Ana Sayfa Görüşler Hastane Borçlarýna Af Sýnýrý 500 liraya Çýktý

Hastane Borçlarýna Af Sýnýrý 500 liraya Çýktý

Vergi ve prim borçlarýndan sonra hastane borçlarýna da af geliyor. Saðlýk yardýmýndan yararlanamayanlarýn 2010 yýlý sonuna kadarki 250 TL’lik borçlarý için öngörülen affýn kapsamý son anda geniþletilerek 500 TL’ye çýkarýldý.

Saðlýk hizmetlerinin hýzlandýrýlmasýna iliþkin yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Ýnsanlar üzerindeki klinik araþtýrmalara iliþkin etik kural düzenlemeleri içeren teklifle, daha önce vergi ve prim borçlarýyla ilgili yapýlan uygulama doðrultusunda hastane borçlarýna da af getiriliyor. Muhalefetin de desteðini alan hastane borcuna affýn kapsamý þöyle:

Ölenin tüm borcuna af
Vakýf üniversiteleri dýþýndaki devlete ait hastane ve saðlýk kurumlarýnda vefat edip de tedavi giderleri sosyal güvenlik kurumlarýnca karþýlanmayanlardan, aileleri ödeme güçlüðü içinde bulunanlarýn tedavi giderlerine iliþkin borçlarý yasal faiz ve cezalarýyla birlikte silinecek.

Saðlara kademeli af
Çoðunluðunu Bað-Kurlularýn oluþturduðu, herhangi bir nedenle saðlýk yardýmýndan yararlanamayanlarýn yine vakýf üniversiteleri dýþýndaki devlete ait hastanelere olan borçlarýna ise kademeli af geliyor. Baþlangýçta, 2010 yýlý sonu itibariyle 250 TL’ye kadar olan borçlarýn silinmesi, 250 TL’nin üzerindeki borçlarýn ise yüzde 50’sinin yýl içinde peþin ay da taksitle ödenmesi halinde kalan yarýsýnýn silinmesi öngörüldü.

500 liralýk borç silinecek
Ancak, teklifte yapýlan son dakika deðiþikliðiyle, yarýsý silindiðinde 250 TL’nin altýnda kalan borcun da silinmesi öngörüldü. Böylece, af kapsamý 500 liraya kadar olan borçlarý kapsayacak þekilde geniþletilmiþ oldu. KKTC tarafýndan tedavi edilmek için Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastanelere gönderilen hastalarýn tedavi bedellerinden 2010 sonuna kadar ödenmemiþ olanlar da silinecek. KKTC’lilerin silinecek borçlarýna iliþkin herhangi bir üst sýnýr öngörülmedi.

Bir defaya mahsus
Hastane borcu affýna iliþkin önergelerin sahibi Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, vergi ve prim borçlarýyla ilgili uygulamaya paralel bir düzenlemeye gidildiðini belirterek, “Daha çok Bað-Kurlulardan, prim borçlarýný ödeyemedikleri için sosyal güvenlikten yararlanamayýp borçlu duruma düþenler oldu. Teklifte vefat edenlerin borçlarýnýn silinmesi vardý, ama sadece vefat edenlerin ailelerini deðil yaþayanlarý da düþünmek gerekiyor. Sýkýntýya düþmüþ insanlarý bir defalýðýna da olsa bu borç yükünden kurtarmak adýna böyle bir düzenlemeye gidildi” dedi.

kaynak: Hürriyet gazetesi-Turan Yýlmaz