Ana Sayfa Görüşler Nöroloji, Yaratýcýlýk , Ýletiþim ve Baþarý

Nöroloji, Yaratýcýlýk , Ýletiþim ve Baþarý

W-Dr. Haluk Bey sizi kýsaca tanýyabilir miyiz?

H.D.-
1988’de Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi’nden mezun oldum. Nöroloji ve Nörofizyoloji üzerine uzmanlýk eðitimi aldým, Louisville Üniversitesi’nde Nörobilim doktora programýna katýldým. Akademik kadro bekleme aþamasýnda Saðlýk Ýletiþim alanýna yöneldim.

W-
Þu an ilerlediðiniz alana þans faktörü mü tesir etti? Bu tercihinizi nasýl oluþturdunuz?

H.D.-
Öyle diyebiliriz, bu alan ile, Üniversite öðrencilik yýllarýmda çeviriler yaparak bir þekilde tanýþmýþtým. Daha sonra akademik kadro bekleme aþamasýnda þans faktörünün de etkisi ile bu alana yöneldim. O yýllarda, 1993’lerde, Saðlýk Ýletiþimi alaný henüz tanýmlanmamýþtý ve bu alanda faaliyette olan sadece 1 firma vardý. Farmasötik sektör  ajans çalýþmalarýný genellikle kendi içlerinde çözüyordu.

Ýlk dönemde, þimdiki hizmet anlayýþýmýz-içeriðimizden çok farklý olarak, daha alt düzeyde hizmet vererek baþladýk; çeviriler,eðitim içeriði hazýrlanmasý ve eðitim verilmesi gibi. 1993-1997 yýllarý arasýnda Kibele Tanýtým, daha sonra 1997-2007 yýllarý arasýnda Argos Ýletiþim’de bulunduktan sonra, 2007’den bu ayna Cortex Ýletiþim’in ajans baþkanlýðýný yürütüyorum.

Saðlýk iletiþimi alaný, ilaç ve saðlýk sektörü  ile birlikte hýzla geliþti; þu anda tamamý Ýstanbul’da faaliyet gösteren 30’un üzerinde saðlýk iletiþim ajansý oluþtu.

W-
Bu firmalarýn konsantrasyonu sadece saðlýk mý? Örneðin sizin portföy yapýnýz nasýl?

H.D-
Bu ajanslarýn çoðu salt saðlýk iletiþimine odaklanmýþ durumda. Cortex’in faaliyetlerinin %80’i ilaç sanayi ile ilgili; farmasötik sektör, uzmanlýk dernekleri, saðlýk bakanlýðý ile çalýþmalar yürütüyoruz;  geri kalan bölüm ise gýda, saðlýk hizmetleri veren firmalar; sonuç olarak faaliyet alanýnýn tümü saðlýk iletiþimi ile ilgili.

Þu an geldiðimiz nokta, baþladýðýmýz yerden çok farklý; 36 kiþilik bir ekip ile çalýþýyoruz;  müþteri iliþkileri, medikal departman,yaratýcý ekip ve  grafik departmanýmýz, dergi grubumuz, prodüksiyon grubumuz  ve biliþim grubumuz var. Özellikle saðlýk profesyonellerine ulaþmakta alternatif yollar, mecralar sektöre sunmaktayýz, bu sebeple bünyemizde prodüksiyon ve biliþim gruplarý oluþtu ve önemleri giderek artmakta.

W-
Tüm gruplarýn ortak özelliði yaratýcýlýk olmalý deðil mi?

H.D.-
Haklýsýnýz, sadece grafik olarak deðil, müþteri iliþkilerinden, prodüksiyona, projelerden medikal gruba kadar her alanda yaratýcý olmak gerekiyor, farklýlaþmak ve bir adým önce olmak için.

W-
Týp hekimi üzerine Nöroloji eðitimi almanýz sizin zenginliðinize ve üretiminize nasýl zenginlikler kattý?

H.D.-
Týp eðitimi almýþ olmanýn, sektörü anlama, proje geliþtirme, medikal bilgiyi pazarlama bilgisine çevirebilme, yaratýcý gruba konuyu anlatabilme gibi yararlarý oluyor.

W-
Projelerinizi sunarken acaba fikrimiz çalýnabilir mi diye tedirginlik yaþadýðýnýz oluyor mu?

H.D.-
Doðrusu bu iletiþim sektörünün bilinen problemi. Bu konuda reklamcýlar derneði tasdix diye bir uygulama baþlattý, fikrin patentini almak diyebiliriz bu uygulamaya. Cortex olarak bunu kullanmýyoruz þu anda;  zira fikrin ortada olmasýndan ziyade bu iþin knowhow’ý da önemli.

W-
17 yýllýk geçmiþinizde firmalar ile iþbirliði þekliniz ne þekilde geliþti.

H.D.-
Önceden ürün bazlý çalýþmalar daha yoðun idi, son yýllarda daha çok proje bazlý çalýþmalar yapmaktayýz.

W-
Firmalar ayný terapötik alanda ortak tanýtým çalýþmasýnda bulunabiliyor mu?

H.D.-
Bunun pek örneði yok;  ilk çalýþmayý 4 yýl kadar önce Alzheimer alanýnda gerçekleþtirdik. Hastalýðýn 100. yýlýnda Alzheimer Derneði ve o alanda faaliyet gösteren 5 firma ile birlikte “En Büyük Yalnýzlýk” kampanyasýný Saðlýk Bakanlýðý himayesinde gerçekleþtirdik.

W-
Ortaklýðýn sponsorluðu fiiliyatta nasýl oldu?

H.D.-
Sponsorlar bütçeyi pazar paylarýna göre paylaþtý.

W-
Sektörde muhattaplarýnýz genelde saðlýk kökenli, bu iletiþimizde bir avantaj saðlýyor mu?

H.D.-
Tabii ki, aslýnda tam tersi de geçerli. Onlar klasik iletiþim firmalarla çalýþýrken ayný dili yakalamakta güçlük çekmekteler. Bir projeyi ya da ürünü çalýþýrken, onlar kadar ürüne ya da projeye hakim olabiliyoruz; bunu medikal bölümümüzle çok rahat saðlayabiliyoruz.

W-
17 yýl süresince kaç ilaç firmasý ile çalýþtýnýz?

H.D.-
Çok uluslu firmalarýn neredeyse tümü ile çalýþtýk diyebilirim. Son 2-3 yýlda jenerik sanayi ile de çalýþmaya baþladýk örneðin; Abdi Ýbrahim, Ali Raif gibi…

W-
Çok uluslu firmalar ile edindiðiniz tecrübe yerli sanayinin de istifade etmesini saðladý deðil mi?

H.D.-
Tabii ki, hem geliþtirdiðimiz projelerle hem ürün iletiþimindeki yenilikçi yöntemlerle katkýlarýmýz olmakta sanýrým.

W-
Çalýþmalarýnýz nasýl olmakta, proje bazlý mý yoksa yýllýk vb.

H.D.-
Çalýþmalarýmýz sýklýkla yýllýk sözleþmelerle. Bazen ilaç lansmanlarýný hazýrlýyoruz, lansmaný yapýyoruz ve daha sonra firma için grafik departmanlara teslim ediyoruz; bu da bir çalýþma yöntemi. Ama daha çok uzun vadeli çalýþýyoruz. 12-13 yýl çalýþtýðýmýz ürünler, projeler var.

W-
Þu an kaç firma ile çalýþmaktasýnýz ve bu firmalarýn benzer tedavi alanlarýnda ilaçlarý hatta ayný etken maddeli ilaçlarý olabilir,  burada çalýþma prensibinizi nasýl ortaya koyuyorsunuz?

H.D.-
Birbiri ile çakýþan ürünleri almýyoruz, fakat kardiyovasküler alanda örneðin, farklý endikasyon alanlarýnda ürün ya da proje çalýþabiliyoruz. Sektörün dinamiði son 2 yýlda bir hayli deðiþti.

W-
Birlikte çalýþtýðýnýz arkadaþlarda ne gibi özellikler aramaktasýnýz?

H.D.-
Ýletiþim becerisi, doðal olarak ve yaratýcý düþünebilme yeteneði.

W-
Kendi Oscar’ýnýz olarak niteleyebileceðiniz projeleri paylaþýr mýsýnýz?

H.D.-
Akademisyenlerle yürüttüðümüz ve alanýnda ilk olan; akademisyenler ile sektör arasýnda köprü kuran “MI Kulübü” projesi sanýrým. Bu projeyi izleyen çok proje oldu.

W-
Bu iþbirliðinden en büyük faydayý kimler saðladý?

H.D.-
Sektörün desteði ile akademisyenlerin  gönüllü olarak  katýldýðý bu projede, MI’nün tanýsý, tedavisi, KKH’dan korunma ile ilgili özellikle periferdeki hekim gruplarýna eðitimler verildi, saha çalýþmalarý yapýldý ve pekçok yayýn gerçekleþtirildi. Bu projede ürün/ürünler hiç anlatýlmadý fakat projenin prestiji ve saðladýðý iletiþim ortamý, sponsor firmaya çok þey kazandýrdý.

Yakýn dönemde benzer bir projeyi, Pfizer’ýn destek olduðu ve 5 uzmanlýk derneðinin ve bakanlýðýn yer aldýðý “Kalbinizi Koruyun Ýçinde Sevdikleriniz Var” projesini gerçekleþtirdik, yüksek bütçeli  ve baþarýlý bir çalýþma oldu. Derneklerin ortak bir platformda bir araya geldiði, ortak bir konsensüs metninin ortaya çýktýðý ve bir kýlavuzun oluþtuðu bir çalýþma idi. Bu doküman, ulusal kalp saðlýðý politikasý dokümanýnýn da içinde yer aldý.

W-
Bunlarýn haricinde sizin önemsediðiniz son dönem projeler neler ?

H.D.-
Alternatif kanallar üzerine geliþtirdiðimiz projeler; Sanofi-Aventis ile a-hekim tv , Lundbeck ile psikiyatri.tv, Roche ile ceratif gibi web tabanlý projeler var. Bunun yanýnda Novartis ile romatoloji ve solunum alanýnda, Sanofi-aventis ile kardiyoloji alanýnda ipTV  uygulamalarýmýz var. Turkcell’in Doktorlar Kulübü’nün içerik saðlayýcýsýyýz, bunun yanýnda Jansen ile mobil bir çalýþmamýz baþladý. Kýsaca biliþimi daha fazla kullanmaya baþladýk.

W-
Öncü ve bir çoðu hala tek projeler, buna baðlý olarak ödülleriniz de vardýr?

H.D.-
Saðlýk Ýletiþimi alanýndaki tek yarýþma; Farmaskop’un düzenlediði yarýþma; son 3 yýldýr pekçok ödül aldýk bu yarýþmalarda. Geçen ay, a-hekim tv ile de uluslararasý bir ödül aldýk.

W-
Saðlýk Ýletiþimi alanýnda bir dernek oluþumu var mý?

H.D.-
Bu konuda çalýþmalarýmýz var ve diðer ajanslar ile birlikte bir platform oluþturduk. Verimli iþbirliði kýlavuzu hazýrladýk, yayýnlama aþamasýndayýz.

W-
Güncel geliþme olarak OTC ve reklam konusundaki düþüncelerinizi alabilir miyim?

H.D.-
Devlet OTC yasasýný çýkardýðýnda, bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri de yapacak. Bunu saðlýk giderlerini kýsmak için yapmak zorunda. Bu pazarýn düþünüldüðü kadar büyük olacaðýný sanmýyorum; firmalar geri ödemeden çýkan ürünlerinin tanýtým bütçelerini kýsacaktýr. Bu ürünlerin halka tanýtýmý yapýldýðýnda hem ürün, hem de endikasyon alaný tanýtýmý yapýlacak ve toplum tarafýnda bir bilinç artýþý olacak. Süreçte, eczaneler haricinde büyük marketler içinde özel bölümde satýþ imkâný tanýnacaðýný da düþünüyorum.

W-
Paylaþým için teþekkürler, size ve ekibinize nice farklý ve de ilk iþlere imza atmanýzý dilerim.