Ana Sayfa Görüşler Nycomed, Geliþen Pazarlarda Ýyi Konumlanýyor.

Nycomed, Geliþen Pazarlarda Ýyi Konumlanýyor.

Nycomed’in anahtar ürünlerindeki ve bölgesel ve yerel reçeteli (Rx) ilaçlarýndaki (pantoprazol hariç) güçlü büyüme oraný sayesinde geliþen pazarlardaki ortalama büyüme hýzý, genel sanayi büyüme hýzýnýn üzerinde seyretmeye devam etti. Firmanýn net cirosu 2009 yýlýnda 3,228 milyon euro iken 2010 yýlýnda %1,8 lik bir azalma gerçekleþtirerek 3,170.6 milyon euroya hafif bir gerileme gerçekleþtirdikten sonra durum sabitlendi. (2009 yýlýnda Forest Laboratuarlarý’ndan tek seferde yapýlan ödeme hariç tutulmuþtur ki bu oraný pozitif anlamda %0,4 arttýrmaktadýr) Bu belirtilen azalma pantoprazolun özellikle Avustralya ve Ýsviçre’de ve bazý diðer önemli Avrupa ülkelerinde patentinin sona ermesi sebebiyle ilaç satýþlarýnýn reddedilmesinden ve bu durumun tüm yýla etki etmesinden kaynaklandý.

Nycomed’in CEO’su Håkan Björklund þirketin sonuçlarýný þu þekilde yorumladý: “2010 yýlýndaki performansýmýz Nycomed’in ilaç endüstrisinde liderliðe doðru önemli adýmlar atmak için 2010 yýlýnda çok iyi bir pozisyon aldýðýmýzý gösteriyor. Halen etkileyici satýþ rakamlarý üretiyoruz v gelecek için büyümenin güçlü motoru olacak olan geliþmekteki pazarlarda geniþlemeye devam ediyoruz.”

kaynak: worldpharmanews