Ana Sayfa Görüşler Sigara Kullanýmý-Ýlaç Tüketimi ile Yaklaþýk Ayný!

Sigara Kullanýmý-Ýlaç Tüketimi ile Yaklaþýk Ayný!

Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Atila Eroðlu, sigaraya bir yýlda harcanan parayla yaklaþýk 500 tam teþekküllü hastane, 10 bin okul inþa edilip, 1 milyon kiþiye iþ bulunacaðýný söyledi.

Sigaranýn vücutta çeþitli hastalýklara yol açtýðýný vurgulayan Eroðlu, bunlarýn baþýnda saç dökülmesi, katarakt, cilt kýrýþýklýðý, iþitme kaybý, diþ çürümeleri, kemik erimesi, kalp rahatsýzlýklarý, damar týkanýklýðý ve akciðer rahatsýzlýklarýnýn geldiðini ifade etti.

Eroðlu, sigara baðýmlýsý birinin 20 yýl boyunca günde 1 paket sigara içmesi halinde, vücudunda yaklaþýk 7 kilogram katran biriktiðini vurguladý. Sigaranýn alkolden 15, kokainden ise 5 kat daha fazla baðýmlýlýk yapýcý bir madde olduðuna dikkati çeken Eroðlu, þunlarý kaydetti:

”Sigarada siyanür, arsenik, amonyak’ýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda öldürücü zehirli gaz bulunmaktadýr. Günde 1 paket sigara içiyorsanýz, vücudunuzda 3 ayda ciddi oranda katran birikir ve katranda bilinen 63 tane kanser yapýcý madde vardýr. Ýçilen her sigara, insan yaþamýný 5 dakika kýsaltýr. Erken yaþta sigaraya baþlayanlarýn ömrü ortalama 20-25 yýl azalýr.”

Türkiye’de sigara tüketimi için her yýl yaklaþýk 15 milyar TL harcandýðýna iþaret eden Eroðlu, ”Sigara içmek yerine bu parayla 6 ayda IMF’ye olan tüm borcumuzu ödeyebiliriz. Her yýl yaklaþýk 500 adet tam teþekküllü hastane veya 10 bin okul inþa edebiliriz. Yýlda 1 milyon kiþiye iþ bulabiliriz” dedi.

ÇOCUKLARIN YANINDA SÝGARA ÝÇÝYORLAR
Eroðlu, sigara içen öðretmenlerin yüzde 99’unun, öðrencilerin yanýnda sigara içilmesine karþý olduklarýný, ancak bunlarýn yüzde 68’inin sigara içtiðini bildirdi. Sigara içen annelerin ise yüzde 98’inin öðretmenlerin çocuklarýnýn yanýnda sigara içmesine karþý olmasýna raðmen yüzde 85’inin kendi çocuklarýnýn yanýnda sigara içtiðini kaydetti. Eroðlu, þöyle devam etti:

”Bugün ülkemizde sigaraya baþlama yaþý 12’ye düþmüþtür. Sigaraya baþlama nedenlerinin baþýnda akran etkisi, sigaranýn kolay ulaþýlabilirliði, rol modellerin sigara içici oluþu, görsel basýn, film, klip, gizli reklam ve promosyonlardýr. Ülkemizde sigara ucuz ve aile ortamýndan edinebilme mümkün… Günde 1 paket olmak üzere 20 yýldýr sigara içen bir kiþi, bu sigara parasýyla bir araba, çocuðunun okul masraflarýný karþýlar ve evinin tüm eþyasýnýn yeniler.”

DÜNYADAKÝ SÝGARA TÜKETÝMÝNÝN YÜZDE 2’SÝ TÜRKÝYE’DE
Gelecek 30 yýl içinde sigaranýn AIDS, tüberküloz, trafik kazalarý, doðumdaki anne ölümleri, intihar ve cinayetlerin toplamýndan daha fazla insan öldüreceðine dikkati çeken Eroðlu, dünyada her yýl sigaradan dolayý 4.9 milyon kiþinin öldüðünü, 2025 yýlýnda ise bu rakamýn 10 milyon kiþiyi bulacaðýný ifade etti. Dünyadaki sigara tüketiminin yüzde 2’sinin Türkiye’de olduðunu belirten Eroðlu, Türkiye’de 17 milyon sigara tiryakisi bulunduðu ve ülkenin yetiþkin nüfusun yüzde 44’ünün de sigara baðýmlýsý olarak hayatýna devam ettiðini aktararak, sözlerini þöyle tamamladý:

”Ev içinde sigara içiliyorsa çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiþ olmakta, bebekler hastaneye 3 kat daha fazla baþvurmakta, ani bebek ölümü riski 2.5 kat, kolik tarzý karýn aðrýsý 2 kat, kocasý sigara içen kadýnlarda akciðer kanserinden ölüm oraný 2-3 kat artmaktadýr. Akciðer kanserlerinin yüzde 95’i sigaraya baðlýdýr. Sigarayý azaltarak deðil aniden býrakmalýsýnýz.”

kaynak: ntvmsnbc