Ana Sayfa Görüşler Karekod Çetesinden 5 milyon tl Ýlaç Vurgunu

Karekod Çetesinden 5 milyon tl Ýlaç Vurgunu

Ýstanbul Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü, geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda 15 ayrý ilçede düzenlediði eþzamanlý operasyonda 8’i kadýn 46 kiþi gözaltýna aldý. Ev ve iþyerlerinde yapýlan aramalarda ise 8 bin 870 kutu SGK’ya fatura edilerek bedeli devletten tahsil edilmiþ ilaç, bin 358 karekodlu boþ ilaç kutusu, bin 198 karekod, bin 590 yazýlmýþ reçete, 233 ilaç küpürü, 565 deðiþik þahýslar adýna saðlýk kurulu raporu, 152 nüfus cüzdaný fotokopisi, 18 saðlýk karnesi, 4 barkod, 3 doktor kaþesi, binlerce T.C. Kimlik numarasý, çok sayýda fatura ve belge ele geçirildi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü’ne götürülen zanlýlarýn arasýnda Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde görevli bir dahiliye doktoru, 7 eczacý ve ilaç mümessilleri olduðu ortaya çýktý.

Adliyeye sevkedildiler

Elebaþýlýðýný eczacý Ýzzet Z.’nin yaptýðý çetenin çalýþma þekli de belirlendi. Ýlaçlarda bulunan karekod yazýlýmýný kurduklarý bir sistemle devre dýþý býrakarak, ayný ilaçlarý birden fazla kiþiye yazdýðý öne sürülen aralarýnda 1 doktorun da bulunduðu 8’i kadýn 46 kiþilik çetenin bu yöntemi kullanarak devleti 5 milyon TL zarara uðrattýðý ortaya çýktý. Emniyette iþlemleri tamamlanan 46 zanlý Üsküdar Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: Vatan gazetesi, Savaþ Aktan