Ana Sayfa Görüşler Pakistan Ýlaç Pazarý 2015’e Kadar Yýllýk Yüzde9,5 Hedefliyor

Pakistan Ýlaç Pazarý 2015’e Kadar Yýllýk Yüzde9,5 Hedefliyor


Son tahminlere göre Pakistan’daki ilaç satýþ rakamlarýnda 2010 yýlýnda gerçekleþen 1,79 milyar dolarýn 2015 yýlýna kadar ortalama %9,5 yükseliþ ile 1,89 milyar dolara çýkmasý bekleniyor. Belirtilen tahminlere göre bu rakamýn 2,41 milyar dolardan az olmamasý kesin gibi görünmekte.

Business Monitor International(BMI) tarafýndan yayýnlanan çalýþmada, Pakistan ilaç pazarý, Asya standartlarýna göre “orta-büyük” bir noktada ve Vietnam gibi çok dinamik pazarlardan daha büyük durumda fakat gelirler üzerinden yýllýk ilaç harcamasý bölge ortalamalarýnýn çok altýnda gerçekleþiyor ve sadece 10 dolar seviyesinde. Ayrýca, “ülkede pazara giriþ zorlu ve çalýþma riskleri çok yüksek” diye de ekliyor ilgili araþtýrma.
Ýlgili çalýþmaya göre, hem reçeteli hem de reçetesiz (OTC) ilaçlar için beklenen büyüme, bu yýl büyük ölçüde Pakistan’ýn insani yardým programý, fiyat baskýlarý ve yüksek enflasyon seviyelerine baðlý olacak. 2015 yýlý için öngörülen %9,5 ortalama büyüme oranýný takiben, BMI’ye göre istikrarlý bir siyaset ve güvenlik durumu yaratýlmasý halinde ilaç pazarýnýn 2020 yýlýnda 4,13 milyar dolar deðerlerine ulaþabilecek anlamlý bir büyüme potansiyeline sahip olduðunu belirtiliyor. Ancak, önümüzdeki dönemde öngörülen %7 civarýnda enflasyonun etkisi sebebiyle, ilaç pazarýnda gerçek büyümenin beklenenden çok daha düþük gerçekleþeceði görülüyor.

Saðlýk hizmetlerinin Pakistan’ýn kýrsal kesimine eriþiminin yetersiz oluþu, ilaç pazarýnýn bu ülkedeki geliþiminin önündeki en önemli engel ve çok uluslu firmalarýn sektörü domine ediþi sebebiyle ülke, ilaç pazarý konusunda belirgin þekilde negatif ticaret dengelerine sahip. BMI’nin açýklamalarýna göre,yerli sanayi tamamen jenerik ilaçlara odaklanmýþ durumda fakat büyük yerel sermayeli þirketler, deðerlerini arttýracak hamleler yapýyorlar. Mesela, büyük yerli sermayeli üreticilerden Getz Pharma, yüksek deðerli üretim stratejisi çerçevesinde son zamanlarda pegile interferonun yerel üretimi konusunda yatýrým yapmayý planladýklarýný açýklamýþlardý.

kaynak: BMI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin