Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Sistemi Nereye

Saðlýk Sistemi Nereye

Ayný tartýþmanýn bir baþka versiyonu gibi adeta…  
Hani bir türlü karar verilemiyor ya, o hesap:
Türkiye iyiye mi gidiyor kötüye mi?
Ya da ekonomide iþler yolunda mý,  deðil mi?
Adalet ve Kalkýnma Partisi iktidarýnda dokuz yýldýr bitmeyen tartýþmalardan birisi daha…
Doktorlarýn durumundan bahsediyorum.
Daha genel anlamda bütün saðlýk sisteminden…
Çok katmanlý, çok boyutlu bir mesele…
Çýplak fotoðraflar bize bazý bilgileri veriyor.
Doktorlarýn çoðu mutsuz. Yarýnlarýndan endiþeli. Sistem deðiþikliklerine tepkili. Üstelik seslerini duyuramadýklarýný düþünüyor, basýnýn kayýtsýz kaldýðýna inanýyorlar.
Madalyonun öbür yüzü daha farklý.
Vatandaþlarýn büyük bölümü, özellikle kýrsalda, sistemden memnun. Hizmete ulaþma konusunda geçmiþle kýyaslanmayacak rahatlýk saðlandý. SSK’lý, Baðkur’lu, Emekli Sandýðý üyesi ayrýmý kalktý. Ýlaç alýmlarý da kolaylaþtý.

PROFESÖRLÜÐÜN HÜLLESÝ OLUR MU?
Þu anda deneyimli saðlýk editörü arkadaþýmýz Türkan Yýlmazer iþte hepimizin saðlýðý ile ilgili derinlemesine bir çalýþma yapýyor. Biz de anlamak istiyoruz. Anlamak ve kamuoyunun dikkatine sunmak…
Tam bunlarla uðraþýrken önümüze bir baþka ilginç haber geldi. Arkadaþýmýz Dilek Gedik yazmýþ. O da saðlýk sistemini çok iyi takip eder. Ankara Tabip Odasý ve Saðlýk Emekçileri Sendikasý ortaklaþa bir çalýþma yapmýþ ve kadro bulunmayan 50 doçent için üretilen formülden yararlananlarýn listesini çýkarmýþlar. Buna göre kadrosuzluktan profesör olamayan bazý doçentler için yeni açýlan üniversiteler devreye sokulmuþ. Unvanlar oralardan alýnmýþ, hemen görevlendirmeyle eski iþyerlerine dönmelerine izin verilmiþ. Manþetimize aldýk. Dün yazý iþlerinde çok uzun tartýþmalar yaptýk. Bir yandan doktorlar dizimizi konuþtuk, diðer yandan ‘hülle profesörlük operasyonu’nu…
Baþlýk ararken listeyi inceledik, çok ilginç isimler de vardý. Bir tanesi benim çok saygý duyduðum, yakýndan tanýdýðým bir hoca: Erol Göka…

KALÝTELÝ SAÐLIK HÝZMETÝ HAYAL MÝ?
Arkadaþlara dedim ki, ‘Bu ülkede profesör olmaya hak kazanmýþ birisini tanýyor musunuz diye sorarsanýz, Erol Göka ismini sayarým’. Sonra devam ettim:
‘Yýllardýr doçent olarak çalýþýr, böyle bir disiplin görmedim. Kitaplar yazar, bilimsel çalýþmalar yapar, bir yandan da hasta bakar, izin yaptýðý da vaki deðildir.’
Tabii haberlerde kiþisel kriterlere bakamayýz. Objektif gazetecilik kýstaslarý bakýmýndan inceler ve kararýmýzý buna göre veririz.
Arkadaþlarým manþet metnini yazmaya baþladýðýnda ben de Erol Hoca’yý aradým. ‘Hocam nasýlsýnýz?’ diye sordum. ‘Sekreterlik yapýyorum’ yanýtýný verdi. Þaþýrdým, ‘Nasýl yani?’ diye devam ettim.
‘Hasta doktora ulaþamýyor, doktor hastaya. Her gün 20 kiþi arýyor, benden randevu istiyor.’
Hocayý bu ruh halinde yakaladým yani…
Sonra konuya girdim… Haberimizi anlattým, neler düþündüðümü de…
Ardýndan sözü ona býraktým: Siz ne diyorsunuz?
Ýþte bir týp emekçisinin, saygýn bir bilim adamýnýn sözleri:
‘Tabip Odasý burada bence çok haklý. Böyle bir sistem olmaz. Yanlýþ. Benim durumuma gelince… Kurunun yanýnda yaþ da yanar. 18 yýllýk doçentlikten sonra profesörlük aldým. Baþvurup kabul edildiðim üniversite ise Türkiye’nin en köklü, en çok öðrencisi olan Konya Selçuk Üniver-sitesi. Bir yýl izin aldým, görevlendirme ile eski görevimi sürdürüyorum. Seneye Konya’ya gideceðim.’

ASIL SORUN 10 YIL SONRA ÇIKACAK
Erol Hoca’ya telefonda ‘Peki doktorlarý mutsuz eden sistem nasýl oluyor da hastalarý memnun ediyor’ diye sordum. Ýlgi çekici bir detaya dikkat çekti:
‘Genel kitle memnun olabilir, bilmiyorum. Ama þu anda doktorlarýn hissettiði bu olumsuzluk ileride vatandaþlara yansýr. 10 yýl sonra, 40 yaþýný aþmýþ doktor bulamayacaðýz. Öðrencilerin de hevesi kaçtý, doktorlarýn da…’
Bir hafta kadar önce Saðlýk Bakaný Recep Akdað’la yemekte buluþmuþtuk. Sistemdeki dönüþümü anlattý uzun uzun. Aslýnda gerçekten sisteme çok iyi müdahaleleri oldu. Babam hastayken yaþamýþtým, her bir muayene için ayrý ayrý ücret ödeyerek hastaneye gidiyorduk. Tedavi sürecinde de öyle olmuþtu. Çok zor, yorucu günlerdi.
Ama demek ki þimdi de doktorlar açýsýndan iþler çok ters gidiyor. Bu da görmezden gelinemez. Bakan’ýn çok önem verdiði Ankara’daki Atatürk Hastanesi’nden de çok önemli bazý doktorlarýn istifa ettiðini öðrendim. Bunun gibi pek çok örnek var. Saðlýk dizimizde konunun tüm boyutlarýný yansýtmaya çalýþacaðýz.

kaynak: Ýsmail Küçükkaya – Akþam gazetesi