Ana Sayfa Görüşler Psödoefedrine Reklam Yasaðý-Avustralya

Psödoefedrine Reklam Yasaðý-Avustralya

Gelecek yýlýn ortasýndan itibaren psödoefedrin içeren ürünlerin reklamý yasaklanacak.
Terapötik Ürünler Ýdaresi Ýlaç Düzenlemesi Danýþma  Kurulu (ACMS) Aralýk 2010’da
gerçekleþtirdiði toplantýda bu ürünler için sýnýrlý ölçüde, müþteriye bilgi amaçlý reklam
yapýlmasýna izin veren hükmü kaldýrma kararý aldý.

Avustralya’da 2005 yýlýnda psödoefedrin,  psödoefedrin karþýtý kampanya kapsamýnda S3 ve S4 ürün olarak yeniden sýnýflandýrýldýðýnda psödoefedrin EK H’de yer alan ilaçlar arasýna konuldu. Daha küçük miktarlarda psödoefedrin içeren preparatlar Liste 3’e yerleþtirildi. Sývý ve diðer preparatlar ise S4’e konuldu. Avustralya’da S4’te yer alan ilaçlar, bilgilendirici reklamlarýnýn yapýlmasý durumunda kamu saðlýðý açýsýndan fayda saðlanacaðý düþünülüyorsa reklamýna izin verilen ilaçlardýr. Ancak, bu ürünlerin saðladýðý fayda, yalnýzca vakaya göre belirlenebileceði için ACSM 1 Haziran 2011’den itibaren psödoefedrin içeren ilaçlarýn EK H’den silinmesi kararýna vardý.

kaynak: pharmacynews