Ana Sayfa Ekonomi Merkez’den Orantýsýz Güç Kullanýmý!

Merkez’den Orantýsýz Güç Kullanýmý!

Bazý katýlýmcýlar da bekliyor olsa da MB’nin 100 baz puanlýk “makul” bir artýþla yetineceði düþünülüyordu. Bir önceki toplantýda herhangi bir deðiþiklik yapmayan ve ard arda iki toplantýda arttýrýlan karþýlýk oranlarýnýn etkisini görmek için ‘Bekleyeceðim‘ diyen, ardýndan yabancý basýn organlarýna demeçler veren, içeride deðiþik sunumlar yaparak neden arttýrmadýðýný anlatan ve bu toplantýyý da “bekleyip görerek” geçireceðini “ima eden” MB’nin orantýsýz güç kullanýmý piyasalarýn kafasýný karýþtýrdý!

Sadece kafalar karýþmakla kalmadý, bence PPK’nýn kredibilitesi de önemli ölçüde yara aldý. Madem kýsa vadelilerde 500 baz puanlýk orantýsýz güç kullanýlcaktý, PPK’nýn bir önceki toplantýsýnda aklý neredeydi?

Peki ne olacak þimdi?

Önceki iki artýþta bankalar bir kýsmýný mevduat sahibine yansýtarak, bir kýsmýný da sineye çekerek atlatsalar da bu kez hem kredi faizleri hem de mevduat faizleri yükselecek.

Kredi büyümesi düþerken, bankalarýn fon ihtiyaçlarý artacak. Bu günlerde 30 milyar TL civarýndaki MB fonlamasý, 15 Nisan itibarýyla yaþanacak 19 milyar liralýk çýkýþ sonrasýnda 50 milyar TL’ye dayanacak. Her ne kadar MB faizleri deðiþtirmeyerek 6.25’te tutmuþ olsa da çok deðil 4 ay önce sýfýr olan bu maliyet þimdi bankalarýn bilançolarýna daha net yansýyacak. Bundan dolayý da bankacýlýk hisselerine gelen satýþla ÝMKB günü yüzde 1.7 düþüþle kapattý.

Bankacýlýk sisteminin MB’ye baðýmlýlýðý bu kararla daha da artacaktýr. Her ne kadar MB’nin politikasý bunu hedefliyor olsa da tüm bu fonlamasýný MB’den karþýlamak istemeyecek bankacýlýk sektörünün mevduat konusunda rekabete girmesi, mevduat faizlerini yükseltecektir. Bu yükseliþ beraberinde bono faizlerinde de yükseliþ getirecektir ki bunun ilk etkilerini dün 8.60’dan 8.90’lara çýkan gösterge bono faizlerinde gördük.

Bono faizlerinin yükseliyor olmasý beraberinde yabancýlarýn yeniden bu piyasaya dönmesine, TL’nin de yeniden deðer kazanmasýna neden olacaktýr. Yabancý giriþi hemen baþlar mý bilemiyorum, ancak dün dolar/TL kurlarýnýn 1.5560’lara kadar gerilemesinin ardýnda bu beklentinin de payý vardý.

Yabancýlarýn muhtemel ilgisiyle bono faizlerindeki yükseliþ, mevduat ve kredi faizlerine oranla sýnýrlý kalacaktýr.

Yükselen faiz, yeniden yabancý giriþi, “güçlenen TL”, artan ithalat, daha da büyüyen cari açýk… Biz “faiz indirimi+zorunlu karþýlýk artýþýndan” oluþan “garip karýþýmý” bu sorunlara çare olsun diye devreye sokmamýþ mýydýk? Madem bu yola girmiþtik, neden 1 ay ara verip (ki bence son derece anlamsýzdý) sonrasýnda bu denli neden sert vuracak noktaya geldik?

Ýþin garip tarafý bir yandan MB, kredileri “pahalýlandýrarak” toplam talebi düþürmeye çalýþýyor diðer yandan yepyeni af paketleri açýlýyor. Þimdi de esnaf ve kooperatiflere “af” çýkarýlýyor. Diðer yandan da “40 gün, 40 gece alýþveriþ festivali” düzenleniyor. Ýfratla tefrit tam anlamýyla birbirine karýþtýrýlýyor!

Baþkan Yýlmaz artýk izne çýkmalý!

Baþkan Yýlmaz’ýn önceki söylemleriyle tutarlý olmayan son kararla birlikte görev döneminin sonuna gelindi. Savunmakta hayli zorlandýðý “garip karýþým” da onu hayli yormuþtu zaten. Ýyisi mi artýk son demlerini yaþadýðý görevinin son günlerinde tatile çýkmasý çok daha yerinde olacaktýr. En azýndan daha iyi hatýrlanabilmesi adýna… Sahi bu arada merak da etmiyor deðilim, 500 puanlýk “orantýsýz güç” yeni baþkana daha rahat bir “çalýþma ortamý” saðlamak için mi kullanýldý?

kaynak: Vatan gazetesi-Ali Aðaoðlu