Ana Sayfa Görüşler Kamuda Doktorlara Son Uyarý

Kamuda Doktorlara Son Uyarý

Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Özkan, “Artýk kamuda iki zamanlý çalýþma bitti” dedi. Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararýyla kamuda iki zamanlý çalýþmanýn bittiðini, bu kararý müdürlük olarak öncelikle kamu hastanesi baþhekimliklerine teblið ettiklerini belirten Saðlýk Müdürü Özkan, Baþhekimliklerin de muayenehanesi olan hekimlere kararý tebli ettiðini kaydederek þöyle konuþtu:

“Kamu hastanelerinin dýþýnda özel hastane baþhekimliklerine de kararý teblið ediyoruz. ’Hem sizin kurumunuzda çalýþýp, hem de kamuda çalýþan hekim varsa çalýþtýramazsýnýz’ diyoruz.

Kamuya baðlý olmayýp sadece muayenehanesi olan hekimlere de bilgi için durumu bildiriyoruz. Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararýyla iki zamanlý çalýþamayacaklarýný belirtip, ’þunlara dikkat etmeniz gerekiyor’ diyoruz.”

“YA KAMUDA KALIN, YA ÝSTÝFA EDÝN”

Ýzmir’de Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde çalýþan 140 uzmanýn ayný zamanda muayenehanesi olduðunu belirten Mehmet Özkan, DHA’nýn bu konudaki sorularýný yanýtladý. Hekimlerin artýk tercihlerini belirleyip gereðini yapmalarý gerektiðini kaydeden Özkan, “Süre diye bir þey yok, kararýn yayýnlandýðý günden itibarendir aslýnda” dedi.

ÜNÝVERSÝTE HASTANELERÝNDE KARARI YÖK VERECEK

Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Özkan, hem üniversite hastaneleri hem özelde çalýþan uzman hekimlerle ilgili kararý ise YÖK Baþkanlýðý’nýn vereceðini söyledi.

Özkan, 2002 sonu itibariyle Türkiye’deki uzman hekimlerin yüzde 89’unun muayenehanesi olduðunu, Ýzmir’deki oranýn da bu oranla örtüþtüðünü kaydetti. Özkan, bugün itibariyle Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerde çalýþan hekimlerin yüzde 93’ünün artýk muayenehanelerinin bulunmadýðýný açýkladý.

Kaynak: Bugün gazetesi