Ana Sayfa Görüşler Týp Bayramý Kutlanýrken Saðlýkta Keskin Dönüþüm

Týp Bayramý Kutlanýrken Saðlýkta Keskin Dönüþüm

Türkiye’de 14 Mart 1919 tarihinden beri kutlanan Týp Bayramý için saðlýkçýlar dün eylemdeydi. 2005’ten beri ‘saðlýkta dönüþümle vatandaþýn cebine para olarak verilen kýsmý düþürüp, vatandaþýn hastalandýðýnda gittiði özel hastane-ilaç þirketlerine para veren sistemde müthiþ artýrýmlar yaptýk.

Týp Bayramý, ilk kez, 1. Dünya Savaþý sonunda, Ýstanbul’un iþgal edildiði günlerde, yabancý iþgal kuvvetlerine karþý týp öðrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yýlýnda kutlandý.

Günümüze kadar gelen bu 14 Mart kutlamalarý, artýk içinde bulunduðu haftayý da kapsayacak þekilde, “Saðlýk Haftasý” olarak kutlanmaktadýr. Cuma günü emeðin baþþehri Zonguldak’ta emekçi ve emeklilerle birlikteydim; cumartesi ve pazar günü ise Ankara’da eðitimlerim vardý. Pazar günü de ilk kez 1919 yýlýndaki gibi görkemli bir Týp Bayramý kutladýlar; iþin aslý piyasalaþtýrýlan saðlýk sistemimizi eleþtirdiler. Ben de aralarýndaydým.

SAÐLIKTA ARTIK PÝYASALAÞTIK
Koruyucu saðlýðý bir kenara koyup, “artýk Türk insanýný korumayalým, býrakalým hastalansýnlar, sonra tedavi eder para kazanýrýz” mantýðýna uyup saðlýðý piyasa haline getirdik. Hatta iþi o kadar ileriye götürdük ki saðlýk bakanýmýz “Vatandaþlarýmýz biz iktidara gelmeden önce yýlda 2 defa hastaneye gidiyordu artýk yýlda 7 defa hastaneye gidiyor” diyebildi.

Normal bir saðlýk bakaný, “Vatandaþlarýmýzý hastalýklardan o kadar güzel koruyoruz ki hiç hastaneye gitmelerine gerek kalmýyor” der ama bizde vatandaþ ne kadar çok hastalanýrsa o kadar iyidir diyor.

EMEKLÝLER YERÝNE, ÝLAÇ ÞÝRKETLERÝNE PARAYI TERCÝH ETTÝK
SSK’nýn toplu ilaç alýmýna son verdik: 37 milyonluk SSK’lý kesim, SSK hastanelerinde muayene ve tedavi edilip, ilaçlarýný da SSK’nýn eczanelerinden alýyordu. Baktýk ki SSK 37 milyonluk kesime vereceði ilacý kamyonlarcatoplu ilaç alýp ilaç þirketlerine az kâr ettiriyor, hatta Bomonti’de bulunan ilaç fabrikasýnda çok ucuza ilaç üretiyor… SSK o kadar ucuz ilaç alýyordu ki, mesela etiket fiyatý 10 lira olan þurubu ihaleyle 1 liraya alýyor ve 1 liraya aldýðý ilacý emeklilere yüzde 10 ile 1 liraya, çalýþanlara yüzde 20 katký payý ile 2 liraya satýp kâr ediyordu.

Hemen müdahale ettik; “Artýk toplu ilaç alýmý yok ayný þurubu 10 liraya alacaksýn” dedik. Ýlaç fabrikasýný da kapattýk. Ýlaç þirketleri bayram etti.

Saðlýk harcamalarýmýzý patlattýk: ÝMF’nin talimatlarý ile saðlýkta dönüþüm ve sosyal güvenlik sistemini deðiþtirerek, özel hastanelere ve ilaç þirketlerine o kadar çok para ödedik ki ÝMF bile “Artýk baþka bir þey yapmanýza gerek yok, biz gidiyoruz” dedi.

Doktor’dan mektup var

Çok üzgünüm. 13 Mart’ta yapýlacak olan Tabipler Odasý’nýn düzenlediði “Sözlerimi Geri Alamam” mitingine katýlamýyorum. Çünkü asgari ücretle çalýþmak zorunda kaldýðým iki týp merkezi arasýnda mekik dokurken grip oldum. Ben de düþüncelerimi özetleyen bir yazý yazmak istedim. Bu yazýyý, hekimlerin deðil, kendi çocuklarýmýn geleceði için kaleme aldým.

Zaten 25 yýllýk hekimlik hayatýmdan sonra kendi geleceðim hakkýnda hiçbir umudum kalmamýþtýr. Bu miting de, þimdiye kadar yaptýklarý her eylemleri gibi, halký soyan, halký sakatlayan, gözü doymayan bencil doktorlarýn ücretlerini beðenmemesi, çok çalýþtýklarýndan þikâyet etmeleri þeklinde paketlenip medyada elden geldiðince az iþlenerek unutulup gidecek. Dr. Melek Saygýn

kaynak: Haberturk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin