Ana Sayfa Görüşler Ön Depoculuk Konusunda Türkiye’de Ýlk ve Tek Organizasyonuz

Ön Depoculuk Konusunda Türkiye’de Ýlk ve Tek Organizasyonuz

W. – Sizi tanýyabilir miyiz? Sektöre profesyonel yönetici olarak dýþarýdan mý geldiniz? Ecza Koop’larýn bir giriþimi olmasý sebebi ile siz de Eczacý mýsýnýz?

Ö.E. – Eczacý deðilim, Ýþletmeciyim ama yaklaþýk 21 yýldýr ilaç ve eczacýlýk camiasý içindeyim. Sektöre Sifar  Ýlaç Firmasýnda baþlamýþtým.6 ay orada çalýþtýktan sonra Ýstanbul Eczacýlar Kooperatifine girdim. Yýllar itibariyle personel müdürlüðü, iþletme müdürlüðü, þube müdürlüðü yaptým. 2000-2006 yýllarý arasýnda da Ýstanbul Eczacýlar Kooperatifi Genel Müdürlüðünü yaptým. 2006 yýlýndan bu yana da FarmaLojistik’in Genel Müdürü olarak çalýþmaktayým. Sektörde 21 yýllýk bir geçmiþim var. Meslek hayatýmýn nerdeyse tamamý eczacý örgütlenmelerinin içinde, eczacý yapýlarýnda geçti, FarmaLojistik de, eczacý kooperatifleri tarafýndan kurulmuþtur, yani bir anlamda eczacý þirketidir.. Öncelikli amacý, eczacý kooperatiflerinin satýþ ve tedarik planlamasýný yapýp, satýn almasýný gerçekleþtiren, ardýndan da ihtiyaçlarý doðrultusunda þubelerin lojistik beslemesini yapacak þekilde kurulan bir þirket.

W. – O dönemki bütün ecza kooperatifleri, Edak, Ýstanbul, Bursa Eczacýlar Kooperatifi, hepsi var mýydý? Bunlarýn içinden ayrýlan oldu mu?

Ö.E. – Hepsi hala hissedar. Kurucularý ve þu anki hissedarlarý deðiþmedi. Ýstanbul Eczacýlar Kooperatifi % 30, Bursa Eczacýlar Kooperatifi % 25, Edak Eczacýlar Kooperatifi % 45 oranýnda hisse ile buranýn sahipleri. Yalnýz son 2 yýldan beri Ýstanbul Eczacýlar Kooperatifi bizden hizmet almýyor. Þirket ortaklýðý devam ediyor; ancak hizmet almýyor. Çünkü Ýstanbul içinde bedelsiz almakta olduklarý nakliye hizmetini, bizim depomuzdan giriþ çýkýþla birlikte, bedelli almak zorunda kalýyorlardý. Daha da önemlisi gecikmeli almak zorunda kalýyorlardý. Sektörün buna tahammülü olmadýðý için, býrakýn birkaç saati, dakika çok önemli olduðu için Ýstanbul Eczacýlar Kooperatifine þu an için hizmet veremiyoruz.. Þu anda Bursa Ecza Koop – BEK ve Ýzmir EDAK Ecza Kooperatifinin bütün merkez ve þubelerinin beslemesini yapmaktayýz. 81 firmayla çalýþmaktayýz.

W. – Ýlaç firmalarýyla mý?

Ö.E. – 81 ilaç firmasýyla çalýþýp, kooperatiflerin toplam ilaç alýmlarýnýn % 62’sini gerçekleþtirmekteyiz.

W. – Satýn almalarý siz mi yapýyorsunuz?

Ö.E. – Evet. Satýþ tahmini, Satýn alma, emniyet stoku yönetimi ve stok beslemesini biz yapmaktayýz.

W. – Stok beslemesini siz yapýyorsunuz. Bu son derece kritik. Çünkü büyük pazar payýna sahip olan, depolar ve siz de büyük bir hacimle çalýþýyorsunuz.

Ö.E. – Elbette,.

W. – Kýsaca Farmalojistik’in iþini, süreçleriyle birlikte özetleyebilir miyiz?

Ö.E. – Farmalojistik bu anlamda; Türkiye ilaç daðýtým sektöründe bir ilk.

W. – Ve hala ilk mi?

Ö.E. – Hala ilk ve tek. Þöyle ki, format olarak biz tam bir ecza deposu deðiliz. Bizim hizmet formatýmýz daha çok ön depoculuk þeklinde yorumlanabilir. Ecza depoculuðu yapabiliyoruz, yapýyoruz da.

W. – Mümessilliðiniz vardýr.

Ö.E. – Mümessil ecza depoculuðumuz yok. Ecza depoculuðu ruhsatýmýz var, ecza depoculuðu ve ön depoculuk onu yapmaktayýz. Nedir ön depoculuk? Üretici/Ýthalatçý ile Ecza Depolarý arasýnda konumlanmýþ, bu alanýn bazý fonksiyonlarýný üstlenerek, ecza depolarýnýn daha satýþ odaklý çalýþabilmesinin önünü açan, tekrarlanan bazý lojistik maliyetleri azaltarak veya ortadan kaldýrarak verim üreten operasyonel yapýlardýr.Türkiye’de bir ilk; ama Avrupa’da benzerleri var. Biz zaten kooperatif çatýsý altýnda bunun planlamasýný yaparken, kooperatiflerin üye olduðu Secof Avrupa Eczacý Kooperatifleri Topluluðu’ndan da destek almýþtýk. Özellikle Ýtalya’daki benzer yapýyý detaylý olarak inceledik. Türkiye þartlarýndaki durumu o yapýyla nasýl entegre ederiz diye düþündük ve sonuçta Farmalojistiði kurguladýk. Farmalojistik, öncelikle kooperatif lokasyonlarýnýn bir sonraki hafta ne satacaðýný hesaplýyor. Forecast yaparak her bir lokasyonumuzun bir sonraki hafta ne satacaðýný hesaplayarak, bu satýþýn realize olmasý için kooperatif stoku, o þubenin stoku ve merkezimizdeki emniyet stokunun miktarýna bakýyor. Yeterliyse beslemesini yapýyor, yok eðer yeterli deðilse satýn alma gerçekleþtirip, stoklarýna alýp, her gün müteakip defalar kooperatif stoklarýný ve satýþ rakamlarýný inceleyerek alýnan malýn beslemesini gerçekleþtiriyor. Yani önce bir satýþ tahminiyle baþlýyor süreç. Arkasýndan talep tahmini, talebin realize edilmesi, sipariþ geçilmesi, mal kabul, stoklama, arkasýndan da þube besleme þeklinde çalýþýyoruz.

W. – Hacminizi kýsaca öðrenebilir miyim; 2 büyük ecza deposunun  totalde pazardaki payý ne oluyor?

Ö.E. – Edak ve Bursa Ecza Koop’nýn toplam pazar payý % 12,5 civarýnda.

W. – % 12,5 civarýnda, siz pazarýn % 12,5’unu direkt olarak bu þekilde yönetiyorsunuz.

Ö.E.-     (81 ilaç firmasý)  Ýlaç firmalarýnýn %62’sinin  %12,5’u olarak  diyelim .

W. – Ýstanbul Ecza Koop. Ýle  beraber.

Ö.E. – Kooperatiflerin. pazar payý % 18,5-19 civarýnda. Ben her firmayla çalýþmadýðým için. 80-81 firmayla çalýþýyorum. Bunlarýn da kooperatif alýmlarý içindeki payý % 60-62 aralýðýnda.

W. – Þubeleri ile beraber toplamda kaç merkeze hizmet vermiþ oluyorsunuz?

Ö.E. – 31 tane lokasyonumuz var.

W. – 31 tane lokasyonunuz var. 81 yerden de mal çekiyorsunuz.

Ö.E. – Evet , doðrudur.

W. – Ve bu 31 yere de mal daðýtýyorsunuz. Biraz karýþýk, bir matrix gibi. Ana deponuz yanlýþ hatýrlamýyorsam Samandýra‘da.

Ö.E. – Samandýra’da doðrudur. Yaklaþýk 6000 m2lik bir depo alanýmýz var. Bu depo alaný içinde, kooperatiflerin yaklaþýk olarak bir haftalýk stokuna tekabül edecek miktarda stokumuz var. 31 tane lokasyon için yaklaþýk olarak günde 5000 satýr mal iþlemekteyiz.  Ciddi hacim üreten bir yapýmýz var.

W. – Ýthal edilen ürünler de buna dahil mi? Mesela bir hava alanýnda antredepo  ya da baþka bir yapýnýz var mý?

Ö.E. – Hayýr, biz direkt ithalat yapmadýðýmýz için böyle bir ihtiyacýmýz ve yatýrýmýmýzyok.

W. – Burada baktýðýmýz zamanki durumda þu an siz devletin belirttiði regülâsyonlar çerçevesinde hareket ediyorsunuz. Ýyi daðýtým uygulamalarý kýlavuzu yayýnlandý (GDP). Bunun dýþýnda sertifikalarýnýz var mý?

Ö.E. – Sertifika alma ihtiyacý hissetmedik. Ancak farklý çalýþmalarýmýz var. Bizim çevrimli soðuk ürün lojistiði dediðimiz bir sistem kurguladýk. Firmalardan gelen ürünlerin depolanmasýný takiben kooperatiflere yapmýþ olduðumuz sevkiyatlarda geri dönüþümlü kaplar kullanmaya baþladýk. Bununla da kalmadýk.

W. – Geri dönüþümlü kaplar derken? Bunlar yeniden size?

Ö.E. – Tekrar bize geri dönen.  Soðuk ürün taþýmaya mahsus bizim dizayn edip, yaptýrdýðýmýz özel kaplar bunlar.

W. – 31 lokasyonda ayný þekilde özel soðuk taþýma kaplarý mý kullanýyor?

Ö.E. – Kesinlikle. Tabi sadece soðuk olarak taþýmak deðil saðlýklý olaný. Yolculuk boyunca da ürünün göbek sýcaklýðýný ölçüyor olmak ve bunu deðiþtiremeyecek þekilde kaydediyor olmak da önemliydi.

W. – Araçlarýnýzý bu þekilde takip ediyor musunuz? Mesela ekrandan aracýn hangi istikamette olduðu ya da soðukluk sýcaklýk derecesi?

Ö.E. – Araç takip sistemiyle araçlarýmýzý takip ediyoruz; ama bizim için daha anlamlý olan, aracýn içindeki ürünün sýcaklýðýnýn takip edilmesi. Ürünün sýcaklýðýnýn takip edilip kayýt edilmesi ve raporlanmasý þeklinde bir sistem kurguladýk. 2010 yýlýnýn Haziran ayýnda Dünya Saðlýk Örgütü depomuzu ziyaret etti. Çalýþmalarýmýzla çok ilgilendiler, çok beðendiler ve 2011 yýlýnda çýkartacaklarý bir uygulama kýlavuzunda da bizim kurduðumuz yöntemin ecza depolarý için örnek bir model olarak lanse edilmesini kararlaþtýrdýlar. Bu sene Mart ayýnda da onlarla birlikte çalýþmalara baþlýyoruz. Belge ihtiyacý hissetmedik; ama hizmet standardýný oluþturmakla alakalý yöntemlerimiz oldukça ilgi görmekte.

W. – Burada merkezi ilaç daðýtým modeli ve soðuk zincir diye bir kavram var. Bu merkezi ilaç daðýtým modeli, sizin ürettiðiniz bir model mi oluyor  yoksa genel bir kavram mý?

Ö.E. –  Merkezi tabirini, biz daha çok emniyet stoklarýnýn merkezi olarak stoklanmasýndan hareketle kullanýyoruz. Yani bizim her bir lokasyonumuzda daha cüz’i miktarda emniyet stoku tutuluyor. Esas emniyet stoklarýnýn yekûnlu olaný,  bizim merkez depomuzda Samandýra’da tutulmakta. Satýþý gerçekleþtiren þubeye çok hýzlý bir þekilde, her gün en az bir kere ulaþýyoruz her lokasyonumuza. Fiziki yakýnlýktan dolayý günde birkaç kere ulaþtýðýmýz þubelerimiz de var.
 
W. –  Ana deponun dýþýnda kaç tane daha deponuz var?

Ö.E. – Tek depomuz var; ama biz kooperatif þubelerini de tali þubemiz gibi deðerlendirip kullanabiliyoruz o anlamda. 31 tane kooperatif þubesine günde en az birer kere ulaþmaktayýz.

W. – Bu þu anlama geliyor. Bir ilaç firmasýndan, 81 tane ilaç firmasýndan, belki hemen hemen hepsinden ayný gün mal alýyorsunuz ve 31 tanesine de gönderiyorsunuz. Bu arada ana depoya ilk önce uðruyor herhalde. 81 tanesinden alarak oradan, ana depodan daðýlýmý yapýlýyor.

Ö.E. – Evet. Her ürün, her þubeye, her gün tam ihtiyacý kadar gidiyor.

W. – Evet, oldukça yoðun ve stresli bir süreç.

Ö.E. – Kesinlikle, kesinlikle.

W. – Anladýðým kadarýyla hizmetin maliyeti kimi zaman artabiliyor da. Çünkü küçük partiler halinde oraya gidiyor.

Ö.E. – Elle iþlenmesi bizim için ciddi bir artý iþçilik. Öncelikli amaç, kooperatifin yok satmasýný engellemek olduðu için daðýtýmýn maliyetleri bizde hep ikinci planda dikkate alýnacak deðerlerdir. Öncelikle biz, ilaç firmasýndan temin edilen malýn ayný gün içinde kooperatife ulaþtýrýlmasýný hedeflemekteyiz.

W. – Araç hem soðuk hem normal ürünleri ayný anda mý taþýmakta?

Ö.E. – Evet, araçlarýmýz Frigo; bu nedenle içindeki kasalarýmýz dýþ ýsýdan baðýmsýz yolculuk edebiliyor.

W. – Burada þunu sormak istiyorum. Ecza deposu Samandýra tesislerinizi görmedim,  robot sistemle mi çalýþýyor? Teknik olarak nasýl dizayn ettiniz?

Ö.E. – Hayýr, Samandýra depomuzda Robotlar veya ileri teknoloji ürünü otomasyon sistemlerimiz yok, ancak son derece becerikli bir depo yönetim yazýlýmýmýz ve bununla entegre çalýþan RF El terminallerimiz var, otomasyon sistemini kooperatiflerde kullanmaktayýz. Çünkü onlar daha mikro daðýtým yapmakta, çok daha küçük parçacýklar halinde sipariþ oluþturmakta. Bizim depomuz daha makro düzeyde, daha büyük hacimlerle çalýþtýðý için kooperatiflerde kullanýlan tarzda bir otomasyon kullanma þansýmýz yok. Biz koli bazýnda, daha fazla hacimli mal nakletmekteyiz.

W. : Kimi zaman koliyi bozmanýz da gerekebiliyor galiba deðil mi?

Ö.E. – Koliyi de bozuyoruz tabi; ama yine de kooperatiflerin eczaneye yaptýðý sevkiyat hacimlerine düþmüyor. Biz  el terminalleri ve konveyörlerle bu iþi yapmaktayýz. Buna tam bir otomasyon deme imkânýmýz yok; ama birkaç ay içinde yarý otomasyon diye adlandýrabileceðimiz akýllý bantlar ve birtakým sorterlarla çalýþmaya baþlamakla ilgili bir projemiz var.

W. – Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün internet sayfasýnda zaman zaman bir ilacýn belli serileri için geri çekme duyurularý oluyor. Bu konuda sizin hareket tarzýnýz nasýl oluyor?

Ö.E. – Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana bu konuda Türkiye’de lot takibi yapan daha doðrusu yapabilen tek yapýyýz. Biz, ürünleri diðer depolarda olduðu gibi sadece adet, fiyat ve miadý anlamýnda takip etmiyoruz, ayný zamanda lot bazýnda da takip ediyoruz.

W. – Seri numaralarý da alýyorsunuz.

Ö.E. – Seri numaralarý da sistemimizde kayýtlý. Bu anlamda bir geri çekme duyurusu geldiðinde…

W. – Onlarý hemen ayrý bir yere mi alýyorsunuz?

Ö.E. – O seri numaralý ürünün firma tarafýndan bize kesilip kesilmediðini, eðer kesilmiþ ise bizim tarafýmýzdan hangi tarihlerde hangi lokasyonlarýmýza gönderildiðini çok hýzlý bir þekilde görüp, geri çaðýrma þansýmýz var.Hem de o maldan, o üründen hangi þubeye kaç tane gönderdiðimi, hangi tarihte gönderdiðimi de bilebilir durumdayým.

W. – Böyle olunca ilaç firmasý da rahatlýyordur.

Ö.E. – Çok saðlýklý bir süreç yönetimi yapma þansýmýz oluyor.

W. – Deponuzdaki araçlardan bahsettik. Bunlar için bir rakam verebilecek misiniz? Mesela depo ne büyüklüktedir? Kaç aracýnýz var ya da araçlarýnýzý m2 ile mi m3 ile mi belirliyorsunuz?

Ö.E. – Depomuz iki katta toplam 6.000 m2. Üst katýmýz, giriþ katýmýz diyelim 4000 m2. Alt katta da 2000 m2 ilave bir depo alanýmýz var. Bunun dýþýnda depomuzun hemen bitiþiðinde 650 m2 civarýnda idari bir binamýz var. Tabi günden güne deðiþmekle beraber, günde ortalama 20 kamyon civarýnda mal kabul edip, 20 kamyon civarýnda mal sevk etmekteyiz. Bu rakamlar aybaþlarýnda düþer, ay sonlarýnda artýþ gösterir; ama ortalamasý 20 araç civarýnda. Kendi mülkiyetimizde sevkiyat aracýmýz yok. Ýlaç daðýtýmýmýzý bu konuda anlaþma yaptýðýmýz taþeron þirketlerle gerçekleþtiriyoruz. Esnek hacimleri olan bir iþ yaptýðýmýz için özmal araçlarla bu iþi yapmaya kalktýðýnýzda,  çýktýðýnýz maksimum hacme göre araç parký oluþturmak, bu hacme ulaþamadýðýnýz günlerde atýl kapasite  taþýmak zorunda kalýrsýnýz. Oysa bizim böyle bir lüksümüz yok.

W. – Günlük rakam, 20+20, 40 araç gibi.

Ö.E. – Evet, giriþ ve çýkýþ þeklinde deðerlendirirsek 40 araç diyebiliriz.

devamý haftaya…..