Ana Sayfa Görüşler Onbinlerce Saðlýkçý “Çok Ses Tek Yürek”

Onbinlerce Saðlýkçý “Çok Ses Tek Yürek”

Saðlýkta özelleþtirmelere karþý, 16 saðlýk örgütünün organizasyonu ile düzenlenen “Çok Ses Tek Yürek” mitingi, onbinlerce saðlýk çalýþanýnýn katýlýmýyla, dün (13 Mart 2011) Ankara’da Sýhhiye Meydaný’nda gerçekleþtirildi. Mitinge, çok sayýda sendika, meslek örgütü, siyasi parti temsilcisinin yaný sýra vatandaþlar da destek verdi.

Mitinge katýlmak üzere Türkiye’nin çeþitli yerlerinden gelen saðlýk çalýþanlarý, sabah saatlerinden itibaren Ankara Garý’nda toplanmaya baþladý. “Saðlýkta özelleþtirmeye karþý çok ses tek yürek”, “Kadrolu iþ, güvenli gelecek”, “Saðlýk haktýr, satýlamaz”, “Taþerona baþkaldýrýyoruz”, “Saðlýkta ticaret ölüm demektir”, “Saðlýk haktýr” ve  “Saðlýkta dönüþüm yalanýna hayýr” yazýlý pankartlar ve dövizler taþýyan topluluk, “AKP saðlýða zararlýdýr”, “Saðlýk haktýr satýlamaz”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP hakla hesap verecek” sloganlarý, þarkýlar ve türküler eþliðinde Sýhhiye’ye doðru yürüyüþe geçti. Yoðun kalabalýk nedeniyle, kortejin Sýhhiye Meydaný’na yerleþmesi zaman aldý. Miting alaný neredeyse tamamen dolduðunda, halen Gar’dan hareket etmeyen gruplar bulunuyordu.

Saðlýk çalýþanlarýnýn, hekimlerden oluþan ritm grubunun ve sloganlarýn eþliðinde alana yerleþmesinden sonra, devlet tiyatrosu sanatçýsý Þebnem Gürsoy ve Dr. Köksal Aydýn, “Saðlýkta Yalanlar ve Gerçekler” baþlýklý sunumu yaptýlar. Sunumun ardýndan, mitingi düzenleyen ve destekleyen örgütlerin yöneticileri, miting alanýný selamladýlar ve konuþmalara geçildi.

Onbinler “grev” diye haykýrdý

TTB Merkez Konseyi Baþkaný Dr. Eriþ Bilaloðlu, konuþmasýna Cahit Sýtký Tarancý’nýn “Memleket Ýsterim” þiiri ile baþladý. “Evet, biz saðlýkçýyýz ama saðlýðýmýz iyi deðil” diye konuþan Bilaloðlu, saðlýk alanýnýn sorunlarýný sýklýkla çalýþan olarak ama hasta ya da hasta yakýný olarak da yaþadýklarýný söyledi. Saðlýkta Dönüþüm Programý’ný; halkýn yaþadýðý, daha kötüsü yaþayacaklarý sorunlarý bildiklerini belirten Bilaloðlu, vatandaþlara hitaben “Bize güvenin. Ýsteklerimiz ortak, ayný yerdeyiz. Birbirimize ihtiyacýmýz var. Herkese saðlýk güvenli gelecek istiyoruz” diye konuþtu.

Bilaloðlu, AKP’nin, Saðlýk Bakanlýðý’nýn saðlýkçýlarýn bu haykýrýþýný dikkate almamaya devam edeceðini, bu haykýrýþlarý anlamayacaðýný belirterek, “Ama moral bozmak yok” dedi. Ýsteklerinin son derece net olduðunu belirten Bilaloðlu, saðlýk çalýþanlarý olarak iþ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki baðýmsýzlýk istediklerini; vatandaþlar açýsýndan da katký-katýlým paylarýnýn kaldýrýlmasýný talep ettiklerini hatýrlattý.

Bilaloðlu, AKP bu haklý talepleri anlamadýðýnda, görmezden geldiðinde yapýlacak þeyin tek ve çok açýk olduðunu vurguladý. Bilaloðlu, sözlerini þöyle sürdürdü:

“Bu iþin tedavisi var mý? Kesin mi? Ama uygulayana, yani sizlere ve bir özelliðinize ihtiyaç gösteriyor. Israrlý, kararlý olmak, birbirinize güvenmek, sýmsýký sarýlmak.
Kararlý mýsýnýz tedavi etmeye? Þimdi tedavinin adýný herkes önce tek tek içinden söylesin, sonra fýsýldasýn, giderek artsýn, yükselsin!”

Topluluðun, Bilaloðlu’nun sözlerini “grev” haykýrýþlarýyla karþýlamasý üzerine, Bilaloðlu, “Bu gönülden isteði gönülden cevaplýyor ve emir kabul ediyorum” diye konuþtu. Bilaloðlu konuþmasýný, “Ne para ne pul, onurumuz ve çocuklarýmýz, saðlýk hakký/haklarýmýz, çocuklarýmýzýn geleceði için buradayýz” diyerek tamamladý.

Özelleþtirmeye hayýr

SES Genel Baþkaný Bedriye Yorgun, saðlýkta özelleþtirmeye izin vermeyeceklerini kaydetti. Yorgun, ”Özelleþtirmeye, saðlýk hakkýnýn gasbýna, saðlýk kuruluþlarýnýn iþgaline, performans sistemine ve döner sermaye çarkýna karþý isyandayýz. Eþit, parasýz ve ulaþýlabilir saðlýk hizmeti için direniþ ruhunu sonuna kadar sürdüreceðiz” diye konuþtu.

Dev-Saðlýk Ýþ Sendikasý Baþkaný Dr. Arzu Çerkezoðlu, “insan ihaleyle çalýþtýrýlmaz, saðlýkta taþeron olmaz” diyerek yýllardýr mücadele ettiklerini belirtti. Taþeronlaþtýrmanýn iþsizlik, güvencesizlik, kölece çalýþma ve yaþam koþullarýnýn adý olduðunu belirten Çerkezoðlu, saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasýna yönelik mücadelelerinin süreceðini vurguladý. Çerkezoðlu, “Saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasýna, saðlýk çalýþanlarýnýn güvencesizleþtirilmesine karþý mücadele etmek, emeðimize, geleceðimize, onurumuza ve çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmaktýr” diye konuþtu.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneði (TRMT-DER) Derneði Baþkaný Nezaket Özgür de radyoloji çalýþanlarýnýn haklarýnýn tek tek elinden alýndýðýný ve saðlýksýz ortamlarda çalýþtýrýldýklarýný ifade etti. Özgür, “Týbbi radyasyon kaynaklarýyla çalýþanlar olarak, bizi bu koþullara zorlayanlarý, güvencesiz çalýþmayý, saðlýkta ucuz emek sömürüsünü, tam gün yasasýný dayatanlarý kýnýyoruz” dedi.

Konuþmalarýn ardýndan, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi asistan hekimlerinden oluþan Hacettepe Band grubu bir konser verdi. Konserin ardýndan saðlýk çalýþanlarý ellerindeki beyaz balonlarý hep birlikte gökyüzüne býraktýlar. Miting, son olarak Ezginin Günlüðü grubunun verdiði konserin ardýndan sona erdi.

TTB

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin