Ana Sayfa Ekonomi Kâhin’den Ýkinci Resesyon Uyarýsý!

Kâhin’den Ýkinci Resesyon Uyarýsý!

Brent petrolün varil fiyatý OPEC’in üretimi artýrmayý görüþtüðü haberiyle 114 dolarýn altýna indi. Nouriel Roubini ise petrolün 140 dolara çýkmasý halinde geliþmiþ ekonomilerin resesyona girebileceðini söyledi

Kuzey Afrika’da yaþanan ayaklanmalar nedeniyle geçtiðimiz günlerde varil fiyatý 120 dolara kadar çýkan Brent petrolün ateþi peþ peþe gelen açýklamalarla 113 dolara kadar geriledi. Dün sabah saatlerinde Libya lideri Muammer Kaddafi’nin görevden ayrýlmanýn ve çatýþmalara son vermenin yollarýný aradýðý yönünde çýkan haberlerin ardýndan petrol 2 dolarlýk düþüþ kaydederek 115 dolarýn altýna düþtü. Piyasalarda bu haber tartýþýlýrken Kuveyt Petrol Bakaný Þeyh Ahmed el Abdullah el Sabah’ýn açýklamalarý geldi.

DÜZELME UZUN SÜRER
El Sabah, Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) iki yýldan uzun süredir ilk kez üretimin artýrýlmasýný görüþtüðünü duyurmasýyla petrol fiyatlarý 113 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gün içerisinde Kuveytli yetkililerden gelen açýklamalarda petrolün yeniden 70-80 dolarlýk normal bandýna geri dönmesinin en az 6 ay süreceðine iþaret edildi. Diðer yandan artan petrol fiyatlarýnýn küresel enflasyonu tetiklemesine yönelik endiþeler de giderek artýyor. Uzmanlar petrol fiyatlarýnýn 120 dolarýn üzerine çýkmamasýnýn iyi bir geliþme olduðunu ancak 100-120 dolar bandýnda uzun süre kalacak petrolün bazý ülkelerin ekonomilerine zarar vereceðini belirtiyor.

Bu uzmanlarýn baþýnda gelen ABD’li ekonomist Nouriel Roubini, petrol fiyatýnýn 140 dolar seviyesine çýkmasý halinde bunun bazý geliþmiþ ekonomilerin tekrar resesyona girmesine yol açabileceðini savundu. Roubini, “Eðer petrol fiyatý 2008 yazýnda olduðu gibi 140 dolar seviyelerine giderse, bu noktada bazý geliþmiþ ekonomileri çift dipli resesyonda görmeye baþlarýz. Büyümenin hýzlandýðý ABD’de, petrol fiyatýnda yaþanacak yüzde 15-20 oranýnda bir artýþ çift dipli resesyona yol açmaz, ancak büyüme tekrar hýz kaybeder” diye konuþtu.”

‘GELÝÞEN EKONOMÝLER ISINIYOR’
Uluslararasý Para Fonu (IMF) Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky, küresel toparlanmada baþý çeken geliþmekte olan ekonomilerdeki hýzlý büyümenin, artan enflasyon baskýlarý dikkate alýndýðýnda, kendi yararlarýna olmayabileceðini söyledi. Lipsky yaptýðý açýklamada, “Yüzde 6.5-7 dolayýnda büyüyen geliþmekte olan ekonomilerin kapasite fazlasý marjlarýnýn büyük ölçüde kullanýlmýþ olmasýnýn bir sonucu olarak yeni yeni aþýrý ýsýnma belirtileri görmeye baþlýyoruz” dedi. Yükselen petrol fiyatlarý enflasyon sorununu artýrýyor ancak Lipsky, IMF’nin petroldeki yükseliþin geçici olduðunu düþünmesi nedeniyle büyüme tahminlerini aþaðý çekmediðini de belirtti.

‘ENFLASYON HIZINI ARTIRMAZ’
Nouriel Roubini, petrol fiyatlarýndaki cari seviyenin geliþmiþ ekonomilerde enflasyonda ciddi bir hýzlanmaya yol açmayacaðýný da ileri sürerek, “Çünkü bu ekonomiler ciddi bir resesyonda toparlanýyor ve hâlâ yüksek iþsizlik ile karþý karþýyalar. Ýþçilerin çok fazla ücret pazarlýðý gücü yok” dedi.

Kaynak: HT EKONOMÝ