Ana Sayfa Görüşler NAFE, Lilly’yi En Ýyi 50 Þirket Listesinde Gösterdi

NAFE, Lilly’yi En Ýyi 50 Þirket Listesinde Gösterdi

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY), Ulusal Kadýn Yöneticiler Derneði (NAFE) tarafýndan NAFE 2011 Yönetici Kadýnlar için En Ýyi 50 Þirket Listesi’nde gösterildi. Listeye, politikalarý ve uygulamalarý ile kadýnlarýn yükselmesini destekleyen ve bu desteði üst düzey yönetici konumundaki kadýn çalýþan sayýsýna yansýtan kurumlar dahil edilmektedir. Lilly ilk ödülü 2009 yýlýnda ve daha sonra 2010 yýlýnda aldý.

Shaun Hawkins, “Bu ödülü üç yýl üst üste kazanmak gerçekten bir övünç” dedi. “ Lilly’nin de, yönetici kadýnlarýn profesyonel büyüme ve geliþimi gibi gösterilen çabalara baðlýlýðýmýzýn artmasýnýn, daha iyi çalýþma sonuçlarýna ve hasta sonuçlarýný geliþtirmek adýna yenilikçi tedavilere öncülük edeceði inancýndayýz.”

2011 NAFE En Ýyi Þirketler uygulamasý, kadýnlarýn temsil, iþe alým, yýpranma ve terfi oranlarý; rehberlik, üst düzey yönlendirme, að kurma ve sponsorluk gibi temel koruma ve yükselme programlarýnýn eriþilebilirliði ve kullanýmý; þirket kültürü; ve yönetici eðitimi ve sorumluluðu gibi konulara dair 225 soru içermektedir. NAFE Yönetici Kadýnlar için En Ýyi Þirketler arasýna girebilmek için, ABD’de þirket bünyesinde en az 500 kadýn çalýþana ek olarak, yönetim kurulunda en az iki kadýn çalýþan bulunmasý gerekmektedir. 

Lilly’nin 2010 ve 2011 yýllarýnda almýþ olduðu ek çeþitlilik ödülleri arasýnda bunlar da bulunmaktadýr:

Diversity Inc 2011 “Çeþitlilikte En Ýyi 50 Þirket”
Careers & the disABLED magazine 2010 “En Ýyi 50 Ýþveren”
Working Mother Magazine 2010 “Çalýþmak için En Ýyi 100 Þirket”

source: worldpharmanews