Ana Sayfa Görüşler Tam Gün, Uygulama Ýþlemleri Hakkýnda, TTB

Tam Gün, Uygulama Ýþlemleri Hakkýnda, TTB

TABÝP ODASI BAÞKANLIÐI’NA

Konu: ”Tam gün” uygulama iþlemleri hakkýnda hekimlerin bilgilendirilmesi hk.

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan, ”Tam Gün” uygulamasý hakkýnda uygulama iþlemlerine iliþkin hekimlere yönelik yazýlý bir bilgilendirme yapýlmamýþtýr. Bakanlýðýn 8 Mart 2011 tarihli, ”Kamuda hekimlerin tam gün çalýþmasý” hakkýnda genel yazýsýn da ise Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu’nun uygulanmasý istenmiþtir.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu genelgesi ”yargý kararýnýn uygulanmasý” iþlemi deðildir. Çünkü genelgede ”uygulanmasý istenen ”DÝDDK’nun itiraz kabul kararý, bir yürütmeyi durdurma ya da iptal kararý deðildir. DÝDDK, itiraz kabul kararýnda 1219 Sayýlý Yasanýn 12. maddesinin 3 fýkrasýnýn ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýnýn anlamýný yeniden yorumlamýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý bu yoruma da dayanarak Anayasa Mahkemesinin kararýna raðmen çalýþma yasaklarýný her koþulda uygulamak istemektedir.

Türk Tabipleri Birliði, Danýþtay ÝDDK’nun Anayasa Mahkemesi kararýna aykýrý yorumu ile yeniden anlamlandýrýlan Yasa hükmünün Anayasa’ya aykýrýlýðýný itiraz yolu ile ileri sürmüþ ve dosyanýn Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini istemiþtir. Bu talebinin önümüzdeki günlerde deðerlendirilip karara baðlanmasý söz konusu olacaktýr.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn 8 Mart tarihli genelgesi ile uygulama iþlemlerinin nasýl yürütüleceði, hekimlere bir teblið iþlemi yapýlýp yapýlmayacaðý belirtilmemiþtir. Hukuk devleti ilkesi uyarýnca Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hekimlere uygulamanýn nasýl yapýlacaðýna iliþkin bir bildirimin yapýlmasý gerekmektedir.

Kamu kurumundaki mesaisinin bitiminde Ýþyeri hekimliði yapan, özel hastanede veya özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan ya da muayehanesinde çalýþan hekimlere, Saðlýk Bakanlýðýnýn yasaklayýcý, hukuka aykýrý iþlemlerine karþý hak arama özgürlüðünü kullanmalarýný öneriyoruz. Bu kapsamda;

a) Kendilerine mesai saati bitiminde kamu dýþýnda çalýþamayacaklarý yönünde bir bildirim yapýlmasý üzerine veya teblið iþlemi yapýlmaksýzýn çalýþtýklarý kuruma gelen Saðlýk Bakanlýðý görevlileri tarafýndan bir tutanak tutulmasý veya çalýþmalarýný önleyici bir iþlem yapýlmasý halinde bu iþlemlere karþý idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemi ile iptal dava açabilirler.

b) Hekimler bu arada isterlerse Ýl Saðlýk Müdürlükleri ya da çalýþtýklarý kamu kurumlarýnýn yöneticilerine baþvurarak kamu kurumu dýþýnda çalýþýp çalýþamayacaklarýnýn kendilerine bildirilmesini yazýlý olarak isteyebilirler. Çalýþamayacaklarý yönünde bir yanýt verilir ise bu iþleme karþý, yürütmeyi durdurma istemi ile iptal davasý açabilirler.

Talep eden hekimler, Türk Tabipleri Biriði Hukuk Bürosu tarafýndan örnek olarak hazýrlanan ve aþaðýda verilen linkten eriþilebilen dilekçelerden yararlanarak idare mahkemesinde dava açabilirler.

Yapýlan uygulama Anayasa Mahkemesinin kararýna, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarýnýn yasama, yürütme ve yargý organlarýný baðlayacaðýna dair Anayasanýn 153. maddesine, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýnda belirttiði 17 ve 56. maddelere aykýrýdýr. Ýdare Mahkemeleri tarafýndan iþlemin hukuka aykýrýlýðýný deðerlendirilebileceði düþüncesindeyiz.

Bu arada kamu dýþýndaki iþlerinde çalýþmaya devam eden hekimler yönünden sýkça sorulan sorulara iliþkin TTB Hukuk Bürosu tarafýndan hazýranan yanýtlar üyelerinizin aydýnlatýlmasýnda yardýmcý olmasý amacýyla ekte gönderilmektedir.

Ayrýca Anayasa aykýrýlýk talepli Ýdare Mahkemesine sunulacak bireysel dava dilekçesi örneði ile Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi tarafýndan Danýþtay 5.Daire’sine yaptýðýmýz baþvuru metnimiz web sayfamýzda vardýr

Bilgilerinize sunar, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz.

Saygýlarýmýzla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanýk

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

EK:

1- Kamu dýþýndaki iþinde çalýþmaya devam eden hekimler devlet memurluðundan atýlýr mý?

Disiplin cezalarýnda kanunilik ilkesi söz konusudur. Bu ilkenin sonucu olarak hangi davranýþa ne ceza verileceðinin kanunla düzenlenmesi gerekir. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’nun 125. maddesinde hangi davranýþlara ne tür ceza verileceði düzenlenmiþtir. Hekimlerin kamu kurumlarýndaki mesailerinin bitiminde kamu kurumlarý dýþýnda hekimlik yapmalarý hali disiplin cezasý verilecek fiiller arasýnda sayýlmamýþtýr. Hekimlik meslek uygulamasýný kapsamayan ticari faaliyet vb. gelir getirici bir iþte çalýþma yasaðý halleri dahi Devlet memurluðundan çýkarma cezasý verilecek fiiller arasýnda deðildir. Bu nedenle hekimlere mesai sonrasý hekimlik yaptýklarý için devlet memurluðundan çýkarma cezasý verilemez. Ancak hukuka aykýrý olmakla birlikte, uyarma, kýnama, aylýktan kesme veya kademe ilerlemesi cezasý verilecek fiillerden birinin kapsamýna kýyas yolu ile dahil edilip ceza verilmesi söz konusu olabilir. Verilecek bu cezalara karþý da yargý yolu açýk bulunmaktadýr.

2- Devlet Memurluðundan istifa edip/emekli olup özel çalýþmayý tercih eden hekimler, Yargýnýn çalýþma yasaðýný ortadan kaldýrmasý halinde tekrar eski kamu görevine dönebilir mi?

Devlet Memurlarý, kamu görevlerinden istifa edip istifalarýnýn kabul edilmesinden sonra memurluktan ayrýlýrlarsa, altý ay sonra tekrar memurluk görevine atanmak için baþvurabilirler. Ancak eski görev yerine atanmalarýný zorunlu kýlan bir düzenleme olmadýðý gibi atanýp atanmamalarý da boþ kadronun bulunmasýna baðlýdýr.

65 yaþý doldurmadan emekli olan hekimlerin devlet memurluðuna tekrar atanmasý mümkün deðildir. Ancak bu konuda yasal bir düzenleme yapýlýr ise tekrar atama için baþvurabilirler. Bu durumda olan hekimler yönünden de tekrar eski görevlerine atanmalarýný zorunlu kýlan bir düzenleme bulunmamaktadýr.

3- Kýsmi süreli çalýþma belgesi iptal edilen veya muanehanesini yapýlan bildirim üzerine kapatmak zorunda kalan hekimler, çalýþma yasaðý ortadan kaldýrýlýr ise tekrar çalýþmaya baþlayabilirler mi?

Yargý kararý ile ya da baþkaca bir yol ile çalýþma yasaðýnýn sonradan ortadan kalkmasý halinde hekimler yeniden çalýþmaya baþlayabilirler. Ancak iþ akdine dayalý olarak iþyeri hekimliði, özel kurum hekimliði, ya da özel bir saðlýk kuruluþunda çalýþmakta olan hekimler iþ akitleri sona erdiði için, muayehanelerini kapatmak zorunda kalan hekimler ise bu süre içinde çalýþamadýklarý için maddi olarak bir zarara uðrayacaklardýr.

Bu nedenle Saðlýk Bakanlýðý ya da Ýl Saðlýk Müdürlükleri tarafýndan yapýlan bildirim üzerine kamu dýþýndaki çalýþmalarýna son vermek zorunda kalan hekimlerin, bu durumu ve her türlü hukuksal haklarýný saklý tuttuklarýný yazýlý olarak bir dilekçe ile Ýl Saðlýk Müdürlüðünü bildirmelerinde yarar bulunmaktadýr. Böyle çalýþma yasaklarýnýn hukuka aykýrý bulunup kaldýrýlmasý halinde zararlarýný hukuka aykýrý uygulama yapan Bakanlýktan talep etme yoluna gidebilirler.