Ana Sayfa Görüşler Miadý Geçmiþ Ýlaç Satýldý Ýddiasý

Miadý Geçmiþ Ýlaç Satýldý Ýddiasý

Kumluca Cumhuriyet Baþsavcýsý Adnan Tosun, çocuðu için nöbetçi eczaneden balýk yaðý satýn aldý. Eve götürdüðünde ilacýn donduðunu gören Tosun, kontrol ettiðinde ilacýn kullaným süresinin geçtiðini fark ederek durumu polise bildirdi.

Söz konusu eczaneye giden polisler, kullaným süresi geçmiþ ilacý ve satýþ fiþini tutanakla teslim aldý. Daha sonra eczane sahibinin ifadesini alan polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.

Baþsavcý Adnan Tosun, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hastalarýn aldýklarý ilaçlarý kontrol etmelerinin önemine dikkati çekti. Aldýðý ilacý n reçeteyle satýlmadýðýný belirten Tosun, þunlarý söyledi:
“Çocuðum için iki ilaç almak üzere nöbetçi eczaneye gittim. Eczanede istediðim ilaçlarýn birini aldým, diðer ilacý bir baþka eczaneden temin ederek eve gittim. Ýlacý çocuða vermek isterken ilacýn akmadýðýný gördü m. Kontrol ettiðimde ilacýn kullaným süresinin Þubat ayýnda sona erdiðini tespit ettim. Ardýndan eczaneye giderek ilacý gösterip eczane hakkýnda þikayetçi oldum.”

Ýlacý sattýðý öne sürülen eczacý B.Ç ise, kullaným süresi geçen ürünün ilaç olmadýðýný, reçete gerektirmeyen bir tür vitamin olduðunu ifade ederek, konuyla ilgili olarak müþterilerinin þikayetçi olduðunu söyledi. Konunun yargýya intikal ettiðini belirten B.Ç, açýklama yapamayacaðýný sözlerine ekledi.

-ANTALYA ECZACI ODASI-

Antalya Eczacý Odasý Baþkaný Cihan Dinç ise, konuyla ilgili Antalya Eczacý Odasýna intikal eden bir bilgi olmadýðýný söyledi. Konunun hem yasalar hem de eczacýlýk mevzuatý açýsýndan suç teþkil ettiðini bildiren Dinç, suç duyurusunda bulunulmasý halinde ilgili savcýlýk tarafýndan konunun kendilerine iletileceðini ve “Haysiyet Kurulu” tarafýndan çeþitli kriterlere göre deðerlendirilerek eczacý hakkýnda bir yaptýrýmýn oda tarafýndan uygulanacaðýný belirtti.

Dinç, eczanede satýlan hemen her ürünün bir son kullanma tarihi olduðunu ve bunlarýn kullaným süresi kontrolünün eczacýnýn sorumluluðunda olduðunu ifade ederek, “Satýlan þeyin ilaç ya da baþka bir þey olmasý suçun nevini deðiþtirmez. Eczacý ürünün kullaným tarihini kontrol etmekle sorumludur” diye konuþtu.

Dinç, bu tür konularda “Haysiyet Kurulu”nca eczacýya uygulanacak yaptýrýmýn, “Mesleki yaþantý”, “Eczacýnýn suç iþlemeye meyli”, “Daha evvel iþlediði kabahatler” gibi bir çok hususun deðerlendirilmesinin ardýndan para cezasý ile meslekten mene kadar ulaþabileceðini de sözlerine ekledi.

kaynak: Milliyet gazetesi