Ana Sayfa Görüşler S.Bakanlýðý Niþasta Bazlý Fruktoz Açýklamasý

S.Bakanlýðý Niþasta Bazlý Fruktoz Açýklamasý

Son zamanlarda bazý medya kuruluþlarýnda, mýsýr þurubundan elde edilen ve früktoz olarak adlandýrýlan niþasta kaynaklý þekerin pankreas kanserine yol açtýðý, insan vücudunda yað þeklinde birikerek þiþmanlamaya sebep olduðu ve þeker hastalýðýnýn ortaya çýkmasýnda rol oynadýðý yönünde çeþitli haberler yer almýþtýr.  Ýddialarý dile getiren kiþiler, früktozun çikolata, gofret, þekerlemeler, gazlý içecekler ve benzeri gýda maddelerinin içine konmasýnýn yasaklanmasý ve üretim kotasýnýn düþürülmesi yönünde taleplerde bulunmuþlardýr.

Konunun kamuoyu önünde tartýþýlarak vatandaþlarýmýzýn tereddüt ve endiþe içine düþmesine neden olmasý nedeniyle Saðlýk Bakanlýðý, iddiada bulunan kiþileri ve konunun uzmanlarýndan oluþan bilim adamlarýný bir araya getirerek ileri sürülen iddialarýn bizzat sahipleri tarafýndan dile getirilmesini saðlamýþ, akabinde Bilimsel Danýþma Kurulunu toplayarak konu hakkýnda gerekli incelemenin yapýlarak neticenin kamuoyuna duyurulmasýný talep etmiþtir.

Bilimsel Danýþma Kurulu, iddia sahiplerinin ileri sürdükleri delilleri, niþasta kaynaklý þekerin insan vücuduna olan etkileri hakkýnda dünyada yapýlmýþ olan bilimsel araþtýrmalarý ve diðer ülkelerin bu konu hakkýndaki uygulamalarýný ayrýntýlý olarak inceleyerek oluþturmuþ olduðu görüþünü kamuoyu ile paylaþmak üzere bir basýn toplantýsý düzenlemeyi gerekli görmüþtür.

Bilimsel kurulun konuyla ilgili olarak yapmýþ olduðu inceleme ve çalýþmalarýn neticesinde oluþturmuþ olduðu görüþ ve tavsiyeleri þunlardýr:

Yüksek fruktozlu mýsýr þurubu ya da niþasta bazlý þeker olarak gündeme getirilen früktoz, gýdalarda hiçbir zaman tek baþýna bulunmayýp, halk arasýnda þeker adýyla bilinen glükozla beraber yer almaktadýr. Bahsedilen þeker cinsleri vatandaþlarýmýzýn günlük olarak kullandýðý çay þekerinin içinde de beraber bulunmaktadýr.

Gýda maddelerinde beraberce bulunmalarýndan dolayý glukoz ve fruktozdan ibaret þeker ile niþasta bazlý þeker arasýnda insülin salgýlanmasý ve tokluk duygusu veren hormonlar üzerindeki etkileri yönünden bir farklýlýk bulunmamaktadýr.

Yapýlmýþ olan çeþitli araþtýrmalar neticesinde, fruktozun pankreas kanserine neden olduðunu kanýtlayacak ve kanserle iliþkilendirecek bir bilimsel kanýt bulunmamaktadýr. Bu nedenle fruktozun pankreas kanseri yaptýðý yönündeki iddialar uluslararasý bilim camiasýnda kabul görmemiþtir. Pankreas kanserine neden olan en önemli faktörlerin sigara, alkol ve obezite olduðu yapýlan araþtýrmalarla kanýtlanmýþ olup bilim adamlarýnca tartýþmasýz bir gerçek olarak kabul edilmektedir.

Mevcut beslenme þeklimizde fruktozun, yalnýz baþýna tüketilmesinin mümkün olmadýðý, bu nedenle fruktozun insülin direnci ve þeker hastalýðýna yol açacaðý yönündeki iddialarýn da yeterli bilimsel kanýtlarla desteklenemediði görülmektedir.

Kiþilerde obezite oluþmasýnýn temel nedeni; vücuda alýnan enerji ile harcanan enerji arasýndaki dengenin bozulmasý ve harcanandan daha çok enerji alýnmasýdýr. Sadece niþasta bazlý þeker deðil þeker olarak adlandýrýlan tüm maddelerin fazla miktarda tüketimi bu dengeyi bozarak obeziteye yol açmaktadýr.

Gýdalarýn doðal yapýsýnda bulunan þeker dýþýnda, gýdaya üretim aþamasýnda eklenen þekerler ile çay þekeri olarak adlandýrýlan sakarozun toplam günlük alým miktarý, ihtiyaç duyulan günlük enerji miktarýnýn % 10’unu geçmemelidir. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn, günlük gýda ihtiyacýný karþýlarken sadece fruktoz içeren þekerli gýdalar deðil içinde þeker içeren tüm gýdalarýn alýmýnda dikkatli olmalarý ve fazla tüketimden kaçýnmalarý büyük önem taþýmaktadýr.

Bu bilgiler ýþýðýnda, kamuoyunda tereddütlere neden olan fruktoz iddialarýnýn bugün itibarý ile yeterli bilimsel zemini olmadýðý anlaþýlmýþtýr.
 

 
                                                                                 Doç. Dr. Serdar Güler
                                                                                           Kurul Baþkaný

Saðlýk Bakanlýðý