Ana Sayfa Görüşler Hastasýný Asistanýna Baktýran Uzman Yandý”alo184″

Hastasýný Asistanýna Baktýran Uzman Yandý”alo184″

Hastanelerde uzman doktorlarýn hastalarýný asistanlara ya da pratisyen hekimlere muayene ettirmesi nedeniyle þikâyetler artarken, Saðlýk Bakanlýðý yayýmladýðý genelgeyle uzman doktorlara “Bu suçtur ve Türk Ceza Kanunu’nda yeri vardýr” mesajý verdi. Bakanlýk, hastalardan bu durumlarý “Alo 184″e bildirmelerini istedi.

Genelgede, pratisyen tabiplerin ve uzmanlýk öðrencilerinin yaptýðý bazý iþ ve iþlemlerin ilgili uzmanlar adýna kayda geçirildiði de belirtilerek, “Bu bir suçtur” vurgusu yapýldý. Genelgede, “Bu, gerçeðe aykýrý belge düzenlemek niteliðindedir ve TCK bakýmýndan resmi evrakta sahtecilik suçunu oluþturmaktadýr” denildi. Hasta güvenliðinin korunmasý ve hekimlerin sorumluluklarýnýn doðmamasý için bu tür durumlara dikkat edilmesi gerektiði belirtilen genelge, Bakanlýk Müsteþarý Nihat Tosun imzasýyla tüm hastanelere gönderildi. Bakanlýk yetkilileri, uzman hekimin imzasýyla asistan ve pratisyenlerin hastalara iþlem yaptýðý iddialarý nedeniyle genelge yayýmladýklarýný belirtti. Bu durumun yasal olarak savunulmaz bir uygulama olduðunu vurgulayan yetkililer, hastalarýn bu tür durumlara maruz kaldýklarýnda “184” hattýný aramasýný istedi.

kaynak: Radikal gazetesi-Hacer Boyacýoðlu