Ana Sayfa Görüşler Reçetede 4 Kalem Ýlaç Sýnýrlamasýna Durdurma

Reçetede 4 Kalem Ýlaç Sýnýrlamasýna Durdurma

Danýþtay 10. Dairesi, “bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazýlýr” biçimindeki sýnýrlayýcý düzenlemenin, hekimin hastalýðýn tedavisini belirleme yetkisine müdahale olduðuna karar verdi.

2010 Saðlýk Uygulama Tebliðine “Yürütmeyi Durdurma”

Danýþtay 10.Dairesi Kararý;

– “Bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazýlýr” düzenlemesi hekimin hastalýðýn tedavisini belirleme yetkisine müdahaledir.

Türk Tabipleri Birliði, 25.03.2010 günü yürürlüðe giren 2010 Saðlýk Uygulama Tebliði’nin birçok maddesini;

•Saðlýk hizmetini sosyal kamu hizmeti olarak ele almamasý,
•Hizmet gereklerine aykýrý tedavi hizmetine ulaþma ve saðlýk hakkýna aykýrý hükümler içermesi,
•Üst hukuk normlarýna aykýrý olmasý nedeniyle yürütmesinin durdurulmasýný ve iptalini istemiþtir.
Danýþtay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma istemini görüþmüþ, kimi maddeler yönünden yürütmenin durdurulmasýna karar vermiþtir. Bu maddeler ve yürütmenin durdurulmasýna iliþkin gerekçeler þöyledir:

– Reçetelere yazýlabilecek ilaç miktarýný sýnýrlandýrarak hastanýn tedaviye ulaþým hakkýný, hekimin mesleki yetkilerini kýsýtlayan Tebliðin 6.1.1.Ç maddesinin 1. fýkrasýnýn yürütmesi durdurulmuþtur. “Ayaktan yapýlan tedavilerde, 6.1.2 numaralý maddede belirtilen durumlar dýþýnda, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazýlýr ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçlarýn parenteral formlarý ile SUT’un 6.1.4 numaralý maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir…” yolundaki hükmün, tanýyý koyan ve hastalýðýn tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu hak ve yetkisinin kullanýlmasýna müdahale niteliðinde olduðu, hekimin sözü edilen hak ve yetkisini kýsýtladýðý, dolayýsýyla bu hükmün mevzuat hükümlerine aykýrý olduðu,

– Týbbi malzeme temini ve ödeme esaslarýný belirleyen düzenlemelerdeki sýnýrlamalarýn hizmetten yararlanmada engel teþkil edeceði belirtilerek iptali istenilen 7. Madde düzenlemelerinden; 7.1. maddesinin 10.fýkrasý ile 7.3.7 maddesinin son fýkrasýndaki “…veya ilgililerin kusuru olmaksýzýn…” ibaresinin yürütmesi durdurulmuþtur. Bu düzenleme ve ibarenin meydana gelen masraflarýn tamamýnýn hasta üzerinde býrakmasý sonucunu yarattýðý belirtilmiþ,

Toplum saðlýðý gözetilerek iptalini istediðimiz, kiþilerin saðlýða eriþim haklarýný bilimsel gereklerden uzak biçimde mali kaygýlarla sýnýrlandýran;

– Teblið eki EK-5/C listesinin 267 ve 268.sýralarýnda yer alan analog iþitme cihazý için 210 TL ve digital iþitme cihazý için 420 TL düzenlemelerinin kiþilerin saðlýk sorunlarýný giderecek onlarýn saðlýklý bir yaþam sürdürebilmelerini saðlayacak makul bir iþitme cihazýnýn edinilmesini engellediði

“-Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye” için 550 TL, “Akülü Tekerlekli Sandalye” için 2.200 TL, “Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu” için 80 TL, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandýrma Cihazý” için 600 TL ve “Parapodium Cihazý (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazý)” için 3.000 TL ödeme yapýlacaðýna iliþkin sýnýrlamanýn fiyat yönünde hukuka uygun olmadýðý,

– Teblið eki “EK-5/A Fiyatlandýrýlmýþ Týbbi Sarf Malzemeleri Listesi”nin her bir kan þekeri ölçüm çubuðu için 0.55 TL’lik sýnýrlama getiren 437. sýrasýnýn kalite ayrýmý yapmaksýzýn bedel belirlemesi yönünden hukuka uyarlý olmadýðý gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuþtur.

TTB