Ana Sayfa Görüşler Sakin Denizlerin Kaptaný Olamadým

Sakin Denizlerin Kaptaný Olamadým

W-Dr.Ýsmail Bey merhaba kýsaca sizi tanýyabilir miyiz?

Ý
.Y.-1973 yýlýnda Ankara’da dünyaya geldim. Ýlk-orta ve lise eðitimimi TED Ankara kolejinde tamamladýktan sonra ayný mahalde bulunan Ankara Týp Fakültesinden mezun oldum, kýsaca Ankara Kurtuluþ semtinde geçen 18 yýllýk bir öðrenim dönemim oldu.
Ailevi sebeplerden hemen pratisyen hekim olarak  MKE’da kurum hizmetine  baþladým,  uzmanlýk yapmak için bir çabam olmadý. . Ýlaç sektörünün parlak yýllarýnda ben de Ýstanbul’da ilaç sektörüne baþladým.

Ýlk olarak Knoll-Alman’da Jun. Ürün müdürü olarak iþe 1998 yýlýnda baþladým 1999’da ürün müdürü oldum. 2001 yýlýnda Abbott’un Knoll’ü almasý ile Abbott’a kardiyoloji portföyönün yöneticisi olarak devam ettim. 2003 yýlýnda Sn.Serdar Sözeri beni Ý.E.Ulagay&Menarini’ye grup ürün müdürü olarak davet etti. Böylece  Alman ve Amerikan kültürlerinden sonra Ýtalyan bir firma ile Ýtalyan kültürünü tanýmaya baþladým. . Menari’nin Türkiye’de ki çoðu orijinal ürünlerinin lasmanlarýný yaptým ve 2006 yýlýnda Pazarlama Müdürü iken ayrýldým.

Ýlginç bir karara imza atarak FMCG (Fast moving consumer goods) sektörüne geçtim. Burada bilinçli bir tercih yaparak Reckitt Benckiser’e dahil oldum zira Türkiye’de OTC geliþimi beklenmekte idi ve firma dünya’da Boots firmasýna ait OTC ürünlerini almýþlardý. 2006 ile 2009 yýllarý arasýnda Ýlaçtan sorumlu Satýþ ve Pazarlama Müdürü olarak; Türkiye’de farklý firmalarda varolan tüm ürünlerinin ruhsatlarýnýn toplanmasý, kontratlarýn yenilenmesi, saha ekiplerinin kurulmasýný  kýsaca firmanýn ilaç bölümünün yapýlanmasýný saðladým. 2009 yýlýnýn aðustos ayýnda beni Menari’den tanýyan Ýtalyan yöneticilerimin daveti ile Yeni Recordati Ýlaca Genel Müdür olarak baþladým ve 19 aydýr görevimi ; Türkiye’nin en genç Genel Müdürlerinden biri olarak devam etmekteyim.

W-
Sizi daha önce tanýmalarýnýn yanýnda bir Akdeniz ülkesi olmasý sebebi ile Ýtalyanlar özellikle  Akdeniz kültürüne dahil olmanýzdan dolayý da sizi seçmiþ olabilir mi?

Ý.Y.-
Ben iletiþimde ve iþ hayatýnda dil, din ve ýrk gibi konularýn tercihleri etkilediðine inanmamakla beraber, özellikle tüm akdenizlilerin yaþamdan zevk almak konusunda ortak yönlerininiz çok fazla olduðunu düþünüyorum.

W-
2008 yýlýndaki birleþmenin en dikkat çekici noktasý neresi?

Ý.Y.-
Öncelikle þunu söyleyebiliriz; 1926 yýlýnda kurulmuþ Recordati ile 1927 yýlýnda kurulmuþ Yeni ilacýn geliþimleri ve yapýlarý çok benzer.  Bana göre Yeni Recordati olarak  175 yýllýk bir deneyimin üzerinde güvenle geleceðe ilerlemekteyiz.

W.-
Recordati’nin büyüklüðü nedir?

Ý.Y.-
Recordati Ýtalya’da borsada olan ve mali yapýsý açýk bir firmadýr, 2010 yýlý konsalide cirosu 728,1 milyon euro dur. 2010 Yeni Recordati cirosu ise yaklaþýk 70 milyon TL olarak gerçekleþmiþtir.

W-
Recordati’nin avrupa ve dünyadaki konumu nedir?

Ý.Y.-
Merkezi Milan’da olan bir Ýtalyan firmasýdýr ve önemli batý avrupa ülkelerinde, çok yakýn zamanda Rusya ve diðer Birleþik devletler topluluðu ülkelerinde, Çek Çumhuriyetinde, Slovakya, Romanya ve tabiki Türkiye’de operasyonlarý mevcuttur . Recordati’nin ilaçlarý dünyada 106 ülkede distribütörler tarafýndan pazarlanmaktadýr.

W-
Türkiye bu sýralama içinde ciro bazýnda kaçýncý sýrada?

Ý.Y.-
Recordati’nin ilk 5’i içinde ve önemli bir yatýrýmýdýr.

W-
Yeni ilaç Recordati için ne anlam ifade etmekte?

Ý.Y.-
Recordati burada yatýrým yaparak Türkiye’nin farkýnda olduðunu göstermiþtir.  Üretim tesisi olan bir firmayý bünyesine almasý bilinçli bir tercihtir.

Recordati dünya üzerinde yeni yatýrýmlar yaparak büyümektedir. Baþkanýmýz Giovanni Recordati’nin Reuters’a verdiði bir demeçte özellikle Türkiye, Rusya ve Polonya’da yeni yatýrým arayýþlarý içinde olduklarýný da belirtmiþlerdir.

Bunu gösteren yeni bir örnekte Novartis’den Procto Glyvenol isimli ilacýn doðu Avrupa pazarlama haklarýnýnýn alýnmasýdýr.

W-
Recordati geldiði nokta itibarý ile hangi yönde giden bir firma; jenerik, inovatif veya karma?

Ý.Y.-
Recordati inovatif ilaçlara sahip ve bunun yanýnda jenerik, Otc grup ilaçlarý da olan bir dünya firmasýdýr. Jenerik ilaçlarý daha çok satýn aldýðý firmalardan gelmiþtir. Geleceðe yönelik asýl varlýk alaný inovatif yönde olacak gibi görünmektedir.

W-
Recordati satýn aldýðý yerel firmalarýn isimlerini Türkiye’de olduðu gibi korumaktamýdýr?

Ý.Y.-
Bu konuda  bir hassasiyet mevcut; kültüre ve yerel varlýða saygýlarýný göstermektedirler, örneðin Portekiz’de Jaba Recordati, Fransa’da Bouchara Recordati ve Çek Cumhuriyetinde Herbacos Recordati olarak devam etmektedirler.
Biz hiç eskimeyen Yeni Recordati olarak devam edeceðiz.

W-
Üretim hacminiz nedir?

Ý.Y.-
Yýllýk 40 milyon paketlik lokal bir kapasitemiz var.

W-
Bu sizin satýþýnýzdan fazla, fason üretiminizin payý nedir? Ýhracatýnýz var mý?

Ý.Y.-
Deðerli 6 ilaç firmasýna fason üretimimiz mevcut, üretimimizin %62’i fason olarak gerçekleþmektedir.

Ýhracatýmýz þu an için yok, fakat ben ülkeme katma deðer yaratmak adýna yakýn tarihte bunu gerçekleþtirmeye çalýþtýðýmý söyleyebilirim.

W-
  Hazýr ilaçlarýn ithalatýnda bir bariyer olarak 2009 ylýnda GMP denetimi uygulamasý geldi bundan nasýl etkilendiniz?

Ý.Y.-
Yeni bir Genel Müdür olarak ilk baþarým burada oldu diyebilirim, Recordati’nin 5 orijinal ilacýnýn üretimini burada gerçekleþtirerelruhsatlarýmýzý almaya baþladýk.

W-
YeniRecordati Ýlaç olarak gelirinizin çoðunluðu  genito-üriner  sistem ve enfeksiyon hastalýklardan gelmekte, önümüzdeki dönem yeni lansmanlarýnýz olacak mý?

Ý.Y.-
Yeni Recordati olarak bir çok terapötik alanda bulunmaktayýz örneðin; Lercadip ile kardiyovasküler alanda, Gyno-Lomex’in ile vajinal enfeksiyonlarda, Ürispas , Hippurin ve Pürinol ile üriner sistemde,  Levonidin ve Ciprasid  ile enfeksiyon hastalýklarýnda bulunmaktayýz, bunlarýn yanýnda Aljil, Deflu gibi yýllarýn ilaçlarý hala bünyemizdedir.

Geleceðimizi þekillendirecek ilaç ruhsatlarýmýzý da almaya baþladýk; Silodosin etken maddeli bening prostat hipertrofisi ilacýmýzý, Hipertansiyon alanýnda Ca kanal blokörü ve ACE inhibitörü kombinasyon ilacýmýzýn yakýn tarihte lansmanlarýný yapmayý planlamaktayýz. Statin grubu orijinal bir ilacýmýzýn da ruhsatýný almak üzere calýþmalarýmýz devam etmekte

Bu ürünler beklediðimiz ürünlerinhepsi deðil, amacýmýz büyümek; 2010 yýlýnda sektör için sýkýntýlý bir yýl olsada biz türk ilaç pazarýndaki sýralamada 56’dan 43’e gelmenin mutluluðunu yaþamaktayýz. Ama gideceðimiz daha çok yol var..

W-
Kadro sayýnýz nedir? Özellikle aralýk 2010 dan bugüne devletin tasarruf uygulamalarý sizi etkiledi mi?

Ý.Y.-
Saha kadrosu olarak yaklaþýk 160 ve toplamda ise 400 kiþilik bir aileyiz. Üretim gücümüz bu rakamlardan da anlaþýlmaktadýr. Biz asla küçülmeye gitmedik, büyümeye konsantreyiz. Bu uygulamalarý yaþamasa idik daha fazla istihdam yaratmýþ olacaðýmýzý söylemeliyim.

W-
Otc alanýna yönelik hem Yeni Recordati’nin hem de Recordati’nin ürünleri var, bunun yanýnda sizin Reckitt Benckiser tecrübeniz de var, bu alan hakkýnda planlarýnýz var mý?

Ý.Y.-
2006-07 yýllarýnda AÝFD bünyesinde Otc çalýþma grubu baþkan yardýmcýlýðý yaptým ve detaylý ilgilendim. Bence Türkiye’de Otc’nin tanýmlanmasý-geliþmesi için mevcut ilaç yasasýnýn deðiþmesi gerekiyor, bu sebeple kýsa vadede geliþme olasýlýðýný çok zayýf görmekteyim. Burada bakanlýðýn ara ürün konusunda yeni düzenlemelerini de beklemek gerek.  Kaldý ki dünyada ki Otc kavramý ile bizim konuþtuðumuz Otc kavramý da farklý, örneðin dünya da bu kavram içine analjeziklerde dahildir fakat biz bunu konuþmuyoruz.

Devletimiz hastanýn hekime ve ilaca ulaþmasý konusunda son yýllarda önemli çalýþmalar yaptý. Otc ile mevcutta geri ödemesi olan ilaçlarýn listeden çýkmasýný ister mi?

Bu noktada bir paradoks yaþanabilir mi: Otc ile ilaca tanýtým serbestisini konuþurken, devletimiz hekimlere ilaç tanýtýmýný kýsýtlamakta! Halka tanýtýmý müsaade eder mi?

W-Aralýk 2010 Yunanistan referans fiyat ve SGK iskonto indirimi sizi nasýl etkiledi, önlemleriniz neler ? Bu geliþmeler yatýrýmlarýnýzý tekrar deðerlendirmenize yol açtý mý?
 
Ý.Y.-
Ben 19 aylýk bir Genel Müdürüm. Göreve geldiðim andan bu yana fiyat kararnameleri, kamu iskonto düzenlemeleri üst üste geldi. Sürekli bir dalgalanma. Ben sakin denizde hiç gemi dümeninde olamadým, bu sebeple zaten fýrtýna ile yaþamak benim doðalým oldu.

Stratejik olarak TR de hangi pazarlar sizce rekabet daha az ve cazip  bunun sonucunda gelecekte hangi alanlarda geliþme daha fazla yaþanacak?

Görünen o ki her geçen gün rekabet artýyor. Artýk rekabette sadece görece “azlýk”tan bahsedebiliriz. Bu noktada bence geleceðin alaný olarak bioteknolojik  alanlar öne çýkýyor

W-
Düzenlemeler üst üste gelmekte; SUT’da deðiþiklik yapýldý ve 1 mart 2011’de yayýnlandý siz etkilendiniz mi?

Ý.Y.
Antibiyotik uygulamalarý konusunda etkilendik diyebiliriz. Bu uygulamanýn, zamanlama açýsýndan sektörü daha da zorlayacaðýný düþünüyorum. Malesef bilmemiz ve kabul etmemiz gereken bu deðiþikliklerin temelinde hep malesef kýsa vadeli tasarruf tedbirlerinin olduðu gerçeðidir.   

W-
Yaþanan geliþmelerin ortak yönü sizce nedir?

Ý.Y.-
Ani , þiddeti yüksek dalgalar ve malesef sýklýðýda git gide artmakta. Böyle bir ortam malesef Öngörü yapmak için çaba içine girmenizi, hatta býrakýn uzun, orta vadeyi kýsa dönem için bile tahminler-planlar yapmakta bizleri zorluyor.

W-
Bunun avantajý var mý?

Ý.Y.-
Belirsizliðin avantajý olarak ne sayabiliriz? “Heyecanlý” bir sektör…

W-
Ýtalyanlar Türkiye’yi istikrarsýzmý görüyor ? Bunu nasýl anlatýyorsunuz?

Ý.Y.-
Bu konularda çok þeffaf davranmaktayým, geliþmenin yaþandýðý gün saatlik bilgilendirme yapmaktayým. En önemli avantajým ise daha önce Türkiye’de birlikte çalýþtýðým yöneticim Arnaldo Restelli’dir. Tüm bu yaþananlarý açýklamakta zorlanmýyorum.

Türkiye bölgesinde ekonomik açýdan göreceli olarak istikrarlý bir ülke ve bu konuda firmamýzda  bilinçli ve uzun dönemli bir yatýrým gerçekleþtirdi.

W-
TR saðlýk sisteminin mevcut durumu ve geleceðini  nasýl görüyorsunuz?

Ý.Y.-
Benim hayatta deðer verdiðim en önemli kavram sürdürülebilirlik, burada hazýrlanan ve kýsa vadede çözüm olacaðýna inanýlan düzenlemelerin uzun vadede ortaya çýkaracaðý sorun ve komplikasyon hakkýnda projeksiyonlarýn gerçekçi olmadýðýný düþünüyorum. Saðlýðýn bütçe içindeki payýný artýrmadan, matematik baza dayanan tasarruf çözümleri üretmek çözüm olmayacaktýr.

W-
Aile hekimliði, tam gün yasasý ilaç pazarýný nasýl etkileyecek? Bunlarýn haricinde sizce Türkiye’de dikkat edilmesi gereken baþka geliþme var mý?Özellikle 2011 için baþka deðiþiklik beklentiniz var mý?

Ý.Y.-
Deðiþim kavramý bu aralar çok moda, belirttiðim gibi uzun vadeli sonuçlarýna bakýlmasý þart. Bence acil olarak ilaç firmalarýnýn tanýtým faaliyetlerine yapýlan kýsýtlamalar kaldýrýlmalý. Temsilcilerimiz maalesef kamu üniteleri kapýlarýnda hiç hoþ olmayan muameleye maruz kalmakta. Hekimin bilgi ihtiyacýný ve en etik promosyon olan numune desteðini engellemek doðru deðil kanaatindeyim. Burada bir orta yol bulunabilir ve bence en önemlisi sorunlarýn çözülmesinde bir uzlaþmaya varma kültürümüz olmalý.

W-
Tanýtým faaliyetlerinde konvansiyonel yöntemler deðiþecek mi?

Ý.Y.-
Bu alanda deðiþim elbet olacak fakat insan faktörü bana göre vazgeçilmezdir.

W-
Dr.Ýsmail  Bey nasýl biridir, özellikleriniz?

Ý.Y.-
Objektif olamayacaðým bu konuda fikir beyan etmeyeyim, çalýþanlarýma ulaþma þansýnýz olursa buraya onlarýn görüþlerini ekleyebilirsiniz.

W-
Vizyon hedefleriniz neler?

Ý.Y.-
Yeni Recordati olarak firma vizyon hedefimiz; 5 yýl içinde Türk ilaç sektörünün majör oyuncularýndan biri olmaktýr.

Kendim için ise; yeni baþladýðým genel müdürlük görevimde kýsa vadede baþarýlý bir yönetici olarak anýlmak ve takdir edilmektir.

W-
Recordati’de sizi nasýl bir kariyer bekliyor? Yurtdýþý olabilir mi?

Ý.Y.-
Bunun örnekleri var bende bunu yaþayacaðýma inanýyorum fakat önce Ýtalyanca öðrenme hedefimi realize etmeliyim.

W-
Sektöre yeni baþlayan  meslektaþlarýnýza kariyer yapmak için önerileriniz?

Ý.Y.-
Baþarýnýn basma kalýp bir reçetesi yok ve baþarýlý insanlarýn farklý hikayeleri var.
Tavsiyem; adaylar kendilerini objektif bir þekilde analiz etmeli. Kendi  SWOT analizlerini deðerlendirerek, önce kendilerini tanýyarak iþe baþlamalýlar. Sonrasý basit güçlü taraflarý daha güçlendirirken, zayýf yönleri minimize etmek

Kariyer yolculuðu için 3 faktöre dikkat etmeliler;
1- “kendini bilmek” 
2- “nereye gideceðini bilmek”
3- “süreç hakkýnda farkýnda olmak”

Saðlýk eðitimi almýþ arkadaþlarýn özellikle hekim ve eczacýlarýn maça 1-0 önde baþladýklarýnýda bu sektörde itiraf etmeliyiz. Fakat üzerine mutlaka iþletme eðitimi koymak zorundalar.

W-
Ýlginiz,samimi paylaþýmýnýz ve bize verdiðiniz zaman için saðolun