorsam o zaman paramý verip saat 5’ten sonra da olsa istediðim doktoru görebilmeliyim. Hasta hakký denen bir þey var. Hasta hakký bu olmalý. Hastaya istediði doktoru görme fýrsatý vermelisiniz. Bu parasý varsa tabi. Parasý yoksa da hasta sabah gelip hangi doktorla karþýlaþýrsa ona muayene olur” dedi.

Alternatifli çalýþma

Üç alternatifli taslak çalýþmalarý olduðunu belirten Özcan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, YÖK’ün çalýþmasýna son þeklini vereceklerini ifade etti. Özcan, Danýþtay’ýn son kararýndan sonra devlet hastanelerindeki hekimlerin muayenehane açmalarýnýn mümkün görünmediklerini hatýrlatarak, üniversitede hastanelerindeki öðretim üyeleriyle ilgili YÖK’ün üzerinde çalýþtýðý 3 alternatifli taslak çalýþmasýný þöyle özetledi: “Doktorlar 9-5 mesaisi yaptýktan sonra yani tam gün çalýþtýktan sonraki vakitlerini nasýl kullanacaklar. Muayenehane açabilecekler mi açamayacaklar mý? Danýþtay’ýn son kararýna göre doktorlarýn artýk muayenehane açmalarý mümkün görünmüyor. Onun için 3 alternatif kalýyor. Biri, saat 5’ten sonra doktorlarýn eskiden 3.5’tan sonra yaptýklarý uygulamayý kendi hastanelerinde yapmalarý. Yani fark alarak hasta bakmalarý. Ýkincisi, kendi üniversitelerinde yapýlamýyorsa dýþarýda baþka bir devlet üniversitesi veya vakýf hastanesi ya da özel hastanede yapmalarý. Bir diðer alternatif de, hocalara geçici olarak part-time statüsünün uzatýlmasý için zaman saðlamak. Mesela iki yýl izinli olmalarýný saðlamak gibi. Önümüzde 3 tane belirgin opsiyon var. Üniversite hastaneleriyle ilgili daha baþka alternatifler de var ama bu üçü þimdiye kadar yapýlan eleþtirilerde aðýrlýk kazananlardýr.”

“Sýcak bakacaðýný sanmýyorum”

Baþbakan Erdoðan’a sunulacak YÖK’ün alternatiflerine Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn sýcak bakacaðýný sanmadýðýný söyleyen Özcan, “Sayýn Bakan evvelden 3.5’ta yapýlan uygulamanýn 5’ten sonraya alýnmasýna çok sýcak bakmayacak. Ama biz de üniversitede çalýþan hocalarýmýzýn durumunu düþünmek zorundayýz” konuþtu. Özcan, çalýþma alýþkanlýklarýnýn deðiþtirilmesinin çok doðru olmadýðýný savunarak, “Yeni bir sistem getirmek insanlarý maðdur etmek anlamýna gelmemelidir. Çalýþma alýþkanlýklarýný deðiþtirmek doðru olmaz. Bir de üniversite ile Saðlýk Bakanlýðý hastaneleri arasýnda çok büyük fark var. Biz eðitim yapýyoruz, araþtýrma yapýyoruz ve Saðlýk Bakanlýðý hastaneleri gibi hasta bakýyoruz. Saðlýk hizmeti veriyoruz. Ama Saðlýk Bakanlýðý hastaneleri sadece hasta bakýyorlar. Eðitim uygulama hastanelerinde araþtýrma da yapýlýyor bir müddet ama onlar aðýrlýklý olarak üniversite hastanelerinde yapýlýyor. Aralarýnda kategorik bir fark var” þeklinde konuþtu. Hiçbir þekilde üniversite hastaneleri ile Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinin mukayese edilmemesi gerektiðini vurgulayan Özcan, “Onun için birine uygulanan sistem aynen uygulanacak diye bir kural belki yanlýþ olabilir. Ýstemediðiniz sonuçlar doðurabilir. Çünkü dikkat etmeliyiz aceleye gerek yok, biraz düþünelim. Çünkü bu iþi yapan hocalarýmýz bize bu konuda bilgi veriyorlar. Devamlý bilgi akýyor o bilgiler çerçevesinde bunu yapmalýyýz” dedi.

RANDEVU SÝSTEMÝ YAYILACAK

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Uþak’ta bir dizi temasta bulundu. Akdað Uþak Devlet Hastanesi’nde personel ile yemek yedi. Akdað 12 Haziran’daki genel seçimler sonrasýnda hayata geçirmeyi planladýklarý projeleri de açýklayarak, “Saðlýk alanýnda çok önemli reformlar yaptýk. Bunun daha tamamlanmamýþ bileþenleri var. Evde bakým hizmetini sahada yaygýnlaþtýracaðýz. Merkezi randevu sistemini tüm Türkiye’ye yayacaðýz” dedi.

kaynak: Vatan gazetesi