Ana Sayfa Görüşler GSK, Avodart için Prostat Ca Dosyalarýný Çekiyor

GSK, Avodart için Prostat Ca Dosyalarýný Çekiyor

Ýngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline bening prostat hiperplazisi (BPH) önlemek için çýkardýðý ilacý Avodart için küresel pazar arayýþýnda geri adým atýyor.

Bu adým Atlantik’in her iki tarafýný da ilgilendiriyor. Avodart’ýn prostat kanseri riskini azaltmak için kullanýldýðýnda erkeklerde hastalýða olan meyilliðin artmasýndan dolayý, fayda-zarar dengesi Avodart tarafýna gözükmüyor.

Ocak ayýnda Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi yaptýðý tavsiye komitesi toplantýsýnda gelen sorular üzerine ilacýn klinik vakalarda düþük seviyedeki kanser riskini ortadan kaldýrmasýndan ziyade Avodart’ýn bu vakalarý daha da ciddileþtirebileceði ile ilgili bir yazýlý beyanatta bulundu.

GlaxoSmithKline (GSK) bu yönde Ýsveç’teki katýlýmcýlardan aldýðý benzer geri bildirimlerin üzerine ilacýn etkisinin ispat edilinceye kadar uygulamalarýn askýya alýndýðýný duyurdu.
 Firma sadece düzenli takip edilen uygulamalarýn fiþini çekmekle kalmadý,  bunun yanýnda ilacýn prostat kanseri endikasyonlarýný ortadan kaldýrdýðýný garantilemiþ ülkelerde de uygulamalarýný kaldýrýlacaðýný duydurdu.

BPH Faydalarý Konusunda Kendinden Emin
Avodart , prostat büyümesi olan erkeklerde iyi huylu kanser semptomlarýný tedavi etmek ve akut idrar retansiyonu ve iyi huylu prostat ile ilgili cerrahi riskini azaltmak için 90’dan fazla ülkede kullanýlmýþtý.

GSK, bu ilacýn iyi huylu prostat için elveriþli bir fayda-risk profiline devam edeceðine inandýðýný vurguladý. Bunun yanýnda Avodart gibi dutasteride içeren tüm ilaçlarýn etiketlerine, düzenli taramanýn prostat kanserinin erken teþhisinde önemli olduðu ibaresini ekleyeceklerini bildirdi.

kaynak: pharmatimes