Ana Sayfa İlaç Sanofi’nin Genzyme Maliyetine Tasarruf Önlemi?

Sanofi’nin Genzyme Maliyetine Tasarruf Önlemi?

Paylaş

Sanofi Aventis’in Genzyme’i satýn alýmý konusunda yaptýðý anlaþma ile yeniden hayat buluþu sonucunda gözler yeni iþten çýkarma ihtimalleri üzerine ABD þirketi üzerine çevrildi. Sanofi, Genzyme’de hangi noktalarda maliyet tasarrufuna gidecek ve kaç iþ bu tasarruflar sonucunda iptal olacak?

Biz Cambridge’e doðru bakarken, Fransýz ilaç üreticisi MA, Avrupa’daki faaliyetlerini küçültmek üzerine planlar yapýyordu. La Tribune, Sanofinin bölgede yeniden organize olacaðýný ve bu durumun 700 iþin iptaline sebep olabileceðini bildirdi. 2009 yýlýnda Fransýz ilaç üreticisi tarafýndan baþlatýlan Dönüþüm adý verilerek karýþýklýk yaratmak stratejinin bir parçasý ve baþtan oluþum yaratmak birçok iþ birimini yok edebilir.
Gazetenin Reuters’e dayanarak verdiði haberde “Fransýz firmasý, Avrupa genelinde halihazýrda mevcut 30 þubenin sadece 10 tanesini elinde tutmaya devam edecek” deniliyor. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg þubelerinin faaliyetleri tek bir bayi olarak birleþtirilecek, yanýsýra Ýsviçre, Avusturya, Almanya, Ýspanya, Portekiz, Macaristan ve diðer bazý birimlerin de yeniden yapýlanma sürecine girmesi bekleniyor.

kaynak: fiercepharma