Ana Sayfa Görüşler Türkiye’yi, Ýlaçta Bölgesel Ar-Ge Merkezi Olarak Seçtik

Türkiye’yi, Ýlaçta Bölgesel Ar-Ge Merkezi Olarak Seçtik

Fransýz ilaç devi Sanofi-Aventis, Türkiye’yi bölgesel Ar-Ge merkezi olarak seçti. Þirket, Türkiye’de ilaç araþtýrma-geliþtirme faaliyetlerini Ege Üniversitesi’yle birlikte gerçekleþtirecek. Ýki kurum arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Firma, daha önce de ortak projeler yürüttüðü üniversiteyle bundan sonra daha fazla Ar-Ge çalýþmasý yapacak. Geçen yýl da Amerikan Pfizer, Hacettepe Üniversitesi ile benzer bir iþbirliði anlaþmasý yapmýþ, Ýsviçreli Novartis de Ýstanbul Üniversitesi bünyesinde bir Ar-Ge merkezi kurma kararý almýþtý. Öte yandan yerli ilaç firmalarý da son yýllarda büyük Ar-Ge yatýrýmlarýna imza attý.

Ýki kurum arasýndaki iþbirliði protokolü, Sanofi-aventis Türkiye Ülke Baþkaný Olivier Guillaume, þirketin Türkiye Medikal Direktörü Edibe Taylan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeðer Yýlmaz ve Týp Fakültesi Dekaný Serhat Bor’un katýldýðý bir törenle Ýzmir’de imzalandý. Ýmza töreniyle eþzamanlý olarak düzenlenen ‘Saðlýkta Ýnovasyon’ Zirvesi ile de, Sanofi-aventis ile Ege Üniversitesi arasýnda yapýlan iþbirliðinin ilk projesi hayata geçirildi. Ýmzalanan protokole göre iki kuruluþ, klinik araþtýrma çalýþmalarýna ek olarak ortak bir bilim platformu da kuracak. Böylece pek çok bilimsel çalýþma ortaklaþa yürütülecek.

Diyabet, onkoloji, kardiyoloji ve merkezî sinir sistemi alanlarýnda da klinik çalýþmalarýn çoðaltýlmasý amaçlanýyor. Ýlaç keþfinin en önemli adýmlarý arasýnda yer alan Faz I çalýþmalarý da bu iþbirliðinin ana hedefleri arasýnda yer alýyor. Bu baðlamda 2011 yýlýnda ikinci Faz I çalýþmanýn daha hayata geçirilmesi planlanýyor. Anlaþma kapsamýnda araþtýrmacýlara Sanofi-aventis’in global aðýnda eðitim ve staj imkâný saðlanmasý, týp fakültesi öðrencilerine baþarý bursu verilmesi, öðrenci ve akademisyenlere Ar-Ge seminerleri gibi fýrsatlar da sunulacak.

Ýþbirliði anlaþmasý hakkýnda bilgi veren Sanofi-aventis Türkiye Ülke Baþkaný Olivier Guillaume, “Attýðýmýz adýmýn, Türkiye’nin Ar-Ge alanýnda dünya çapýnda önemli bir oyuncu olmasýnda bir dönüm noktasý olacaðýna bütün kalbimle inanýyorum. Türkiye’nin, týp mesleðinde yüksek vasýflara sahip insan kaynaklarý ve deneyimli bilim adamlarý nedeniyle bu yeri hak ettiðini düþünüyorum. Birlikte çalýþarak bilimsel kuruluþlar ile ilaç sektörü arasýndaki iþbirliðinde yeni temeller atabiliriz.” diye konuþtu.

Sanofi-aventis, Ege Üniversitesi’nde 2004 yýlýndan bu yana, ortopedi, onkoloji, endokrinoloji ve diyabet alanlarýnda faaliyet vermek üzere 4 klinik araþtýrma odasý kurmuþtu. Bu yýl bu odalara bir tane daha eklenmesi planlanýyor. Sanofi-aventis Türkiye ilaç sektöründeki Ar-Ge yatýrýmlarýnýn yüzde 25’ini tek baþýna gerçekleþtiriyor. Dünya genelinde yýllýk 900 milyar dolarlýk ciro elde eden ilaç þirketleri, bunun yaklaþýk 90 milyar dolarýný Ar-Ge çalýþmalarýna ayýrýyor. Türkiye’de halen toplam 788 klinik araþtýrma sürdürülüyor. 2009 yýlýnda bu amaçla 46 milyon dolarlýk yatýrým yapýldý.

Lüleburgaz’a Ar-Ge yatýrýmý

Sanofi-aventis, bünyesinde bulunan Lüleburgaz’daki Zentiva üretim tesislerini de Türkiye’nin sayýlý ilaç Ar-Ge merkezlerinden biri haline getirdi. Zentiva, Sanayi Bakanlýðý tarafýndan kabul gören 87 firmadan biri oldu.

kaynak: Zaman gazetesi