Ana Sayfa Görüşler Saðlýkta Dönüþümde Özel hastane Kamuyu Geçti

Saðlýkta Dönüþümde Özel hastane Kamuyu Geçti

Yedi yýlda hizmete giren özel hastanelerdeki artýþ, kamu hastanelerini solladý. 2002-2009 arasý 60 yeni devlet hastanesi faaliyete girerken, hizmete baþlayan özel hastane sayýsý 180 oldu. Ayný yýllar arasý hastaneye baþvuru oranlarýnda da deðiþiklik yaþandý. 2002’de yüzde 4,5 olan özel hastanelere baþvuru oraný 2009’da yüzde 16’ya çýktý. Kamu hastanelerine baþvuru oraný ise 2002’de yüzde 88 iken, 2009’da yüzde 77’ye düþtü.

AKP iktidarýnýn uygulamaya koyduðu Saðlýkta Dönüþüm Programý özel hastanelere yaradý. Programýn hazýrlandýðý 2002 yýlýndan bu yana açýlan özel hastane sayýsý, yeni açýlan devlet hastanesi sayýsýný bariz biçimde geride býraktý. Öte yandan vatandaþlarýn özel saðlýk kuruluþlarýna baþvuru oraný 7 yýl içinde 4 kat artarken, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý devlet hastanelerine baþvurularda ise azalma dikkat çekiyor.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, geçtiðimiz ay Ýstanbul’da düzenlenen bir toplantýda Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn 8 yýlýný masaya yatýrdý. Bakan Akdað’ýn toplantý sunumlarýnda ise, 2002 yýlýnda uygulamaya konulan programýn geldiði aþamalara iliþkin ilginç veriler yer aldý.

ÖZEL HASTANELER HIZLA ARTIYOR

2002 yýlýnda uygulamaya baþlanan Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda hastane sayýlarýndaki artýþ oranlarý da Bakan Akdað’ýn sunumlarýnda yer aldý. Programýn 8 yýllýk bilançosuna göre, özel hastane sayýlarýndaki artýþ miktarý, devlet hastanelerini açýk ara geride býraktý. 2002 yýlýnda 774 olan Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastane sayýsýna 7 yýl içinde 60 yeni hastane eklenerek, 2009’da bu rakam 834’e ulaþtý. Öte yandan 2002’de 270 olan özel hastane sayýsýna ise ayný süre içerisinde 180 yeni hastane eklendi ve toplam rakam 450’yi buldu. Yine 2002’de 50 olan üniversite hastanesi sayýsý ise 2009’da 59 oldu.

ÖZELE BAÞVURU ORANI DÖRT KAT ARTTI

Bakan Akdað’ýn sunumuna göre, vatandaþlarýn özel hastanelere baþvurma oraný da 2002’den 2009’a gelindiðinde dört kat arttý. 2002’de 124 milyon 309 bin 469 baþvurunun yüzde 88,27’si (109 milyon 737 bin 182) devlet hastanelerine, yüzde 4,5’i (5 milyon 680 bin 954) özel hastanelere yapýlmýþtý. 2009 yýlýnda ise toplam 295 milyon 262 bin 190 baþvurunun yüzde 16’sý (47 milyon 618 bin 186) özel hastanelere, yüzde 77’si (228 milyon 279 bin 139) devlet hastanelerine yapýldý. Böylece 2002-2009’a gelindiðinde özel hastanelere giden hasta sayýsý dört kat artarken, ayný dönemde devlet hastanelerine baþvuru oranýnda ise düþüþ yaþandý.

Kaynak: Akþam Gazetesi-Doruk ÇAKAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin