Ana Sayfa Görüşler Hoca Farký Ödemeyin!

Hoca Farký Ödemeyin!

Yani devlette çalýþan doktorlarýn muayenehane iþletmesine engel olan yasa. Ýþte bu yasa 2010 yýlý Ocak ayýnda Resmi Gazete’de yayýmlandý. Ancak yasanýn önemli bir hükmü 30 Ocak 2011’de yürürlüðe girdi. Bu hüküm, kamu ve vakýf üniversite hastanelerine baþvuran hastalardan ‘öðretim üyesi farký’ alýnmasýna son veriyordu. Buna göre sigortalý (iþçi, esnaf, memur vs.) bir kimse devlet veya vakýf üniversitesinin hastanesine 30 Ocak 2011’den sonra baþvurmuþsa, kendisinden normal muayene katýlým payý ve fark ücreti dýþýnda ‘hoca farký’ adý altýnda bir ücret alýnamayacak.

Yasa böyle diyor demesine ancak gerek bizzat þahit olduðumuz olaylar gerekse okurlarýmýzdan gelen sorulardan, yasanýn pek de ‘sallanmadýðýný’ görüyoruz. Özellikle vakýf üniversite hastanelerinde ‘çatýr çatýr’ hoca farký adý altýnda hastalardan tahsilat yapýlýyor. Yasaya aykýrý olarak bu parayý neden aldýklarýný sorduðumuzda, ‘Biz bu parayý almazsak ne hocalarýmýzý elimizde tutabiliriz ne de kendimiz ayakta kalabiliriz’ diyorlar. Ýyi de 5510 Sayýlý Kanun’un 73. Maddesi’ne açýkça aykýrý davranýyorsunuz dediðimizde, ‘gittiði yere kadar’ diyorlar.

Elbette yasaya uyup uymamak herkesin kendi tercihi. Ancak biz iþin uzmaný olarak vatandaþa yol göstermek zorundayýz. Yasal düzenleme ile kaldýrýldýðý halde kendisinden doçent veya profesör farký istenen hasta, hemen bir þikâyet dilekçesi düzenleyerek ekine de hastaneden aldýðý faturayý koyup bir nüsha SGK’ya, bir nüsha da Saðlýk Bakanlýðý’na gönderebilir. Ayrýca cumhuriyet savcýlýðýna da suç duyurusunda bulunabilir. Ödenen paranýn geri alýnmasýna en kestirme yol ise bütün saðlýk kurumlarýna ödeme yapan SGK’dan talep etmektir. SGK, yasa dýþý tahsilatý tespit ederek, ilgili hastaneye yapacaðý ödemeden kesip vatandaþýn hesabýna iade yapabilir.

Bizden ýsrarla dilekçe isteyen okurlarýmýz için aþaðýda örnek bir dilekçe yayýnlýyoruz. Dileyen vatandaþýmýz, kendi bilgilerini doldurup kullanabilir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI’NA

      ANKARA

 

 …….. tarihinde baþvurmuþ olduðum …….. üniversitesi hastanesinde verilen hizmetler karþýlýðýnda yasal ücretler haricinde … TL ‘öðretim üyesi fark ücreti’ talep edilmiþ ve tarafýmdan tahsil edilmiþtir. 5510 Sayýlý Kanun’un 5947 Sayýlý Kanun’la deðiþik 73. Maddesi’yle, genel saðlýk sigortalýsýndan öðretim üyesi fark ücreti alýnamayacaðý hükme baðlandýðý halde, tarafýmdan yasa dýþý olarak ücret alan adý geçen kuruluþtan gerekli kesintinin yapýlarak tarafýma iade yapýlmasýný talep ediyorum. Gereðini arz ederim. …/…/2011

 

            Adý-Soyadý

             T.C. No.

Ek: … tarih … sayýlý fatura

 

kaynak: Sadettin Orhan-Bugün Gaztesi