Ana Sayfa Görüşler Saðlýkta Dönüþümün 8. Yýlý

Saðlýkta Dönüþümün 8. Yýlý

Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn Temelleri

Teþhis

1- Finansman:

Çoklu ve parçalý yapýda bir saðlýk finansmaný mevcuttu. Sigortalý vatandaþlarýn da çoðunluðu hizmete ulaþamýyordu.

2- Ödeme:

Saðlýk personeline iþin niteliðine ve niceliðine bakýlmaksýzýn
sabit ödeme yapýlmaktaydý. 
• Kayýt dýþýlýk
• Ýsraf
• Uzun bekleme süreleri
• Gereksiz sevkler
• Býçak parasý…

3-Organizasyon:

• Acil hizmetlerde aksama
• Koruyucu hizmetlerde yetersizlik
• Bazý bölgelerde yüksek hizmet açýðý ve dengesizlik
• Yaygýn muayenehanecilik ( cepten para ödeme zarureti )
• Bakýmsýz hastaneler ve yaygýn koðuþ tipi odalar
• Týbbi cihaz fakirliði…

sunumun tamamý için download bölümümüz “Saðlýk Bakanlýðý’na” gidiniz :

 https://winally.com/uploads/download/sa%F0l%FDkta%20d%F6n%FC%FE%FCm%FCn%208.%20y%FDl%FD.pdf