Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Turizmi Hedef: 10 milyar usd

Saðlýk Turizmi Hedef: 10 milyar usd

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ve Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, dün sektör temsilcileriyle birlikte DEÝK Saðlýk Turizmi Ýþ Konseyi’ni (SAÝK) tanýttý. Saðlýk turizminden Türkiye’ye, 2010 yýlýnda 850 milyon dolar gelir geldiðini vurgulayan Hisarcýklýoðlu, DEÝK’in ilk sektörel iþ konseyi olan SAÝK ile Türkiye’nin 2020 yýlýnda 500 bin hasta ve 10 milyar dolar geliri hedeflediðini vurgulayarak, bu hedefe ulaþýlmasýnda izlenecek yol haritasýný þöyle anlattý:

Ýhracat sayýlmalý

“Yabancý sigorta þirketlerinin poliçelerinde Türkiye’deki saðlýk hizmetlerini yazmalarý saðlanmaya çalýþýlacak. Saðlýk turizminin, ‘hizmet ihracatý’ kapsamýnda deðerlendirilmesi için baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere kamunun çeþitli kademeleriyle deðerlendirmeler yapýlacak. Vatandaþlarýný yurtdýþýnda saðlýk hizmeti almaya destek olan Kuveyt gibi ülkelerin Türkiye’ye de hasta göndermelerini saðlamak için giriþimde bulunulacak. Sayýn Baþbakanýmýzýn 12 Nisan 2010’da ABD Baþkaný Sayýn Obama’ya Türkiye’nin ABD’nin saðlýk ortaðý olmasý önerisinin takipçisi olunacak.”

Enerji için konsey

DEÝK Ýcra Kurulu Baþkaný Rona Yýrcalý ise DEÝK’in ilk sektörel iþ konseyi olan SAÝK’in ardýndan enerji, eðitim ve lojistik alanlarýnda sektörel iþ konseyleri kurulacaðýný söyledi.

ABD pazarý için büyük atak

TOBB, dün ayrýca “Yeni Baþlangýç için Ortaklar-Türkiye” adýyla yeni bir çalýþma daha açýkladý. Bu amaçla düzelenen toplantýda konuþan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, proje ile Türkiye-ABD iliþkilerinin iktisadi ve insani boyutunu geliþtirmek için, bugüne kadar iki ülke arasýnda kurulmuþ olan mekanizmalardan farklý bir yapý kurduklarýný anlattý.

Hisarcýklýoðlu, “Amerika pazarýnda varlýk göstermek, Türkiye’nin geliþim meselesidir, gelecek meselesidir” dedi. Verilen bilgiye göre yeni yapýnýn ABD kanadý lideri eski ABD Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright. Yapýnýn içinde Muhtar Kent, Deniz Sungurlu, Güler Sabancý, Ümit Boyner, Ömer Cihad Vardan, Mustafa Boydak gibi isimler var.

kaynak: Bugün gazetesi