Ana Sayfa Görüşler Gilenya&Novartis Avrupa’da Onay Aldý

Gilenya&Novartis Avrupa’da Onay Aldý

Özellikle, Avrupa Komisyonu, tekrar nükseden ve havalelere sebep olan veya hstalýðý devamlý deðiþimler geçiren MS hastalarýnýn tedavisinde beta interferon ile oldukça etkili olan Gilenya(fingemolid)’ya onay verdi. Bu kabul iþareti Avrupa Ýlaç Ajansý Komitesi’nin iki ay önce Ýnsan Kullanýmýna Yönelik Týbbi Ürünler konusunda verdiði onaydan sonra büyük bir sürpriz olmadý.

Onay, Gilenya için daha önceden Eylül ayýnda verilmiþ ABD Gýda ve Ýlaç Dairesi onayýndan daha kýsýtlý ancak Avrupa, oral MS pazarýnda Novartis’e bir þekilde yeþil ýþýk yakmýþ ve önünü açmýþ oldu. Merck KGaA’nýn Þubat ayýnda bir pazarlama uygulamasý için Avrupa pazarýndan geri çekilen rakip hapý Movectro (kladribine) FDA tarafýndan bu ayýn baþlarýnda reddedildi.

Japonya’nýn Mitsubishi Tanabe Ýlaç Þirketi tarafýndan lisanslý Gilenya, sfingozin 1-fosfat reseptör modülatörleri  adýnda yeni sýnýf ilaçlarýn ilkidir. Analistler, Gilenya için önümüzdeki yýllarda 5 milyar dolar civarýnda muazzam bir satýþ rakamý beklemektedirler.

kaynak: worldpharmanews