Ana Sayfa Görüşler Özel Hastanelere 70 milyon Baþvuru

Özel Hastanelere 70 milyon Baþvuru

CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ýn soru önergesine Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer’in verdiði yanýt, özel hastanelere geçen yýl yapýlan müracaat sayýsýnýn 71 milyon 171 bin olduðunu ortaya koydu.

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer’in verdiði bilgiye göre, özel hastanelere 2008 yýlýnda 56 milyon 985 bin, 2009 yýlýnda 66 milyon 194 bin, 2010 yýlýnda 71 milyon 171 bin adet müracaat yapýldý.

Çalýþma Bakaný, Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýndaki vatandaþlarýn hastaneye ödedikleri “muayene katký payý” tutarýnýn 2009 yýlýnda 466 milyon TL, 2010 yýlýnda ise 1.377 milyon TL olduðunu bildirdi.

Bakan Dinçer, Genel Saðlýk Sigortasý kapmasýndaki vatandaþlarýn eczanelere ödedikleri “ilaç katký payý” tutarlarýnýn 2009 yýlýnda 441 milyon TL, 2010 yýlýnda ise 353 milyon TL olduðunu ifade etti.

kaynak: haber7