Ana Sayfa Görüşler Gaspçý Sahte Aile Hekimleri Yakalandý

Gaspçý Sahte Aile Hekimleri Yakalandý

Ýstanbul’da, kendilerini aile hekimi olarak tanýtarak girdikleri evlerde, þeker ölçümü için kan alma bahanesiyle maðdurlarý uyuþturucu iðne yapýp gasp eden 3 þüpheli yakalandý.

Ýstanbul polisi artan olaylar üzerine, ‘Aile hekimiyiz’ diyerek evlere giren gaspçýlarý yakalamak için özel ekip oluþturmuþtu. Çalýþmalar sonucu þüphelilerin özellikle kadýnlarýn oturduðu evleri seçtikleri belirlendi. Þüphelilerden biri de maðdurlar tarafýndan emniyetteki kayýtlardan teþhis edilince takip baþladý. Þüphelilerin Mimaroba’da bir otomobilin içinde olduðunu öðrenen ekipler, zanlýlarýn kullandýðý telefonlarýn sinyal aldýðý baz istasyonu bölgesini sardý. Þüpheliler Cem E. (35), Hamza K. (28), Mehmet G. (30) gözaltýna alýndý. Otomobilin bagajýnda 2 þeker ölçüm çubuðu, 2 parmak delme aleti, uyuþturucu ve uyuþturucu maddeler ve çok sayýda enjektör ele geçirildi. Þüphelilerin evlerinde yapýlan aramalarda ise 2 tabanca, sahte Saðlýk Bakanlýðý kimlik kartý bulundu.

Emniyette gözyaþý!..
Cem E.’nin 2008’de cinsel istismar, 2009’da hýrsýzlýk suçlarýndan gözaltýna alýndýðý belirlendi. Hamza K.’nin ise 2008’de Saðlýk Bakanlýðý adýna para toplamak suçundan üç kez gözaltýna alýndýðý ortaya çýktý. Medikal sektöründe pazarlamacý olarak çalýþtýklarý öðrenilen zanlýlarýn evlerden çaldýklarý ziynet eþyalarýný kuyumculara sattýklarý belirlendi. Emniyette susma hakkýný kullanan þüphelilerin gerçekleþtirdikleri her yaðma ve gasp olayý baþýna 15 yýlla yargýlanacaklarýný öðrendiklerinde gözyaþlarýna boðulduklarý belirtildi.

 

ÝKÝ KÝÞÝYÝ AZ KALSIN ÖLDÜRÜYORLARDI
Hayvanlarda kullanýlan ilacý enjekte etmiþler
Kadýköy, Þiþli, Zeytinburnu, Kaðýthane ve Kartal’da evlere giren zanlýlarýn maðdurlarý uyutmak için, hayvanlarý nakil sýrasýnda sakinleþtirmekte kullanýlan iki ayrý ilacý kullandýklarý belirlendi. Bu ilaçlarýn sadece hayvanlarda kullanýlabileceði belirtilirken, kurbanlarýna bir solüsyonun içine birkaç damla uyuþturucu madde damlatarak hazýrladýklarý karýþýmý enjekte eden þüphelilerin, iki maðduru az kalsýn öldürecekleri ortaya çýktý. Cem E.’nin uyuþturucu maddelerin isimlerini de köpeðini naklettirmek isteyen bir kuaförden öðrendiði tespit edildi. Þüphelilerin, ilacýn etkilerini okuduktan sonra insanlar üzerinde denemeye karar verdiði öðrenildi

kaynak: Milliyet